Go to main content

Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018

Author(s): Lisbeth Dahl , Edel Erdal , Marita Eide Kristoffersen , Marian Kjellevold (IMR), Ellen Kielland (Mattilsynet) and Anne Kathrine Owren Aarum og Britt Lande (Helsedirektoratet).

Sammendrag

Helsedirektoratet lanserte i 2014 Tiltaksplan salt 2014-2018 med mål om å redusere saltinntaket i befolkningen i Norge. Ett av tiltakene i denne tiltaksplanen var å følge utviklingen i saltinnhold i ulike matvarekategorier. Målene for prosjektet har vært å analysere innholdet av salt i utvalgte indikatormatvarer, følge utviklingen av saltinnholdet i perioden 2014 til 2018 og sammenligne resultatene med veiledende mål i Saltpartnerskapets saltlister, samt å oppdatere data om salt og andre næringsstoffer til matvaretabellen. De utvalgte indikatormatvarene var brød og kornvarer, kjøttprodukter, fiskeprodukter, meieri og spisefett, ferdigretter, sauser og majonesbaserte salater. Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet gjennomført analyseprosjektet. Matvarene ble innkjøpt i dagligvarebutikker i Norge og tre ulike produksjonsnumre av matvaren ble blandet sammen til en samleprøve. Analysert natriumkonsentrasjon ble omregnet til salt ved å multiplisere med 2,5. Analysemetoden har en måleusikkerhet på ± 15 %. Det ble analysert 196 matvarer i 2014-15 fra alle matvarekategoriene, 29 brød- og kornprodukter i 2016, 112 kjøtt- og fiskeprodukter i 2017 og 203 matvarer fra alle matvarekategoriene i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold i ferskt brød var lavere i 2018 sammenlignet med 2014-15. I 2018 var 18 av 32 (56 %) brød og kornvarer i tråd med Saltpartnerskapets saltmål, mens i 2014-15 var ni av 27 (33 %) i samsvar med saltmålene. For kjøttproduktene var gjennomsnittlig saltinnhold i kjøttpålegg lavere i 2018 sammenlignet med 2014-15. Saltmengden i leverpostei var noe lavere, mens for pølser, kjøttkaker-, boller og karbonader og for spekepølser var saltmengden uendret. Det ble til sammen analysert 74 kjøttprodukter i 2018 og 36 (49 %) av disse indikatormatvarene var i tråd med Saltpartnerskapets saltmål. I 2014-15 var 17 av 61 kjøttprodukter (28 %) i samsvar med saltmålene. For fiskeproduktene fiskemat fersk og frossen var det ingen endring av gjennomsnittlig saltinnhold fra 2014 til 2018. I de andre kategoriene av fiskeprodukter var det få produkter. Det ble til sammen analysert 33 fiskeprodukter i 2018 hvor 15 (45 %) av disse var i tråd med Saltpartnerskapets saltmål. I 2014-15 var 18 av 33 (55 %) fiskeprodukter i samsvar med saltmålene. Det var få produkter i kategorien meieri- og spisefett. I 2018 var syv av 15 (47 %) og i 2014-15 var seks av 18 (33 %) av produktene i samsvar med saltmålene. I kategoriene ferdigretter, sauser og majonesbaserte salater var gjennomsnittlig saltinnhold uendret for middags- og lunsjretter og lavere for tomatsaus/orientalsk saus i 2018 sammenlignet med 2014-15. I 2018 var 16 av 33 produkter (48 %) i tråd med saltmålet, mens det gjaldt 14 av 41 produkter (34 %) i 2014-15. Det ble i perioden 2014 til 2018 utført 540 analyser i utvalgte indikatormatvarer. Selv om antall produkter i matvarekategoriene varierer og flere kategorier har få produkter, viser resultatene samlet sett at flere matvarer var i samsvar med Saltpartnerskapets saltmål i 2018 (49 %) sammenlignet med 2014-15 (36 %).

1 - Innledning

Saltinntaket i Norge er høyt og en reduksjon av inntaket vil være et viktig bidrag til bedret folkehelse. Det gjennomsnittlige saltinntaket anslås til ca. 10 gram per dag for menn og noe lavere for kvinner. En gradvis reduksjon av det gjennomsnittlige saltinntaket til 5 gram per person per dag er ønskelig.

Helsedirektoratet lanserte i 2014 Tiltaksplan salt 2014-2018 for å redusere saltinntaket i befolkningen. Målet i planen er en reduksjon på 15 % av saltinntaket innen 2018 og 30 % reduksjon innen 2025. Ett av tiltakene i planen er å monitorere endringer i saltinnhold i matvarer ved å følge utvalgte indikatormatvarer i perioden 2014-2018 (1).

Høsten 2015 ble Saltpartnerskap 2015-2018 etablert mellom matvarebransje, serveringsbransje, FoU-miljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndigheter (2). Saltpartnerskapet har som mål å redusere saltinntaket og å stimulere til et redusert innhold av salt i matvarer og servert mat og økt bevissthet om salt og helse i befolkningen. Det er utarbeidet saltlister som angir veiledende mål for saltinnhold i definerte matvarekategorier (3). Partene i matvarebransjen skal arbeide for at saltinnholdet i matvarekategoriene ligger på eller under mål for saltreduksjon som er anført i saltlistene. Helsedirektoratets bidrag er bl.a. å overvåke utviklingen av saltinnholdet i matvarer.

Prosjektet Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018 er en oppfølging av Helsedirektoratets Tiltaksplan salt 2014-2018, Helsedirektoratets ansvar i Saltpartnerskapet og et ledd i Mattilsynets arbeid med å få oppdaterte data om salt og andre næringsstoffer i matvarer til matvaretabellen.

2 - Formål

Målsetting med prosjektet var å fremskaffe analysedata for natrium (salt) for å følge utviklingen i saltinnhold i utvalgte matvarer (indikatormatvarer) over tid og å fremskaffe analysedata til matvaretabellen. Analysene er gjennomført av Havforskningsinstituttet (HI) på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet. Prosjektet er et samarbeid mellom HI, Helsedirektoratet og Mattilsynet.

Prosjektet har hatt følgende formål:

 1. Analysere innhold av natrium (salt) i utvalgte matvarer fra dagligvarehandelen i Norge.

 2. Følge utviklingen i utvalgte matvarers saltinnhold i perioden 2014-2018.

 3. Se resultatene opp mot veiledende mål i Saltpartnerskapets saltlister.

 4. Oppdatere data om salt og andre næringsstoffer til matvaretabellen.

3 - Material og metode

3.1 - Valg av matvarer

Til prosjektet ble det valgt ut ca. 200 matvarer. Disse skulle utgjøre et sett indikatormatvarer for å følge utviklingen i saltinnhold i matvarer fra ulike matvarekategorier i perioden 2014-2018.

Ved utvelgelse av matvarekategorier ble det tatt utgangspunkt i de største saltkildene i kostholdet: kjøttprodukter, brød, varegruppen sauser, pulver og krydder, fiskeprodukter, ost og spisefett (4).

Følgende matvarekategorier ble valgt ut:

 • Kornvarer (ferskt brød, knekkebrød og frokostblandinger)

 • Kjøttprodukter (deiger, pålegg, leverpostei, pølser, kjøttkaker, -boller og karbonader, spekepølser, spekeskinker)

 • Fiskeprodukter (fiskemat, panerte fiskeprodukter, varm- og kaldrøkte fiskeprodukter, fiskepålegg, kaviar)

 • Meieri og spisefett (gul ost, bløt umodnet ost, smelteoster, margariner og smørblandede produkter)

 • Ferdigretter (pizza, middags- og lunsjretter, supper)

 • Sauser (middagssauser, tomatsaus/orientalsk saus, pesto)

 • Majonesbaserte salater (påleggssalater, tilbehørssalater)

Prinsipper i utvelgelsen av indikatormatvarene innenfor de ulike matvarekategoriene var å inkludere volumprodukter, ulike merkevarer, kjedenes egne merkevarer og produkter med lavere pris. Innen enkelte varegrupper ble også matvarer med lavere fettinnhold inkludert. Markedsrapporter fra Nielsen Norge ble benyttet som grunnlag i utvelgelsen av matvarene. Dette ble supplert med mer detaljerte data for noen varegrupper (for ferske brød inntil 70 % av salgsvolumet og for pølser inntil 40 % av salgsvolumet i 2014).

Utvelgelsen av matvarer ble foretatt før Saltpartnerskapet var etablert, og utvalget omfatter også matvarer fra produsenter som ikke er med i Saltpartnerskapet.

3.2 - Matvareuttak

Prosjektet omfatter prøveuttak og analyser av matvarene på fire tidspunkter: 2014-15, 2016, 2017 og 2018. Hele matvareutvalget ble analysert i 2014-15 og 2018. I tillegg ble brød og kornvarer også analysert i 2016 og kjøtt- og fiskeprodukter også i 2017. Matvarene ble tatt ut fra dagligvarehandelen i Norge.

2014-2015: Utvalget besto av matvarer fra alle matvarekategoriene. Totalt ble natrium (salt) analysert i 196 matvarer.

