Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk mellom 62 og 67°N


kysttorsk
Anbefalt kvote 2024
9 136
tonn
Anbefalt kvote 2023
9 136
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, i tråd med en føre-var tilnærming, at fangsten i 2023 og i 2024 ikke bør være mer enn 9136 tonn. Forutsatt turist- og fritidsfiske på 4420 tonn, innebærer dette en kommersiell fangst på ikke mer enn 4716 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Indeksen for bestandsstørrelse gikk ned fra 2007 til 2013 og økte fra 2013 til 2021, men har høy usikkerhet.

Bestandens tilstand

Bestandsstørrelsen er over og fisketrykket på bestanden er under MSY proxy referansepunkter.

Grunnlag for rådet

En standardisert CPUE-indeks (fangst per garndøgn) fra kystreferanseflåten (9–15 m fartøylengde) i kystnære farvann mellom 62°N og 67°N i 3. og 4. kvartal i perioden 2007–2021 brukes i bestandsvurderingen. Rådene er mest basert på forholdet mellom de to siste indeksverdiene og de tre foregående verdiene, justert basert på livshistorie- og lengdebaserte indekser for fisketrykket. Det beregnede rådet for 2023 økte med mer enn 20% i forhold til rådet for 2022 slik at stabilitetsgrensen for denne bestandsvurderingsmetoden ble nådd.

Rådet for 2023 ble forlenget til 2024 siden vanlig praksis for data-fattige bestander (ICES kategori 3) er å gi to-årige råd.

ICES er ikke kjent med noen avtalt forvaltningsplan for bestanden.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Metoderevisjonen av kysttorsk nord for 62˚N i 2021 resulterte i en ny bestandsstruktur, der kysttorsk mellom 62˚ og 67°N og kysttorsk nord for 67°N behandles som to separate bestander. Bestandsvurderingen er usikker på grunn av dårlig kvantifiserte data for turist- og fritidsfisket, høy usikkerhet i kystreferanseflåtens garn CPUE-serie, og usikkerhet i splittingen av fangster mellom nordøst-arktisk torsk og kysttorsk.

Vurderingen og rådet avhenger i stor grad av representativiteten til kystreferanseflåtens garn CPUE-serie. Selv om indeksen og rådet har økt, tyder andre indikatorer for den biologiske tilstanden på dårligere og synkende bestandsstatus (gytepotensiale (SPR) = 0,25, og (fiskedødelighet i forhold til naturlig dødelighet (F/M) > 1).

Prioriteringer for mer nøyaktige fremtidige vurderinger er 1) bedre estimering av turist- og fritidsfiske fangster, og 2) re-evaluering av tilgjengelige toktdata som kan brukes som indekser (f.eks. kysttokt og yngeltokt).

Saker relevant for rådet

Kysttorsk mellom 62 og 67°N er vurdert som en data-fattig bestand (ICES kategori 3) som det for tiden ikke er mulig å beregne bestandsstørrelsen til.

Selv om det offisielle fangstrådet økte med 20% fra 2022 til 2023, bør flere forbehold tas i betraktning:

  - Usikkerheten til CPUE-indeksen er høy.

  - Den minste lovlige fangststørrelsen, minstemålet (44 cm), er godt under lengden ved 50% kjønnsmodning (55,8 cm).

  - Indekser fra kysttoktet og gruntvannstoktet (yngeltoktet) har gått ned fra 2013-2022.

  - CPUE-indeksøkningen er drevet av en økning i norsk fiskeriområde 6 (tilsvarer omtrent Nordland fylke), men indeksen har gått ned i område 7 (tilsvarer omtrent Trøndelag og Møre og Romsdal fylker).

Indekser fra to tokt gikk ned fra 2013-2022, så nedgangen i fangstlengder ser ikke ut til å skyldes økt rekruttering. Å øke minstemålet opp mot størrelsen ved kjønnsmodning er verdt å vurdere, spesielt gitt dagens vanskeligheter med å estimere totalfangst og kontrollere fiskepress. 

Det er en kompleks struktur av lokale bestander innenfor denne bestandsenheten mellom 62 og 67°N, og fiskemuligheter bør unngå lokal utarming for å opprettholde mangfoldet.

Det er viktig at en ny gjenoppbyggingsplan blir innført. Denne bør fokusere på reguleringer i områder og tidsperioder der fangsten av kysttorsk er særlig høy.

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 3

Bestandsvurderingstype: Trend-basert vurdering basert på standardisert CPUE-indeks fra kystreferanseflåten. Utviklingen av gjennomsnittslengder i fangstene er med i vurderingsgrunnlaget.

Datagrunnlaget består av CPUE (2007–2021) fra en kystreferanseflåte (9–15 m), kommersielle fangster (landinger, alders- og lengdefrekvenser fra kommersiell fangstprøvetaking), fangst rapportert fra turistfiskebedrifter og resultat fra forskningsprosjekt skalert opp til total fangst i turist- og fritidsfiske, samt årlige modningsdata fra kysttoktet.

Bifangst av kysttorsk er inkludert. Utkast er ikke inkludert i den kommersielle fangsten, men utkast i stang- og snøresektoren i fritidsfisket er inkludert i anslaget for fritidsfiske.

Standardplott

Figur som viser tandardplott for kysttorsk 62-67 2024
Kysttorsk mellom 62˚-67°N. Øverst: Fangster (blå søyler: kommersielle fangster; oransje søyler: turist- og fritidsfiske), og bestandsindeks (CPUE fra kystreferanseflåten 2007-2021). De horisontale oransje linjene indikerer gjennomsnittet av de siste to årene og av de tre foregående årene. Nederst: Fisketrykk proxy i forhold til MSY proxy, beregnet som årlig gjennomsnittlig lengde i fangstene delt på MSY proxy lengde.