Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Lysing i Nordsjøen, Keltiske havet og nordlige Biscayabukten


Lysing

Lysing (Merluccius merluccius)

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2024
72 839
tonn
Anbefalt kvote 2023
83 130
tonn
Avtalt kvote 2023
83 130
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY tilnærmingen brukes, bør fangsten i 2024 ikke overstige 83 130 tonn.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være under FMSY, Fpa  og Flim i 2022 og gytebestanden i 2023 til å være høyere enn MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2024 (tonn) Grunnlag Ftotal i 2024 SSB i 2025 (tonn) % forandring i SSB* %  forandring i TAC**

MSY-

tilnærmingen

72 389 FMSY 0,24 129 326 - 12,1 - 12.4

* SSB i 2025 sammenlignet med SSB i 2024
**TAC i 2024 sammenlignet med TAC i 2023

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsvurderingen er konsistent med fjorårets vurdering.

En metoderevisjon av bestanden ble gjort i 2022, og datagrunnlaget ble da revidert.

Det er ingen enkelttokt som dekker hele utbredelsesområdet til bestanden, og det er kjent at endringer i den geografiske fordelingen av bestanden kan øke usikkerheten i vurderingen.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 61 563 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 78 405 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 78 405 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,73
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,54
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,24
Ventet fiskedødsrate i 2023: 0,189
Ventet gytebestand i 2024: 147 052 tonn

Sammendrag av bestandsvurdering lysing 2024
Sammendrag av bestandsvurderingen; 95% konfidensintervall er vist for gytebestand (SSB), F, og rekruttering