2016: Utvalget bestod av alle brød, knekkebrød og frokostblandinger som ble analysert i 2014-2015 og som fortsatt var på markedet i 2016. I tillegg ble utvalget supplert med fire brød, tre knekkebrød og en frokostblanding. Totalt ble natrium (salt) analysert i 29 produkter.

2017: Utvalget bestod av alle kjøtt- og fiskeprodukter som ble analysert i 2014-2015 og som fortsatt var på markedet i 2017. I tillegg ble utvalget supplert med 1-3 produkter basert på Nielsen Norge data over produkter som til sammen representerte inntil 70 % av salgsvolumet i de ulike matvarekategoriene. Totalt ble natrium (salt) analysert i 112 produkter; 77 kjøttprodukter og 35 fiskeprodukter.

2018: Utvalget bestod av alle matvarene som ble analysert i 2014-2015 og som fortsatt var på markedet i 2018. I tillegg ble utvalget supplert med produktene som ble lagt til i analysene i 2016 og 2017 samt tre nye produkter for å supplere noen produktkategorier. Totalt ble natrium (salt) analysert i 203 matvarer.

Vedlegg 1-4 viser en total oversikt over de fire uttakene av indikatormatvarer.

3.3 - Prøvetaking og prøveopparbeidelse for 2014-15 produktene (alle)

HI mottok en liste med indikatormatvarer fra Helsedirektoratet og Mattilsynet i november 2014 som skulle inkluderes i dette uttaket. Et utvalg på 40 matvarer ble innkjøpt og analysert i desember 2014 (kjøttpålegg og leverpostei) og 156 ble innkjøpt og analysert i 2015. HI hadde hovedansvaret for innkjøp av matvarene og for å registrere informasjon om prøveuttaket. Seks av produktene på listen var ikke mulig å få tak i lengre (utgått av markedet), slik at endelig utvalg består av 196 produkter. Matvarene ble tatt ut i perioden 28. november 2014 til 27. august 2015 i ulike butikker i Bergen og levert til prøvemottak på HI. Ved utgangen av april 2015 var 83 % av matvarene tatt ut.

Hvert enkelt produkt ble innkjøpt med tre ulike produksjonsnummer. Det ble tatt bilder av emballasjen. Det ble laget 196 samleprøver ved å blande sammen tre forskjellige produksjonsnumre for hvert produkt, og kun én samleprøve fra hvert produkt ble analysert. Samleprøven ble godt blandet og finmalt i GM 300 Retch oppmalingsmaskin. Til slutt ble samleprøven fordelt til merkede prøveglass for de ulike analyttene og det ble også tatt ut en ekstra prøve for reserve. Alle prøveglassene ble oppbevart ved minus 80°C før de ble frysetørket.

I tre tilfeller var det ikke mulig å finne tre ulike produksjonsnummer på markedet og da ble det laget samleprøve av to produkter. Dette gjelder for produktene Nordfjord servelatpølse, Fjordland Tortellini ost og skinke og First Price 365 Bearnaisesaus.

3.4 - Prøvetaking og prøveopparbeidelse for 2016 produktene (brød og kornvarer)

HI mottok en liste med indikatormatvarer fra Helsedirektoratet og Mattilsynet i oktober 2016 som skulle inkluderes i dette uttaket. På denne listen var det totalt 30 produkter hvor to av disse viste seg å ikke være tilgjengelig på markedet lengre (Josefinebrød fra Din baker og AXA Havre flakes). AXA Havre flakes ble erstattet med AXA Frukt Müsli 66 % fullkorn. Mattilsynet, avdeling Bergen og omland hadde ansvaret for uttak av matvarene samt å registrere informasjon om prøveuttaket. Matvarene ble tatt ut i perioden 14. november til 6. desember 2016 i ulike butikker i Bergen og levert på prøvemottak hos HI. Det ble tatt bilder av emballasjen.

Det ble laget til sammen 29 samleprøver ved å blande sammen tre forskjellige produksjonsnumre for hvert produkt, og kun én samleprøve fra hvert produkt ble analysert. For å opparbeide en samleprøve ble det tatt ut lik prøvemengde fra hvert av de tre ulike produksjonsnumrene av matvaren. For å opparbeide brødene ble endestykkene skåret av og midtdelen av hvert brød (ca. 120 g) ble blandet. Totalt 12 brød (fire brød fra tre ulike dager) i hver samleprøve gav rundt 1,5 kg prøvemateriale. For å opparbeide knekkebrød ble likt antall knekkebrød fra hver av pakkene tatt ut. Samleprøve fra 12 pakker (fire pakker fra hvert produksjonsnummer) a 120 g ga 1,5 kg prøvemateriale. Når det gjaldt opparbeidelsen av frokostblandingene så ble ca. 120 g fra hver av de 12 pakkene veid inn (fire pakker fra hvert produksjonsnummer). Deretter ble samleprøven godt blandet og finmalt i GM 300 Retch oppmalingsmaskin. Til slutt ble samleprøven fordelt til merkede prøveglass for de ulike analyttene og det ble også tatt ut en ekstra prøve for reserve. Alle prøveglassene ble oppbevart ved minus 80°C og levert til frysetørking 8. desember 2016.

3.5 - Prøvetaking og prøveopparbeidelse for 2017 produktene (kjøtt og fisk)

HI mottok en liste med indikatormatvarer fra Helsedirektoratet og Mattilsynet i juni 2017 som skulle inkluderes i dette uttaket. Det var totalt 116 produkter hvorav fire var utgått i dagligvaremarkedet (Gilde og & mager italienske kjøttboller, Sørlandskjøtt kokt skinke, Coop Mega fiskekarbonade og Lerøy fiskegrateng med makaroni). Mattilsynet, avdeling Bergen og omland hadde hovedansvaret for uttak av matvarene og for å registrere informasjon om prøveuttaket. Matvarene ble tatt ut i perioden 14. august til 3. november 2017 i ulike butikker i Bergen og levert til prøvemottak på HI. Alle produktene ble oppbevart på kjølerom (4°C) eller på fryserom (minus 20°C) før de ble opparbeidet (homogenisert) fortløpende etter ankomst til prøvemottak på HI. Det ble tatt bilder av emballasjen.

Det ble laget til sammen 112 samleprøver ved å blande sammen tre forskjellige produksjonsnumre for hvert produkt, og kun én samleprøve fra hvert produkt ble analysert. For å opparbeide en samleprøve ble det tatt ut lik prøvemengde fra hvert av de tre ulike produksjonsnumrene av matvaren.

Samleprøvene ble opparbeidet på følgende måte for kjøtt- og fiskeproduktene:

 • Grillpølser og wienerpølser: tre pølser fra hver pakke.

 • Kjøttpølser: to pølser fra hver pakke og skinnet ble fjernet for å sikre en mer homogen prøveopparbeidelse.

 • Salami, spekeskinke og leverpostei: hele pakken ble brukt.

 • Kjøttdeig: halvparten fra hver pakke ble brukt.

 • Kjøttfarseproduktene: karbonader tre-fire fra hver pakke, kjøttboller 10 fra hver pakke, kjøttkaker fire fra hver pakke.

 • Kjøttpålegg: for skinke, servelat og kylling/kalkunfilet ble hele pakken brukt.

 • Fiskefarseprodukter: fiskekaker fire-fem fiskekaker fra hver pakke, fiskepudding halvparten fra hver pakke, fiskekarbonader fire karbonader fra hver pakke.

 • Fiskepålegg: for laks og ørret ble hele pakken brukt, for kaviar ble hele tuben brukt, for makrell i tomat ble hele pakken brukt.

 • Fiskegrateng (frossen): halve fiskegratengen fra hver pakke ble brukt.

 • Panert fisk: 8-10 fiskepinner fra hver pakke ble brukt, torskefilet panert hele pakken ble brukt, seifilet panert fire stykker fra hver pakke.

For åtte av produktene var det ikke mulig å få tak i mer enn to ulike produksjonsnumre på grunn av lang holdbarhetsdato, slik at for følgende produkter ble det laget samleprøve med to ulike produksjonsnumre:

 • Nordfjord kryddersalami hele pakken ble brukt.

 • First Price Salami Dansk type hele pakken ble brukt.

 • Gilde spekeskinke hele pakken ble brukt.

 • Rema 1000 kjøttboller m/grønnsaker 10 boller fra hver pakke.

 • First Price kjøttkaker fire kaker fra hver pakke.

 • First Price kaviar hele tuben ble brukt.

 • Findus fiskepinner åtte fiskepinner fra hver pakke.

 • Coop fiskepinner 10 fiskepinner fra hver pakke.

Etter homogenisering av hver enkelt samleprøve ble de til slutt fordelt til merkede prøveglass for de ulike analyttene. Det ble også tatt ut en ekstra prøve for reserve. Alle prøveglassene ble oppbevart ved minus 80°C og ble frysetørket i perioden 15. september til 13. november 2017.

