Gå til hovedinnhold

Har levert data og kunnskap til trafikklyssystemet


Flere sammensatte bilder: laks med lus på, oppdrettslaks som svømmer, kart over Norge med merking av produksjonsområder. Fargesymbol som illustrerer trafikklys.

Kunnskap og data om lakselus fra både feltaktivitet og modeller inngår i HI sin leveranse til trafikklyssystemet.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har nå offentliggjort ekspertgruppens rapport som vurderer effekten av lakselus på vill laksefisk i hvert av de 13 produksjonsområdene.

– Havforskningsinstituttet har levert data fra feltobservasjoner og modeller til ekspertgruppen, som igjen benytter disse sammen med andre data og modellresultater når de gjør sin vurdering, forteller havforsker Ørjan Karlsen. Han er medlem i gruppen som består av eksperter fra flere forskningsmiljøer.

Når ekspertgruppen er ferdig med sin del av arbeidet, overtar styringsgruppen som gjør en konkret vurdering av tilstanden i hvert produksjonsområde.

Hvilken farge de ulike områdene får, blir fastsatt av NFD på et senere tidspunkt.

Bruker data fra luseovervåkingen

Havforskningsinstituttet sine data omfatter blant annet:

  • luseinfeksjonen på trålfanget laks som er tilordnet hjemelv (les mer om dette i nyhetssaken: Tallfester dødelighet på villaks fra elvene)
  • data fra ruse og garnfangst av sjøørret/sjørøye
  • data fra lakseruser og vaktbur

Disse dataene er innhentet gjennom prosjektet nasjonal overvåking av lakselus (NALO), som gjøres i samarbeid med NINA og NORCE.

Dekker kysten med modeller

I tillegg til feltdata, gjøres det også et omfattende arbeid med modeller for å kunne levere nødvendig informasjon til trafikklyssystemet.

– Havforskningsinstituttet bruker også en numerisk strømmodell koblet med en biologisk modell for å si noe om smittepresset. Disse modellene gjør at vi kan si noe om smittepresset langs hele kysten, ikke bare der vi har feltovervåking, sier havforsker Mari Myksvoll. Hun er medlem i ekspertgruppen og arbeider med modellering av lakselus.

I tillegg blir den numeriske strømmodellen brukt for å hente ut informasjon om miljøfaktorer som er relevante for vurderingen ekspertgruppen gjør.