Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk blåkveite


Blåkveite
Anbefalt kvote 2025
12 431
tonn
Anbefalt kvote 2024
15 560
tonn
Avtalt kvote 2024
21 250
tonn

Norsk-russisk råd

Den felles russisk-norske arbeidsgruppen for arktiske fiskeri (JRN-AFWG) anbefaler ifølge maksimalt langtidsutbytte-tilnærmingen, at fangsten for 2025 ikke overstiger 12 431 tonn og at fangsten for 2026 ikke overskrider 14 891 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (hunnfisk) er under Bpa, over Blim, og avtagende. Total fiskbar biomasse (≥45 cm) avtar raskt. Høstingsraten er økende og er betydelig over HRMSY.

Forventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2025 (tonn) Fangstrate (HR) 2025 Gytebiomasse hunnfisk (2026) % biomasseendring (gytemoden hunnfisk)* % kvoteendring** % endring i anbefaling***
MSY tilnærming: HRmsy x SSB2025/Btrigger 12 431 0,117 41 231 +4,5 -42 -20

* Gytebiomasse (hunnfisk) 2026 i forhold til slutten av 2024 (39 462 tonn)
** Fangstanbefaling 2025 i forhold til kvote 2024 (21 250 tonn)
*** Fangstanbefaling 2025 i forhold til fangstanbefaling 2024 (15 560 tonn)

Bakgrunn Fangst 2025 (tonn) Fangstrate (HR) 2025 Gytebiomasse hunnfisk (2027) % biomasseendring (gytemoden hunnfisk)* % kvoteendring** % endring i anbefaling***
MSY tilnærming: HRmsy x SSB2025/Btrigger 14 891 0,123 43 042 +9,1 -30 -4,3

* Gytebiomasse (hunnfisk) 2027 i forhold til slutten av 2024 (39 462 tonn), altså total endring over 2-års perioden for rådgiving
** Fangstanbefaling 2026 i forhold til kvote 2024 (21 250 tonn)
*** Fangstanbefaling 2026 i forhold til fangstanbefaling 2024 (15 560 tonn)

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det ble gjennomført en metoderevisjon i 2023. Den nye bestandsvurderingen, som inkluderer aldersdata, gir betydelig lavere biomassenivå og høyere høstingsrate, men trendene og fangstrådet er lite endret. I bestandsvurderingen fra 2021 ble trendene i biomasse ansett for å være pålitelige, men absoluttnivået var svært usikkert.  Revisjonen av bestandsvurderingen antyder at bestanden er mindre robust til det høye nåværende fangstnivået, som er over det anbefalte, enn man tidligere regnet med.

Toppene i rekruttering ble mest trolig overvurdert i bestandsmodellen som ble brukt før metoderevisjonen,2017-årsklassen ser ut til å være sterk.   

Bestandsvurderingen i 2024 er konsistent med bestandsvurderingen i 2023 og trendene er de samme.  

Saker relevant for rådet

På grunn av at russiske forskere er suspendert fra ICES, ble bestandsvurderingen, som i 2023, gjort av den felles russisk-norske arbeidsgruppen for arktiske fiskeri (JRN-AFWG), sammensatt av forskere fra VNIRO i Russland og fra Havforskningsinstituttet. Metodikken fra siste ICES metoderevisjon i 2023 ble brukt.

Historisk har kvoter blitt satt høyere enn rådgivingen tilsier, og fangstene har overskredet kvotene. Dette er ikke bærekraftig. Blåkveite er en langlivet, lavproduktiv art, noe som tilsier lavt fangstpress, og bestanden er for tiden nedadgående.

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 1

Bestandsvurderingstype: Alders-lengde strukturert modell (GADGET).

Nøkkeltall

Fangstrate som gir maksimalt langtidsutbytte (HRMSY): 0,139, basert på langtidssimuleringer.
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 33 391 tonn (laveste observerte gytebiomasse (1992) som har gitt god rekruttering).
Føre-var gytebiomasse (hunnfisk) (Bpa): 46 747 tonn: 1,4* Blim

Standardplott

Blåkveite. Historisk utvikling av fangst, rekruttering, fiskedødsrate, fiskbar bestand og gytebestand. SSB: gytebestand (hunnfisk), HSB: Fiskbar bestand (fisk  ≥45 cm). Referansepunktene for biomasse relaterer seg til gytebestand for hunnfisk.    

Figur som viser NØA blåkveite standardplott 2025

Les hele rådet IMR/PINRO-rapport nr. 5-2025