3.6 - Prøvetaking og prøveopparbeidelse for 2018 produktene (alle)

HI mottok en liste med indikatormatvarer fra Helsedirektoratet og Mattilsynet i september 2018 som skulle inkluderes i dette uttaket. Det var totalt 210 produkter hvorav to produkter var utgått i dagligvaremarkedet (COOP kjøttdeig av storfe og COOP Norwegian style ost & skinke), to var ikke å finne i matvarebutikkene (Nordfjord svenske kjøttboller og Berggren fiskekarbonader) og to produkter var midlertidig ute av produksjon (Lerøy pålegg Laks røkt naturell og Lerøy pålegg varm røkt Ørret naturell). Folkets håndstekte karbonader grove fra Unil ble erstattet med Meny karbonader, Mega fiskekarbonader fra COOP ble erstattet med Lofotburger 86 % torsk og hyse, COOP Fiskepinner ble erstattet med X-tra Fiskepinner. Endelig utvalg består av 203 produkter.

HI hadde hovedansvaret for innkjøp av matvarene og for å registrere informasjon om prøveuttaket. Matvarene ble tatt ut i perioden 22. oktober 2018 til 14. januar 2019 i ulike butikker i Bergen med unntak av Klausen Grislet Grovbrød som ble innkjøpt i Oslo. De aller fleste produktene ble innkjøpt i 2018, kun tre produkter ble innkjøpt i 2019 (Meny karbonade, Toro rett i koppen carbonara og Knorr tomatsuppe med basilikum). Det ble tatt bilder av emballasjen.

Hvert enkelt produkt ble innkjøpt med tre ulike produksjonsnummer. Det ble laget til sammen 206 samleprøver ved å blande sammen tre forskjellige produksjonsnumre for hvert produkt, og kun én samleprøve fra hvert produkt ble analysert. For å opparbeide en samleprøve ble det tatt ut lik prøvemengde fra hvert av de tre ulike produksjonsnumrene av matvaren. Mengden som ble tatt ut fra hvert produkt er vist i vedlegg 4. For to av produktene (Mills ovnsbakt baconpostei og X-tra Pastasaus basilikum) var det ikke mulig å få tak i mer enn to ulike produksjonsnumre på grunn av lang holdbarhetsdato, slik at for disse ble det laget samleprøve med to ulike produksjonsnumre. Alle produktene ble oppbevart på kjølerom (4°C) eller på fryserom (minus 20°C) før de ble opparbeidet (homogenisert) fortløpende etter ankomst til prøvemottak på HI. Etter homogenisering av hver enkelt samleprøve ble den til slutt fordelt til merkede prøveglass for de ulike analyttene. Det ble også tatt ut en ekstra prøve for reserve. Alle prøveglassene ble oppbevart ved minus 80°C og ble frysetørket i perioden 15. oktober 2018 til 20.januar 2019

3.7 - Beskrivelse av analysemetoden

Natriumkonsentrasjonen i matvare bestemmes kvantitativt med induktivt koplet plasma massespektrometri (ICP-MS) etter at prøvene var dekomponert av konsentrert og ekstra ren salpetersyre og konsentrert hydrogenperoksid i mikrobølgeovn. Dekomponeringsprosedyren bryter grunnstoffets forskjellige kjemiske bindinger i prøvematerialet. Metoden brukes også for bestemmelse av kalsium, kalium, magnesium og fosfor. Innholdet av grunnstoffene bestemmes med bruk av ekstern kalibrering (standardkurve). Metoden er validert og akkreditert for næringsmidler, fôr, vev og vevsvæsker i henhold til Nordisk metodikk komité for næringsmidler, 2007 (5).

For å vurdere metodens riktighet benyttes sertifisert referansemateriale (SRM) og deltakelse i «ringtester». Deltakelse i ringtester innebærer at HI får et prøvemateriale til analyse for et gitt næringsstoff uten at man får oppgitt konsentrasjonen av næringsstoffet. Prøven analyseres og resultat fra alle deltakende laboratorier sammenstilles og man får deretter tilbakemelding på resultatene fra ringtesten. I 2018 deltok HI på syv ringtester med bestemmelse av natrium i ukjent prøve. Seks av syv ringtester ble godkjent.

I hver prøveserie tas det med blindprøver (prøveblank) og flere referansematerialer med kjent natriumkonsentrasjon. Kontrollkort for referansematerialet Bovine Liver fra National Institute of Standards and Technology (NIST) viser at riktigheten på natrium er 97 % for dette referansematerialet. Tilsvarende så er riktighet for natrium for referansematerialet Skimmed Milk Powder fra European Reference Materials (ERM) på 92 %, for Pork Muscle fra NIST på 91 % og for Oyster Tissue fra NIST på 93 %. Måleusikkerhet er vurdert ut fra både intern reproduserbarhet, analyse av kontrollprøver og deltakelse i ringtester. Måleusikkerheten er 15 % for natriumanalysen. Det som i størst grad har betydning for usikkerhetsbidraget, er hvor godt samleprøven er homogenisert. I dette prosjektet ble det analysert minimum to paralleller per samleprøve per natriumanalyse. Analysen ble godtatt når differansen mellom parallellene var 10 % eller mindre når konsentrasjonen var 10 ganger høyere enn laveste mengde som kan kvantifiseres (LOQ). Det er ingen krav til differanse mellom paralleller når målt verdi er mindre enn LOQ. Ved prøver som er vanskelig å få homogene kan større avvik mellom paralleller godtas.

LOQ i våt prøve (ww) er avhengig av tørrstoffprosenten som varierer fra 15 til 100 prosent på matvarene i dette prosjektet. Vi kan derfor ikke gi ett tall for LOQ i våtvekt for disse prøvene. LOQ beregnes på følgende måte:

LOQ (ww) = LOQ (dw) x tørrstoffprosent/100

Kvantifiseringsgrense i tørt materiale: natrium 11 mg/100g, kalsium 3,5 mg/100g, kalium 5 mg/100g, magnesium 1 mg/100g og fosfor 0,3 mg/100g i tørt materiale.

4 - Resultater

4.1 - Analyse av natrium

Analysert natriumkonsentrasjon i indikatormatvarene og analysert natrium omregnet til salt er vist i tabell 1-5. Mengde salt beregnes ved å multiplisere natriumkonsentrasjonen med 2,5. Alle tall er oppgitt i mg eller g per 100 g produkt og er et gjennomsnitt av to paralleller per samleprøve. Måleusikkerheten for natriumanalysen er 15 % og for matvarene analysert i 2018 er denne målusikkerheten vist i tabell 1-5. Det som i størst grad har betydning for usikkerhetsbidraget, er hvor godt samleprøven er homogenisert. Det var 11 produkter som ble reanalysert fordi forskjellen mellom parallellene var mer enn 10 % og disse er markert i tabellene med *. Seks produkter ble reanalysert fordi det var stor forskjell på analysert og deklarert saltverdi og disse er også markert i tabellene med **. Deklarert saltinnhold for alle analyserte matvarer i 2018 inngår i tabellene.

I kategorien ferdigretter, sauser og majonesbaserte salater var flere av produktene tørre produkter som skulle tilsettes væske (Tabell 5). Natriumanalysen er gjort i tørr vare og ble ikke omregnet til saltmengde i spiseklart produkt. Deklarert saltinnhold i disse produktene var oppgitt i ferdig produkt og ikke i tørr vare, med unntak av ett produkt hvor saltinnhold bare var gitt i tørr vare.

For å vurdere utviklingen av saltinnhold i matvarene har vi tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig analyseverdi i hver matvarekategori for alle produktene i 2014-15 og sammenlignet med gjennomsnittlig analyseverdi for alle 2018 produktene. Vi gjorde tilsvarende sammenligning for de produktene som ble analysert både i 2014-15 og i 2018.

For a vurdere antall matvarer i tråd med veiledende mål i Saltpartnerskapets saltlister har vi sammenlignet analysert mengde salt for hver enkelt matvare med saltmålet for matvarekategorien. Vi summerte deretter antall matvarer innenfor hver matvarekategori som var i samsvar med saltmålene i 2014 og i 2018.

I kapittel 4.2 har vi omtalt resultater også der det er få produkter i en enkelt kategori, men for å vurdere om det var endring av saltinnhold i en matvaregruppe måtte det være mer enn seks produkter i gruppen. En endring på 0 - 10 % i saltmengden fra 2014-15 til 2018 omtales som ingen endring, >10 til 15 % endring omtales som noe lavere/høyere saltmengde og >15 % endring i saltmengden omtales som lavere/høyere saltinnhold.

4.2 - Saltinnhold i indikatormatvarene i perioden 2014 til 2018

4.2.1 - Brød og kornvarer

Tabell 1 viser resultater for alle brød og kornvarer som er analysert i 2014-15, 2016 og 2018.

