Gå til hovedinnhold

Ny rådgivning for kysttorsk nord for Stad


Fiskebåt på fjorden med snødekte fjell i bakgrunnen.

Fiskebåter i Lofoten.

Fotograf: Gunnar Sætra / HI

Årets metoderevisjon for kysttorsk har resultert i en ny deling av bestanden. Fra i år gir ICES separate råd for bestandene nord og sør for 67°N.

Artikkelen ble opprinnelig publisert i juni, og er oppdatert i oktober med revidert kvoteråd. Se egen artikkel om det nye rådet.

Oppdelingen følger de norske statistikkområdene for fangstrapportering. Kysttorsk nord for 67°N omfatter områdene 0, 3, 4 og 5, og kysttorsk mellom 62°N og 67°N omfatter områdene 6 og 7.

– Delingen vil gjøre det mulig å innføre forvaltningstiltak rettet mot den spesifikke situasjonen i de ulike områdene, sier bestandsansvarlig for kysttorsk i nord, Johanna Fall.

Rådet for neste år fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) er lave uttak for både den nordlige kysttorskbestanden (7 865 tonn), og kysttorsk mellom 62°N og 67°N (7 613 tonn).

– At kvoterådene er nokså like for de to bestandene til tross for at mesteparten av kysttorsken finnes nord for 67°N skal ikke forstås som at den nordlige delen er i dårligere forfatning. Datagrunnlaget for kysttorsk i nord er bedre enn i sør, og det foreligger en lengre dataserie som brukes for å vurdere dagens tilstand, sier Fall.

Nye metoder og bedre data

Bakgrunnen for oppdelingen er en metoderevisjon («benchmark») som er gjennomført av ICES det siste året. Nye metoder er tatt i bruk for å gi et best mulig faglig grunnlag for rådgivningen.

– Bedre datagrunnlag har gjort det mulig å utvikle en analytisk bestandsmodell for den nordligste delen av bestanden, nord for Vestfjorden. Tidligere ble toktmålingene brukt direkte for å vurdere utviklingen i bestanden. Nå blir disse dataene brukt i en modell sammen med fangstdata for å estimere størrelsen av bestanden. Med en slik modell er det også mulig å tallfeste referansepunkter for gytebestanden, forklarer Johanna Fall.

I området mellom Stad og Helgelandskysten (62–67°N) er datagrunnlaget svakere.

– Her har ICES tatt i bruk såkalt «datafattig» metodikk for vurdering av bestanden, herunder utvikling i fangst-per-enhet-innsats i Kystreferanseflåten. I dette området utgjør turist- og fritidsfiske en større andel av totalfangsten. Informasjon om dette fisket blir brukt sammen med utviklingen i bestandens lengdesammensetning for å vurdere behov for en ekstra buffer i mengden kysttorsk som bør stå igjen etter fisket.

Arbeider med nye gjenoppbyggingsplaner

Rådet for kysttorsk i nord følger av ICES sine retningslinjer for rådgivning av kategori 1-bestander som ligger under full reproduksjonskapasitet. Rådet i sør følger av den såkalte «2 over 3-regelen» som brukes for rådgivning av kategori 3-bestander.

Med uendret fiskedødelighet nord for 67°N er det ventet en fangst i 2022 som er omtrent seks ganger større enn kvoterådet. Det er derfor viktig at en ny gjenoppbyggingsplan blir innført. Dette arbeidet vil foregå utover høsten sammen med Fiskeridirektoratet, med innspill fra næringen.