Gå til hovedinnhold

Forsvarlig å åpne for tarehøsting i Vikna


Laminaria hyperborea 23 08 2017 5

Norge har Europas største bestander av stortare (Laminaria hyperborea).

Fotograf: Erling Svensen / Havforskingsinstituttet

Havforskningsinstituttet mener det er biologisk forsvarlig å åpne for tarehøsting i Vikna.

Havforskningsinstituttet har blitt bedt av Fiskeridirektoratet å vurdere om det er biologisk forsvarlig å åpne opp hele eller deler av området i Vikna som ble stengt for tarehøsting i 2015. Den gang ble området stengt som et føre var-tiltak i påvente av mer kunnskap om tareskogens betydning for gyteaktiviteten til torsk. 

Konklusjonen er at det er biologisk forsvarlig å åpne for begrenset tarehøsting. Les hele høringssvaret.

Studier over to år 

Anbefalingen kommer nå på bakgrunn av resultatene fra studier som HI har gjennomført. I perioden 2017-2019 har Havforskningsinstituttet gjennomført studier før og etter forsøkstråling i området.  

Les også: Taretråling har begrenset effekt på fisk

Studiene konkluderer med at den samlede effekten på økosystemet etter taretråling er begrenset. 

Kartlagt effekt på gytetorsk 

Årlig tiltrekker området rundt Vikna store mengder gytetorsk. Derfor ble det også gjennomført eggundersøkelser. Målet var å se hvordan taretråling påvirker torskegyting. Det var ingen indikasjoner på at det var blitt mindre egg i høstingsfeltet, eller at taretråling hadde påvirket torskens gyteaktivitet i dette området.

På den andre siden kan ikke Havforskningsinstituttet utelukke effekter som vil vise seg over tid. 

Viktig studie- og referanseområde 

Vikna egner seg som studie- og referanseområde for å få mer kunnskap om hvordan taretråling påvirker habitatbruk, adferd og gyteaktivitet hos fisk over tid. I forskningssammenheng vil det da være nødvendig å begrense taretråling ut over forsøkstråling i området.

I tillegg bør også fisket i forsøksområdet begrenses, fordi det vil ha en direkte påvirkning på gytebestanden og forskningsresultatene.

Bærekraftige grenser 

Med disse faktorene som bakteppe, anser Havforskningsinstituttet som forsvarlig at de deler av området som ikke er vernet gjennom annet lovverk, åpnes for begrenset tarehøsting. Først bør imidlertid tareressursgrunnlaget i denne delen av

Vikna utredes, for å kunne sette bærekraftige grenser på uttaket. 

Havforskningsinstituttet anbefaler også at man begrenser tarehøstingen til perioden mai-august, for å unngå gjentagende overtrålinger av området innenfor samme høstesesong. 

Samtidig vil det redusere konfliktpotensialet med det sesongbaserte fiskeriet.

Les hele høringssvaret: Vurdering av det biologiske grunnlaget for forbudet mot tarehøsting i høstefelt 414E til 420A ved Vikna