Det ble analysert 14 ferske brød i 2014-15, 12 i 2016 og 15 i 2018. Gjennomsnittlig analysert saltinnhold var 1,17 g/100 g i 2014-15, 1,10 g/100 g i 2016 og 0,98 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 0,93 g/100 g i 2018. Saltmålet for ferskt brød i Saltpartnerskapets saltliste er 0,9 g salt/100 g. I 2018 var analysert saltinnhold i ni av 15 ferske brød i tråd med saltmålet, mens dette gjaldt to av de 14 ferske brødene i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle ferske brød analysert i 2018 var lavere sammenlignet med 2014-15 analysene. For de 10 brødtypene som ble analysert både i 2014-15 og 2018, var gjennomsnittlig saltinnhold noe lavere i 2018.

Det ble analysert fem knekkebrødtyper i 2014-15 og åtte i 2016 og i 2018. Gjennomsnittlig analysert saltinnhold var 1,01 g/100 g i 2014-15, 1,18 g/100 g i 2016 og 1,20 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 0,98 g/100 g i 2018. Saltmålet for knekkebrød i Saltpartnerskapet er 1,0 g salt/100 g. I 2018 var analysert saltinnhold i tre av åtte knekkebrød i tråd med saltmålet, mens dette gjaldt fire av fem knekkebrød i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle knekkebrød analysert i 2018 var høyere sammenlignet med 2014-15 analysene, men det er få produkter. For de fem knekkebrød-typene som ble analysert både i 2014-15 og i 2018, var gjennomsnittlig saltinnhold uendret i denne perioden.

Det ble analysert seks frokostblandinger naturell i 2014-15, fire i 2016 og fem i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 1,22 g/100 g i 2014-15, 0,86 g/100 g i 2016 og 0,71 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 0,70 g/100 g i 2018. Saltmålet for frokostblandinger naturell i Saltpartnerskapets saltliste er 0,9 g salt/100 g. I 2018 var saltinnholdet i fire av fem analyserte frokostblanding naturell i tråd med saltmålet, mens dette gjaldt en av seks frokostblandinger i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle frokostblandinger naturell analysert i 2018 var lavere sammenlignet med 2014-15 analysene, men det er få produkter. For de fire frokostblandingene naturell som ble analysert både i 2014-15 og 2018, var gjennomsnittlig saltinnhold noe lavere i 2018.

Det ble tilsammen analysert 32 brød og kornvarer i 2018 hvor 18 (56 %) av disse var i tråd med Saltpartnerskapets saltmål. I 2014-15 var ni av 27 (33 %) analyserte brød og kornvarer i tråd med saltmålet. Analyseresultatene viser at utviklingen har gått i riktig retning for ferskt brød og frokostblandinger naturell i perioden 2014-15 til 2018.

4.2.2 - Kjøttprodukter

Tabell 2 presenterer resultater for alle kjøttprodukter som er analysert i 2014-15, 2017 og 2018.

Det ble analysert tre deiger i 2014-15 og i 2017 og to i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var i 2014-15 0,94 g/100 g, 0,73 g/100 g i 2017 og 1,15 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 1,05 g/100 g i 2018. Saltmålet for deiger i Saltpartnerskapets saltliste er 0,8 g salt/100 g. I 2018 var ingen av de to deigene i tråd med saltmålet. I 2014-15 var en av tre deiger i tråd med saltmålet. For de to deigene som ble analysert både i 2014-15 og i 2018, var gjennomsnittlig saltinnhold uendret i denne perioden.

Det ble analysert 12 ulike kjøttpålegg i 2014-15, 14 i 2017 og 16 i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 2,38 g/100 g i 2014-15, 2,29 g/100 g i 2017 og 1,88 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold i kjøttpålegg var 1,8 g salt/100 g i 2018. Saltmålet for kjøttpålegg i Saltpartnerskapets saltliste er 1,9 g salt/100 g. I 2018 var saltinnholdet i 10 av 16 kjøttpålegg i tråd med saltmålet, mens dette gjaldt to av 12 produkter i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle kjøttpålegg analysert i 2018 var lavere sammenlignet med 2014-15 analysene. For de 12 kjøttpåleggene som ble analysert både i 2014-15 og 2018, var gjennomsnittlig saltinnhold også lavere i 2018 sammenlignet med 2014-15.

Elleve leverposteier ble analysert i 2014-15 og 12 i 2017 og i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 1,81 g/100 g i 2014-15, 1,64 g/100 g i 2017 og 1,59 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 1,6 g/100 g i 2018. Saltmålet for leverpostei i Saltpartnerskapets saltliste er 1,6 g salt/100 g. I 2018 var åtte av 12 produkter i tråd med saltmålet, mens dette gjaldt ett av 11 produkter i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle leverposteier analysert i 2018 var noe lavere sammenlignet med 2014-15 analysene. For de 10 leverposteiene som ble analysert både i 2014-15 og 2018, var gjennomsnittlig analysert saltinnhold også noe lavere i 2018.

Det ble analysert 13 ulike pølser i 2014-15 og 17 i 2016-17 og i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 1,88 g/100 g i 2014-15, 1,84 g/100 g i 2016-17 og 1,99 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 1,8 g/100 g i 2018. Saltmålet for pølser i Saltpartnerskapets saltliste er 1,7 g/100 g. I 2018 var fem av 17 pølsetyper i samsvar med saltmålet, mens dette gjaldt fire av 13 produkter i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle pølsene analysert i 2018 var uendret sammenlignet med 2014-15 analysene. For de 13 pølsetyper som ble analysert i både 2014-15 og 2018, var gjennomsnittlig analysert saltinnhold noe høyere i 2018.

Det ble analysert 12 kjøttkaker, -boller og karbonader i 2014-15, 17 i 2017 og 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 1,83 g/100 g i 2014-15, 1,73 g/100 g i 2017 og 1,80 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 1,53 g/100 g i 2018. Saltmålet for kjøttkaker, -boller og karbonader i Saltpartnerskapets saltliste er 1,7 g salt/100 g. I 2018 var syv av 17 produkter i tråd med saltmålet, mens dette gjaldt seks av 12 produkter i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold i alle kjøttkaker, -boller og karbonader analysert i 2018 var uendret sammenlignet med 2014-15 analysene. For de 10 kjøttkaker, -boller og karbonader som ble analysert i både 2014-15 og 2018, var også gjennomsnittlig saltinnhold uendret i 2018.

Det ble analysert syv spekepølser i 2014-15, åtte i 2017 og syv i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 5,61 g/100 g i 2014-15, 5,49 g/100 g i 2017 og 5,14 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 5,0 g/100 g i 2018. Saltmålet for spekepølser i Saltpartnerskapets saltliste er 5,0 g/100 g. I 2018 var tre av syv spekepølsene i tråd med saltmålet, mens dette gjaldt to av syv i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle spekepølsene analysert i 2018 var uendret sammenlignet med 2014-15 analysene.

Det ble analysert tre spekeskinker i 2014-15, 2017 og 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 8,42 g/100 g i 2014-15, 8,25 g/100g i 2017 og 6,33 g/100g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 6,7 g/100 g i 2018. Saltmålet for spekeskinker i Saltpartnerskapets saltliste er 8,0 g/100 g. I 2018 var alle tre spekeskinkene i tråd med saltmålet, mens dette gjaldt en av tre spekeskinker i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold i spekeskinkene analysert i 2018 var lavere sammenlignet med 2014-15 analysene.

Det ble tilsammen analysert 74 kjøttprodukter i 2018 hvor 36 av disse (49 %) var i tråd med Saltpartnerskapets saltmål. I 2014-15 var 17 av 61 (28 %) kjøttprodukter i tråd med saltmålet. Resultatene viser at utviklingen har gått i riktig retning for kjøttpålegg og leverpostei i denne perioden.

4.2.3 - Fiskeprodukter

Tabell 3 viser resultater for alle fiskeprodukter som er analysert i 2014-15, 2017 og 2018.

Det ble analysert 12 fiskematprodukter, fersk og frossen i 2014-15, 11 i 2017 og 12 i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 1,67 g/100 g i 2014-15, 1,48 g/100 g i 2017 og 1,69 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 1,2 g/100 g i 2018. Saltmålet for fiskematprodukter, fersk og frossen i Saltpartnerskapets saltliste er 1,4 g/100 g. Både i 2014-15 og i 2018 var fire av 12 produkter i tråd med saltmålet. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle fiskematproduktene analysert i 2018 var uendret sammenlignet med 2014-15 analysene. For de syv produktene som ble analysert både i 2014-15 og i 2018, var gjennomsnittlig saltinnholdet høyere i 2018.

Det ble analysert fem panerte fiskeprodukter i 2014-15, syv i 2017 og seks i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 0,44 g/100 g i 2014-15, 0,67 g/100 g i 2017 og 0,62 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 0,68 g/100g i 2018. Saltmålet for panerte fiskeprodukter i Saltpartnerskapets saltliste er 0,7 g/100 g. I 2018 var fem av seks produkter i tråd med saltmålet, mens dette gjaldt alle fem produktene i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold for panerte fiskeprodukter analysert i 2018 var høyere sammenlignet med 2014-15 analysene, men saltinnholdet var likevel i samsvar med saltmålet. For de fire produktene som ble analysert både i 2014-15 og 2018 var også gjennomsnittlig saltinnhold høyere i 2018, men likevel i samsvar med saltmålet.

