Gå til hovedinnhold

Rådgivning

Havforskingsinstituttet (HI) gir råd i heile den marine kjeda frå hav til mat. Vi gir råd til forvalting, departement og andre. I tillegg til forsking, driv vi også utstrekt overvaking for å kunne gi råda som er bestilt.

HI sine fagområde spenner frå kyst og fjord og ut i det store havet, alt frå små plankton, botndyr, fiskebestandar til dei største sjøpattedyra. Akvakultur, trygg og sunn sjømat og klima er også viktige område.

Akvakultur

Havforskningsinstituttet skal være en sentral rådgiver for forvaltningen innen akvakultur. Forskning og rådgivning skal fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget og gi forskningsbaserte råd for å sikre en bærekraftig produksjon innenfor akseptable rammer.

Kvoteråd

Kvoterådene er Havforskningsinstituttets faglige råd til de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter.

Forsknings- og rådgivningsprogram

Forskings- og rådgivingsprogramma våre leverer råd til myndigheiter, næring og samfunn, men identifiserer også nye problemstillinger som blir løyste i forskingsgruppene. 

Bestandsoversikt

I denne tabellen finner du informasjon om bestander som Havforskningsinstituttet overvåker og gir råd på, bl.a. kontaktperson ved instituttet, forvaltningsmål, rådgivende organisasjon, forvaltningsråd og rødlisting. Oversikten er under utvikling og skal utvides med informasjon om overvåkings- og rådgivningsprosesser, inkludert data og modeller, for alle bestandene som instituttet overvåker og/eller gir råd på.

Forvaltningsplaner

Regjeringa har lagt frem heilskaplege forvaltingsplanar for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Siktemålet er at desse skal medverke til ein berekraftig forvalting av desse havområda.

Faglig utvalg for ressursforskning (FUR)

Fagleg utval for ressursforsking (FUR) blei lansert på årsmøtet i Fiskebåt 12. februar 2015 av dåverande fiskeriminister Elisabet Aspaker (sjå pressemelding).