Gå til hovedinnhold

Triploid laks: bare ulemper


Foto av flere laks som svømmer i stim.

Vanlig oppdrettslaks i merd.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen

Triploid laks gir redusert fiskevelferd og økt risiko for sykdom. I tillegg har færre fisk høy kvalitet ved slakting enn det som er vanlig for oppdrettslaks.

Triploid laks er oppdrettsfisk som er gjort steril ved at rognkornene ble utsatt for trykk.

– Triploid fisk er steril, og ved en eventuell rømming kan de dermed ikke forurense villaksen genetisk, sier forsker Lars Helge Stien.

Nå er resultatene klare etter at produksjon av en hel generasjon triploid oppdrettslaks har blitt testet ut i vanlige kommersielle oppdrettsanlegg.

Resultatene fra forsøk som ble gjort med produksjon av slik fisk i liten skala, viste at triploid laks klarte seg bra under disse forholdene, men alt her så forskerne at det var forskjell:

– Selv om dødeligheten var svært lav i disse forsøkene, så var den likevel statistisk sett høyere hos de triploide enn hos de vanlige diploide fiskene, sier Stien.

Fiskegenerasjonen som nå er nøye undersøkt, ble satt ut i sjøen i 2020. Over 10 millioner fisk fra ni settefiskanlegg ble fordelt på 10 oppdrettslokaliteter og fulgt gjennom produksjonssyklusen.

Bilde av fire fisker som er avlivet.
Triploid laks som har blitt avlivet i forbindelse med at det er tatt prøver av de.
Foto: Florian Sambraus, HI.

Oppdretterne tok hensyn til velferden

Et av resultatene forskerne kan se, er at oppdretterne har tatt hensyn til dyrevelferden gjennom hele produksjonen.

– Vi ser at fiskehelsepersonellet på anleggene har registrert dårligere velferd og helse hos den triploide fisken, og at de har satt inn tiltak for å redusere risikoen for disse fiskegruppene, sier Stien.

Håndtering av fisk i forbindelse med avlusing er en av arbeidsoperasjonene som er kjent for å gi fisken ekstra stress og risiko for å bli skadet.

– Fasting før håndtering er en vanlig metode for å øke fiskens toleranse. Vi ser at den triploide fisken har blitt fastet lenger enn den vanlige laksen før håndtering, og at det typisk ble iverksatt ekstra forsiktighetstiltak for denne fisken, sier Stien.

Trenger mer mat enn vanlig oppdrettslaks

– Resultatene viser også at den triploide laksen forbruker mer fôr enn vanlig oppdrettslaks, sier Stien.

I tillegg ble den av velferdshensyn slaktet tidligere og dermed på en lavere vekt enn vanlig laks, og en større del av fisken ble klassifisert med lavere kvalitet.

– I tillegg har den triploide fisken behov for litt annen mat enn vanlig oppdrettsfisk – derfor har den fått spesiallaget fôr, noe som også er kostnadsdrivende i tillegg til velferdsutfordringene, sier Stien.

Referanse:

Stien, L.H., mfl, Production, fasting and delousing of triploid and diploid salmon in Northern Norway – Report for the 2020-generation. Rapport fra havforskningen 2023-20.