Det ble analysert fem ferdigretter – fiskegrateng i 2014-15, fire i 2017 og fire i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 0,77 g/100 g i 2014-15, 0,83 g/100g i 2017 og 0,78 g/100g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 0,77 g/100 g i 2018. Saltmålet for ferdigretter – fiskegrateng i Saltpartnerskapets saltliste er 0,8 g/100 g. Alle produktene var i tråd med saltmålet i 2014-15, mens det gjaldt tre av fire produkter i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle fiskegratengene analysert i 2018 var uendret sammenlignet med 2014-15 analysene. For de tre produktene som ble analysert både i 2014-15 og 2018 var gjennomsnittlig saltinnhold også uendret.

Det ble analysert to kaldrøkte fiskeprodukter av rød og hvit fisk i 2014-15 og tre i 2017 og 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 2,63 g/100 g i 2014-15, 3,17 g/100 g i 2017 og 2,83 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 2,77 g/100 g i 2018. Saltmålet for kaldrøkte fiskeprodukter av rød og hvit fisk i Saltpartnerskapets saltliste er 3,0 g/100 g. Begge produktene var i tråd med saltmålet 2014-15, mens det gjaldt to av tre produkter i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle kaldrøkte fiskeprodukter i 2018 var uendret sammenlignet med 2014-15 analysene. For de to produktene som ble analysert både i 2014-15 og i 2018, var gjennomsnittlig saltinnhold høyere, men det er kun to produkter.

Det ble analysert fire fiskepålegg hermetisk i 2014-15, 2017 og 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 1,31 g/100 g i 2014-15, 1,18 g/100 g i 2017 og 1,25 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 1,1 g/100 g i 2018. Saltmålet for fiskepålegg hermetisk i Saltpartnerskapets saltliste er 1,0 g/100 g. Ett av fire produkter var i tråd med saltmålet i 2014-15, men ingen var det i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle fiskepålegg hermetisk analysert i 2018 var på samme nivå som 2014-15 analysene.

Det ble analysert tre fiskepålegg konserverte rognprodukter og kaviar i 2014-15 og fire i 2017 og 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 6,0 g/100g i 2014-15, 6,56 g/100g i 2017 og 5,56 g/100g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 5,65 g/100g i 2018. Saltmålet for fiskepålegg konserverte rognprodukter og kaviar i Saltpartnerskapets saltliste er 5,2 g/100 g. I 2018 var ett av fire produkter i tråd med saltmålet, mens dette gjaldt ingen av tre produkter i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle produktene analysert i 2018 var uendret sammenlignet med 2014-15 analysene. For de tre produktene som ble analysert både i 2014-15 og 2018, var gjennomsnittlig saltinnhold også uendret.

Det ble tilsammen analysert 33 fiskeprodukter i 2018 hvor 15 (45 %) av disse var i tråd med Saltpartnerskapets saltmål. I 2014-15 var 18 av 33 (55 %) av de analyserte fiskeproduktene i tråd med saltmålet. Resultatene viser uendret saltinnhold i fiskeproduktene i perioden 2014-15 til 2018, men det var få produkter i de fleste gruppene.

4.2.4 - Meieri og spisefett

Tabell 4 viser resultater for alle meieri og spisefett produkter som er analysert i 2014-15 og 2018.

Det ble analysert fire guloster i 2014-15 og 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 1,17 g/100 g både 2014-15 og i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 1,2 g/100 g i 2018. Saltmålet for gulost i Saltpartnerskapets saltliste er 1,2 g/100 g. Tre av fire guloster var i tråd med saltmålet i både i 2014-15 og i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold i gulost analysert i 2018 var uendret sammenlignet med 2014-15 og var i samsvar med saltmålet.

Det ble analysert fem bløt umodnet ost i 2014-15 og fire i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 1,09 g/100 g i 2014-15 og 0,90 g/100 g i 2018. Saltmålet for bløt umodnet ost i Saltpartnerskapets saltliste er 0,8 g/100 g for naturell og 1,0 g/100 g for smaksatt. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold er 0,97 g/100 g i 2018. Tre av fire bløt umodnet ost var i tråd med saltmålet i 2018 og tre av fem i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold i disse ostene analysert i 2018 var lavere sammenlignet 2014-15 analysene, men det var få produkter.

Det ble analysert fem smelteoster i 2014-15 og fire i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 2,44 g/100 g i 2014-15 og 2,56 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 2,5 g/100 g i 2018. Saltmålet for smelteoster i Saltpartnerskapets saltliste er 2,0 g/100 g. Ingen av smelteostene var i tråd med saltmålet i 2014-15 eller i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle smelteostene analysert i 2018 var på samme nivå som 2014-15 analysene.

Det ble analysert fire margariner og smørblandede produkter i 2014-15 og tre i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 1,48 g/100g i 2014-15 og 1,16 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 1,13 g/100 g i 2018. Saltmålet for margariner og smørblandede produkter i Saltpartnerskapets saltliste er 1,0 g/100 g. I 2018 var ett av tre produkter i tråd med saltmålet, mens dette gjaldt ingen av de fire produktene i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold for produktene analysert i 2018 var lavere sammenlignet med 2014-15 analysene. For de to produktene som ble analysert både i 2014-15 og 2018, var gjennomsnittlig saltinnhold lavere i 2018.

Det ble tilsammen analysert 15 meieri og spisefett produkter i 2018 hvor syv (47 %) av disse var i tråd med Saltpartnerskapets saltmål. I 2014-15 var seks av 18 (33 %) analyserte meieri og spisefett produkter i tråd med saltmålet.

4.2.5 - Ferdigretter, sauser og majonesbaserte salater

Tabell 5 viser resultater for alle ferdigretter, sauser og majonesbaserte salater som er analysert i 2014-15 og 2018.

Det ble analysert ni pizzaer i 2014-15 og fem i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 1,07 g/100 g i 2014-15 og 1,0 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 1,0 g/100 g i 2018. Saltmålet for pizza i Saltpartnerskapets saltliste er 1,0 g/100 g. Fire av fem pizzaer var i tråd med saltmålet i 2018, mens dette gjaldt fire av ni i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold for pizza analysert i 2018 var uendret sammenlignet med 2014-15 analysene. For de fem produktene som ble analysert både i 2014 og i 2018, var saltinnholdet også uendret.

Det ble analysert tre pizzaer med salte kjøttprodukter i 2014-15 og i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 1,44 g/100 g i 2014-15 og 1,36 g /100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 1,4 g/100 g i 2018. Saltmålet for pizza med salte kjøttprodukter i Saltpartnerskapets saltliste er 1,25 g /100 g. I 2018 var ingen av tre pizzaer i tråd med saltmålet, mens dette gjaldt en av tre i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold for pizzaene med salte kjøttprodukter analysert i 2018 var uendret sammenlignet med 2014-15 analysene.

Det ble analysert 17 middags- og lunsjretter i 2014-15 og 14 i 2018. Fire av produktene skulle tilsettes vann ved tilberedning, men analysene ble utført i tørre produkter. Disse fire produktene er derfor ikke inkludert i beregningen av gjennomsnittlig saltinnhold for middags- og lunsjretter. Gjennomsnittlig saltinnhold i ferdig tilberedt produkt var 0,99 g/100 g i 2014-15 og 0,91 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 0,9 g/100 g i 2018. Saltmålet for middags- og lunsjretter i Saltpartnerskapets saltliste er 0,8 g/100 g. Tre av 13 produkter var i tråd med saltmålet i 2014-15, mens dette gjaldt fire av 10 produkter i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle middags- og lunsjretter analysert i 2018 var uendret sammenlignet med 2014-15 analysene.

Det ble analysert seks supper i 2014-15 og i 2018. Alle produktene skulle tilsettes vann ved tilberedning. Analysene er utført i tørre produkter. Gjennomsnittlig saltinnhold i tørre produkter var 8,46 g/100 g i 2014-15 og 7,42 g/100 g i 2018. Saltmålet for spiseklare supper i Saltpartnerskapets saltliste er 0,8 g salt/100 g. Siden analysene er utført i tørre produkter og ikke i ferdigblandet produkt har vi ikke vurdert disse suppene mot saltmålet. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle supper (tørre produkter) analysert i 2018 var noe lavere sammenlignet med 2014-15 analysene.

Det ble analysert seks sauser i 2014-15 og i 2018. Fem av produktene skulle tilsettes væske ved tilberedning. Analysene er utført i fem tørre produkter og en spiseklar saus. Gjennomsnittlig saltinnhold i tørre produkter var 10,10 g/100 g i 2014-15 og 9,85 g/100 g i 2018. Saltmålet for ferdig tilberedt saus i Saltpartnerskapets saltliste er 0,9 g salt/100 g. Siden analysene er utført i tørre produkter og ikke i ferdig tilberedt produkt har vi ikke vurdert sauser mot saltmålet. Gjennomsnittlig saltinnhold for alle de tørre produktene analysert i 2018 var uendret sammenlignet med 2014-15 analysene.

Det ble analysert ni tomatsaus/orientalsk saus produkter i 2014-15 og i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 1,14 g/100 g i 2014-15 og 0,87 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 0,89 g salt/100 g i 2018. Saltmålet for tomatsaus/orientalsk saus i Saltpartnerskapets saltliste er 0,9 g/100 g. Seks av ni produkter var i tråd med saltmålet i 2018, mens dette gjaldt fire av ni produkter i 2014-15. Gjennomsnittlig saltinnhold for produktene analysert i 2018 var lavere sammenlignet fra 2014-15 analysene.

Det ble analysert fire tilbehørsalater i 2014-15 og tre i 2018. Gjennomsnittlig saltinnhold var 1,17 g /100 g i 2014-15 og 0,99 g/100 g i 2018. Gjennomsnittlig deklarert saltinnhold var 0,77 g /100 g i 2018. Saltmålet for tilbehørsalater i Saltpartnerskapets saltliste er 0,7 g /100 g. Ingen av tilbehørsalatene var i tråd med saltmålet i 2014 eller 2018. Gjennomsnittlig saltinnholdet analysert i 2018 var lavere sammenlignet med 2014-15 analysene, men det er få produkter.

Det ble tilsammen analysert 49 ferdigretter, sauser og majonesbaserte salater i 2018 og 57 i 2014-15. I 16 av disse produktene var analysen utført i tørr vare (supper og saus) og ble ikke sammenlignet mot saltmålene. I 2018 var derfor 16 av 33 produkter (48 %) i tråd med saltmålet, mens det gjaldt 14 av 41 produkter (34 %) i 2014-15. Resultatene indikerer liten endring av saltinnholdet for ferdigretter, sauser og majonesbaserte salater i perioden 2014-15 til 2018.

4.3 - Analyserte og deklarerte saltverdier

I desember 2014 ble det innført nye regler for merking av mat i Norge, Matinformasjonsforskriften (6). Krav om obligatorisk næringsdeklarasjon tredde i kraft 13. desember 2016. Det ble da obligatorisk å merke med energi, fett, mettede fettsyrer, karbohydrater, sukkerarter, proteiner og salt. Alt natrium skal angis som salt, og salt beregnes ut fra det totale natriuminnholdet i matvaren (råvarer, tilsetningsstoffer, tilsatt salt). Frem til dette tidspunktet, skulle innholdet av natrium angis i næringsdeklarasjonen som natrium og ikke som salt.

Det er ikke alltid mulig å sikre at et produkt har nøyaktig det næringsinnholdet som er angitt i merkingen. Dette kan skyldes naturlige variasjoner og produksjonsvariasjoner. Næringsinnholdet i produkter bør imidlertid ikke avvike vesentlig fra de verdiene som angis i merkingen slik at informasjonen blir villedende for forbrukerne. I 2016 ble brød og kornvarene som ble analysert for natriumkonsentrasjon og omregnet til saltinnhold kontrollert for avvik mellom deklarert saltverdi og analysert saltverdi i henhold til EU-veilederen om tolerabelt avvik ved deklarasjon av næringsinnhold (7). Analyseresultatene i 2016 viste avvik mellom deklarert og analysert verdi for salt for omtrent 5 % av produktene. I 2017 og 2018 ble tilsvarende kontroll gjort for henholdsvis 112 kjøtt og fiskprodukter og 203 produkter fra alle matvaregruppene. Analyseresultatene viste da at omtrent 25 % av produktene i 2017 og omtrent 15 % av produktene i 2018 hadde avvik mellom deklarert og analysert verdi. Mattilsynet har informert de berørte virksomhetene om funnene i 2016, 2017 og 2018.

 

 Toleranseverdi
Salt< 1,25 g per 100 g: ±0,375 g ≥ 1,25 g per 100 g: ±20 %

Figur 1. Toleranseverdi i forbindelse med deklarasjon av næringsinnhold i næringsmidler (7).

 


4.4 - Tabeller med oversikt over saltinnhold i analyserte produkter i perioden 2014 til 2018

Tabell 1. Saltinnhold i brød og kornvarer i 2014-2015, 2016 og 2018, måleusikkerhet (± 15 %) for salt 2018, salt deklarert 2018 og analysert natriumkonsentrasjon 2018 gitt i våt vekt som mg/100 g eller som g/100 g matvare.

SamleprøveProduktSalt 2014-2015Salt 2016Salt 2018Salt måleusikkerhet 2018Salt deklarert 2018Natrium 2018
 BRØD OG KORNVARERg/100 gg/100 gg/100 gLavestHøyestg/100 gmg/100 g
 Ferskt brød (Saltmål 0,9 g salt/100 g)       
1Bakehuset Så Godt Norsk Fjellbrød, 750 g1,101,000,880,741,010,9350
2Mesterbakeren Grovt & Godt Grovbrød, 750 g0,900,950,780,660,890,8310
3Coop Superbrød, 750 g1,281,301,150,981,320,9460
4X-Tra Kneippbrød, 750 g1,451,451,381,171,580,8550
5First Price Kneipp Brød, 750 g1,131,151,000,851,150,9400
6Klausen Grislet Grovbrød, 750 g1,08 0,980,831,121,2390
7Møllerens Spleisebrød, 750 g1,33 0,930,791,060,9370
8Jegerbrød Gomanbakeriet – COOP1,231,231,231,041,411490
9Grovt & godt Havre – Mesterbakeren1,051,201,150,981,320,92460
10Istidbrød – Mesterbakeren1,131,130,930,791,060,99370
11Bakehuset Julius Favorittbrød, 750 g 1,050,880,741,011350
12Bakehuset Naturlig sunt Mors Fullkorn, 750 g 0,880,850,720,980,9340
13Rema 1000 kneippbrød, 750 g 0,830,750,640,860,79300
14Mesterbakeren Steinovnsbakt kneippbrød, 750 g 1,000,930,791,060,91370
15Bakehuset Hverdagsbrød Grovt, 750 g  0,930,791,061370
16Godt kjøp kneipp, 750 g (Mesterbakeren)1,05      
17Norgesbakeriet kneipp1,63      
18Havrebrød – Gomanbakeriet0,90      
19Josefinebrødet – Din baker1,35      
 Snitt ± SD saltinnhold ferskt brød 1,17 ± 0,21 1,10 ± 0,180,98 ± 0,17  0,93 ±0,10 
 Snitt saltinnhold ferskt brød analysert både i 2014-15 og 2018 (n=10)1,17 ± 0,16 1,04 ± 0,18    
 Langtidsholdbare brødprodukter (Saltmål 1,1 g salt/100 g)       
20Pågen Kjernesunt Brød, 700g1,051,080,980,831,121390
 Knekkebrød (Saltmål 1,0 g salt/100 g)       
21WASA Husman1,031,031,050,891,211420
22Ryvita Rug0,730,600,850,720,980,74340
23Sigdal Rug & Speltkli0,981,031,000,851,151,1400
24Synnøve Grovkrisp med sesam og linfrø0,800,700.780,660,890,8310
25Mesterbakeren knekkebrød1,531,481,551,321,780,8620
26Sigdal helsprøtt knekkebrød havre 1,401,331,131,521,4530
27Wasa Havre 1,151,201,021,381,1480
28Mesterbakeren knekkebrød, urter og havsalt 2,041,831,552,100,9730
 Snitt saltinnhold knekkebrød1,01 ± 0,311,18 ± 0,461,20 ± 0,36  0,98 ± 0,22 
 Snitt saltinnhold knekkebrød analysert både i 2014-15 og 2018 (n=5)1,01 ± 0,31 1,05 ± 0,30    
 Frokostblandinger Müsli (Saltmål 0,3 g salt/100 g)       
29AXA Frukt Müsli 0,400,450,380,520,5180
30Vita Hjertego Müsli nøtter 0,24     
 Snitt saltinnhold müsli 0,32 ± 0,11     
 Frokostblandinger naturell (Saltmål 0,9 g salt/100 g)       
31Quaker Crusli frokost  0,040,030,04<0,0114*
32Quaker Havre fras Original0,800,780,880,741,010,8350
33Kelloggs All Bran Regular0,980,680,700,600,810,7280
34Nestlé Cheerios (Havre)1,150,830,850,720,980,88340
35Kelloggs Corn Flakes1,201,131,100,941,271,13440
36365 Smart cornflakes2,20      
37AXA Havre flakes1,00      
 Snitt saltinnhold andre frokostblandinger naturell1,22 ± 0,50,86 ± 0,190,71 ± 0,4  0,70 ± 0,42 
 Snitt saltinnhold andre frokostblandinger naturell analysert både i 2014-15 og 2018 (n=4)1,03 ±0,18 0,88 ±0,17    
 Andre frokostblandinger smaksatt med kakao/sjokolade (Saltmål 0,7 g salt/100 g)       
38Nestlé Nesquick0,530,500,450,380,520,42180
39Kelloggs Coco Pops 0,800,750,640,860,78300
 Snitt saltinnhold andre frokostblandinger smaksatt med kakao/sjokolade 0,65 ± 0,210,60 ± 0,21  0,60 ± 0,25 

* reanalysert fordi forskjellen mellom parallellene var >10 %


Tabell 2. Saltinnhold i kjøttprodukter i 2014-2015, 2017 og 2018, måleusikkerhet (± 15 %) for salt 2018, salt deklarert 2018 og analysert natriumkonsentrasjon 2018 gitt i våt vekt som mg/100 g eller som g/100 g matvare.

SamleprøveProduktSalt 2014-2015Salt 2017Salt 2018Salt måleusikkerhet 2018Salt deklarert 2018Natrium 2018
 KJØTTPRODUKTERg/100 gg/100 gg/100 gLavestHøyestg/100 gmg/100 g
 Deiger (Saltmål 0,8 g salt/100 g)       
40Gilde kjøttdeig av kvernet storfekjøtt1,130,881,251,061,441,1500
41Nordfjord kvernet kjøttdeig storfe1,231,101,050,891,211420
42Coop kjøttdeig av storfe0,450,20     
 Snitt saltinnhold deiger0,94 ± 0,420,73 ± 0,471,15 ± 0,14  1,05 ± 0,1 
 Snitt saltinnhold deiger analysert både i 2014-15 og 2018 (n=2)1,18 ± 0,1 1,15 ± 0,14    
 Pålegg (Saltmål 1,9 g salt/100 g)       
43Gilde Kokt skinke2,382,152,031,722,331,9810
44Nordfjord kokt skinke2,752,502,301,962,651,9920
45First Price Kokt skinke2,752,751,881,592,161,9750
46Gilde Løvtynn Kokt skinke2,202,032,081,762,391,9830
47X-tra kokt skinke, COOP 3,001,801,532,071,9720
48Gilde Servelat1,751,681,601,361,841,6640
49Nordfjord Servelatpølse2,752,001,831,552,101,8730
50Folkets servelat, mager1,882,751,781,512,041,9710
51Gilde Go & Mager Servelat2,082,001,831,552,101,6730
52X-tra Servelat2,752,752,101,792,421,7840
53First Price servelat 2,751,981,682,271,8790
54Prima servelat 2,031,901,622,191,9760
55Prior Kyllingfilet, pålegg1,981,781,080,911,241,7430
56Solvinge kyllingfilet, pålegg3,00 1,831,552,101,3730
57COOP kyllingfilet, pålegg2,25 2,402,042,761,9960
58Prior kalkunfilet 87%, pålegg 1,851,601,361,841,7640
 Snitt saltinnhold pålegg2,38 ± 0,412,29 ± 0,441,88 ± 0,3  1,8 ± 0,2 
 Snitt saltinnhold pålegg analysert både i 2014-15 og 2018 (n=12)2,38 ±0,41 1,89 ± 0,33    
 Leverpostei (Saltmål 1,6 g salt/100 g)       
59Gilde ekte Ovnsbakt leverpostei1,901,431,431,211,641,5570
60Mills ovnsbakt leverpostei1,901,531,631,381,871,6650
61Stabburet fersk leverpostei1,681,551,681,421,931,6670
62Gilde Go og Mager1,651,431,331,131,521,5530
63First Price ovnsbakt leverpostei2,151,652,001,702,301,6800
64Folkets leverpostei1,902,081,651,401,901,8660
65Prior Ovnsbakt Kyllingpostei1,731,331,381,171,581,5550
66Stabburets leverpostei, hermetisk1,651,751,581,341,811,6630
67Gilde fersk & fin leverpostei1,88 1,501,281,731,5600
68Mills ovnsbakt baconpostei 2,101,951,662,241,9780
69Gilde ovnsbakt postei stjernebacon 1,631,551,321,781,5620
70Stabburet Kyllingpostei, hermetisk1,601,551,451,231,671,5580
71First Price Leverpostei, hermetisk1,881,65     
 Snitt saltinnhold leverpostei1,81 ± 0,161,64 ± 0,241,59 ± 0,21  1,6 ± 0,1 
 Snitt saltinnhold leverpostei analysert både i 2014-15 og 2018 (n=10)1,80 ± 0,17 1,56 ± 0,19    
 Pølser (Saltmål 1,7 g salt/100 g)       
72Gilde Original Grillpølse2,151,982,42,042,761,7960
73Prior Kylling/Kalkun Grillpølse2,152,382,752,343,161,81100
74Nordfjord Grillpølser1,902,102,251,912,592,1900
75Solvinge Grillpølse Kylling/kalkun1,881,801,81,532,071,9720
76Gilde Grillpølse Go & Mager1,701,531,781,512,041,7710
77X-tra Grillpølser 1kg1,731,7521,702,301,6800
78Gilde Kjøttpølse Røkt (nytt navn Kjøttpølse original)1,831,801,71,451,961,7680
79Nordfjord Godt Kjøp Kjøttpølse delt (nytt navn Nordfjord kjøttpølse)2,282,082,752,343,1621100
80Gilde Original Wienerpølser1,931,731,831,552,101,7730
81Finsbråten Wienerpølser1,681,732,231,892,561,9890
82Prior Wienerpølser Kylling/Kalkun1,751,832,11,792,421,8840
83Gilde Go & Mager Wienerpølser1,681,632,031,722,331,7810
84X-tra wienerpølse, 1,6kg 2,032,181,852,501,7870
85Prima grillpølse, Best pris 900g 1,601,631,381,871,9650
86Gilde ostegrill 480g 1,651,351,151,551,8540
87Leiv Vidar Wienerpølser1,801,801,681,421,931,6670
88Gilde favorittwiener 1,831,431,211,641,7570
 Snitt saltinnhold pølser1,88 ± 0,21,84 ± 0,221,99 ± 0,41  1,8 ± 0,1 
 Snitt saltinnhold pølser analysert både i 2014-15 og 2018 (n=13)1,88 ± 0,2 2,11 ± 0,38    
 Kjøttkaker, -boller og karbonader (Saltmål 1,7 g salt/100 g)       
89COOP kjøttkaker 1,731,831,552,101,5730
90Gilde Originale kjøttkaker1,651,551,781,512,041,6710
91Nordfjord ferdigstekte kjøttkaker1,902,052,52,132,882,11000
92First Price kjøttkaker1,702,13     
93First Price Kjøttboller  1,631,381,871,61650
94Gilde kjøttboller stekt1,701,731,931,642,211,7770
95Coop svenske kjøttboller2,152,232,181,852,501,6870
96Coop Kyllingboller1,731,752,101,792,421,43840*
97Prior kjøttboller av kalkun og kylling1,251,351,481,251,701,4590*
98Peppes kjøttboller spicy2,751,551,651,401,901,2660
99Folkets kjøttboller, svenske 600g 1,701,831,552,101,6730
100Nordfjord svenske kjøttboller 1,45    -
101Rema 1000 kjøttboller m/grønnsaker 1,551,251,061,441,3500
102Gilde karbonader1,931,631,731,471,981,6690
103Folkets karbonader1,93      
104Prima karbonader (tidligere Nordfjord karbonader)1,931,851,81,532,071,8720
105X-tra karbonader, 1 kg 1,782,131,812,441,5850
106First Price karbonader 1,751,731,471,981,3690
107Meny karbonade, 200g  1,781,512,041,6710*
108Nordfjord Big Beef Juicy1,301,551,331,131,521,1530
 Snitt saltinnhold kjøttkaker, -boller og karbonader1,83 ± 0,391,73 ± 0,241,80 ± 0,31  1,53 ± 0,24 
 Snitt saltinnhold kjøttkaker, -boller og karbonader analysert både i 2014-15 og 2018 (n=10)1,83 ± 0,43 1,83 ± 0,33    
 Spekepølser (Saltmål 5,0 g salt/100 g)       
109Grilstad Jubelsalami5,756,2515,254,466,0452100
110Gilde Spesialsalami6,256,755,54,686,335,52200
111Tulip Dansk salami4,754,604,754,045,464,61900
112Gilde Go og Mager salami6,506,305,754,896,615,82300
113Nordfjord kryddersalami4,754,504,53,835,184,51800
114First Price salami Dansk type5,505,255,004,255,754,42000
115Gilde salami Siliana, Gilde5,755,505,254,466,045,52100
116Gilde favoritt salami skiver 150g 4,50     
 Snitt saltinnhold spekepølser5,61 ± 0,675,49 ± 0,965,14 ± 0,43  5,0 ± 0,6 
 Spekeskinker (Saltmål 8,0 g salt/100 g)       
117Strandaskinke (Grilstad)11,758,757,05,958,0582800
118Gilde Familiens spekeskinke8,7511,07,05,958,056,52800
119Taga Seranoskinke4,755,05,04,255,755,52000
 Snitt saltinnhold spekeskinker8,42 ± 3,518,25 ± 3,06,33 ± 1,15  6,7 ± 1,3 

* reanalysert fordi forskjellen mellom parallellene var >10 %. 1. Dette produktet ble innkjøpt på nytt etter en forespørsel fra produsenten. Analyse av nye produkter viste et saltinnhold på 5,0 g/100 g.


Tabell 3. Saltinnhold i fiskeprodukter i 2014-2015, 2017 og 2018, måleusikkerhet (± 15 %) for salt 2018, salt deklarert 2018 og analysert natriumkonsentrasjon 2018 gitt i våt vekt som mg/100 g eller som g/100 g matvare.

SamleprøveProduktSalt 2014-2015Salt 2017Salt 2018Salt måleusikkerhet 2018Salt deklarert 2018Natrium 2018
 FISKEPRODUKTERg/100 gg/100 gg/100 gLavestHøyestg/100 gmg/100 g
 Fiskemat, fersk og frossen (saltmål 1,4 g salt/100 g)       
120Fiskemannen fiskepudding2,452,282,50**2,132,880,91000*
121Fiskepudding Snabb, best pris1,13 0,980,831,121,1390
122First Price fiskepudding pølse 650 g2,08 2,75**2,343,160,91100*
123Godehav fiskepudding1,601,13     
124Matmesteren fiskepudding2,38      
125Coop fiskekaker2,081,501,83**1,552,101730**
126First Price fiskekaker 700 g 1,281,481,251,701590
127X-tra fiskekaker 1,632,18**1,852,501,3870**
128Lofoten hjemmelagde fiskekaker1,081,451,71,451,961,3680
129Best pris fiskekaker  1,050,891,211,9420
130Fiskemannen fiskekaker1,331,201,781,512,041,3710*
131Godehav fiskekaker1,601,43     
132XXL Rema 1000 fiskekarbonader  1,481,251,701,4590
133Fiskemannen Grove fiskekarbonader1,081,351,431,211,641,3570
134Lofotburger 86 % Torsk og hyse  1,150,981,321,1460
135Godehav fiskekarbonader1,550,95     
136Berggren fiskekarbonader1,731,85     
 Snitt saltinnhold fiskemat, fersk og frossen1,67 ± 0,481,48 ± 0,391,69 ± 0,48  1,2 ± 0,3 
 Snitt saltinnhold fiskemat, fersk og frossen analysert både i 2014-15 og 2018 (n=7)1,60 ± 0,63 1,85 ± 0,40    
 Panerte fiskeprodukter (Saltmål 0,7 g salt/100 g)       
137Findus fiskepinner0,600,800,630,530,720,84250
138Findus torskefilet panert0,380,580,430,360,490,6170
139First Price fiskepinner 0,930,650,550,750,7260
140First Price panert seifilet0,450,450,430,360,490,5170
141X-tra fiskepinner (erstatter COOP Fiskepinner)0,350,350,680,570,780,51270
142Lerøy fiskepinner 0,900,900,771,040,9360
143Lerøy pankopanert sei0,680,68     
 Snitt saltinnhold panerte fiskeprodukter0,44 ± 0,140,67 ± 0,220,62 ± 0,18  0,68 ± 0,17 
 Snitt saltinnhold panerte fiskeprodukter analysert både i 2014-15 og 2018 (n=4)0,45 ± 0,11 0,60 ± 0,11    
 Ferdigretter – fiskegrateng (Saltmål 0,8 g salt/100 g)       
144Findus Familiens fiskegrateng0,780,850,900,771,040,8360
145Coop - X-tra Fiskegrateng0,750,850,800,680,920,76320
146First Price fiskegrateng m/ makaroni0,730,800,750,640,860,8300
147Findus god gammeldags fiskegrateng 0,800,680,570,780,7270
148Enghav fiskegrateng0,83      
149Ica fiskegrateng0,78      
 Snitt saltinnhold ferdigretter - fiskegrateng0,77 ± 0,040,83 ± 0,030,78 ± 0,1  0,77 ± 0,1 
 Snitt saltinnhold ferdigretter – fiskegrateng analysert både i 2014-15 og 2018 (n=3)0,75 ± 0,03 0,82 ± 0,1    
 Kaldrøkte fiskeprodukter av rød og hvit fisk (Saltmål 3,0 g salt/ 100 g)       
150Lofoten røykt laks, i skiver3,003,753,252,763,742,81300
151Fiskemannen røykt laks, i skiver2,252,7532,553,4531200
152Godehav ørret røkt skivet 350 g 3,002,231,892,562,5890
 Snitt saltinnhold kaldrøkte fiskeprodukter2,63 ± 0,533,17 ± 0,522,83 ± 0,53  2,77 ± 0,25 
 Snitt saltinnhold kaldrøkte fiskeprodukter analysert både i 2014-15 og 2018 (n=2)2,63 ± 0,53 3,13 ± 0,18    
 Fiskepålegg Pålegg skivet (Saltmål 2,5 g/100 g)       
153Lerøy pålegg Laks røkt Naturell2,303,0***    
154Lerøy pålegg varm røkt Ørret Naturell4,753,0***    
 Snitt saltinnhold fiskepålegg skivet3,53 ± 1,733,0 ± 0,0     
 Pålegg hermetikk (Saltmål 1,0 g salt/100 g)       
155Stabburet Laks1,981,481,451,231,671,3580
156Stabburet Makrell i tomat1,130,901,080,911,241430
157King Oscar makrell i tomat0,881,251,181,001,351470
158COOP Makrell i tomat1,231,081,281,081,471510
 Snitt saltinnhold pålegg hermetikk1,31 ± 0,471,18 ± 0,251,25 ± 0,16  1,1 ± 0,2 
 Konserverte rognprodukter og kaviar (Saltmål 5,2 g salt/100 g)       
159Mills kaviar5,256,05,254,466,045,52100
160Kavli kaviar6,758,06,755,747,767,12700
161First Price kaviar6,06,04,754,045,4651900
162Rema 1000 kaviar 6,255,54,686,3352200
 Snitt saltinnhold konserverte rognprodukter og kaviar6,0 ± 0,756,56 ± 0,975,56 ± 0,85  5,65 ±1,0 
 Snitt saltinnhold konserverte rognprodukter og kaviar analysert både i 2014-15 og 2018 (n= 3)6,0 ± 0,75 5,58 ± 1,04    

* reanalysert fordi forskjellen mellom parallellene var >10 % ** reanalysert fordi det var stor forskjell mellom deklarert og analysert verdi *** midlertidig ute av markedet


Tabell 4. Saltinnhold i meieri og spisefett i 2014-2015 og 2018, måleusikkerhet (± 15 %) for salt 2018, salt deklarert 2018 og analysert natriumkonsentrasjon 2018 gitt i våt vekt som mg/100 g eller som g/100 g matvare.

SamleprøveProduktSalt 2014-2015Salt 2018Salt måleusikkerhetSalt deklarert 2018Natrium 2018
 MEIERI OG SPISEFETTg/100 gg/100 gLavestHøyestg/100 gmg/100 g
 Gul ost (Saltmål 1,2 g salt/100 g vare)      
163Norvegia Original1,101,181,001,351,2470
164Synnøve Gulost1,101,231,041,411,2490
165Norvegia Lettere1,481,030,871,181,1410
166Synnøve Lett Gulost1,01,251,061,441,2500
 Snitt saltinnhold gul ost1,17 ± 0,181,17 ± 0,10  1,2 ± 0,0 
 Bløt umodnet ost (Saltmål 0,8 g salt/100 g for naturell og 1,0 g salt/100 g for smaksatt)      
167Philadelphia Naturell0,630,630,530,720,75250
168Philadelphia Naturell Light0,730,600,510,690,7240
169Philadelphia Hvitløk & Urter0,850,780,660,890,93310
170First Price smøreost naturell1,631,601,361,841,5640
171Reitangruppen smøreost naturell1,60     
 Snitt saltinnhold bløt umodnet ost1,09 ± 0,490,90 ± 0,47  0,97 ± 0,37 
 Snitt saltinnhold bløt umoden ost analysert både i 2014 og 2018 (n=4)0,96 ± 0,460,90 ± 0,47    
 Smelteoster (Saltmål 2,0 g salt/100 g)      
172Kavli skinkeost på tube2,502,502,132,882,31000
173Kavli baconost på tube2,332,502,132,882,61000
174Kavli osteskiver skinke2,48     
175Kavli rekeost på tube2,402,752,343,162,71100
176Kavli Magerost Skinke på tube2,502,482,102,852,2990
 Snitt saltinnhold smelteoster2,44 ± 0,12,56 ± 0,13  2,5 ±0,2 
 Snitt saltinnhold smelteoster analysert 2014-15 og 2018 (n=4)2,43 ± 0,12,56 ± 0,13    
 Margariner og smørblandede produkter (Saltmål 1,0 g salt/100 g)      
177First Price bordmargarin1,43     
178First Price margarin – folie1,600,980,831,121390
179Rema 1000 Plantemargarin1,401,431,211,641,4570
180365 Smartmargarin i folie1,50     
181Bremykt 1,080,911,241430
 Snitt saltinnhold margariner og smørblandede produkter1,48 ± 0,101,16 ± 0,24  1,13 ± 0,23 
 Snitt saltinnhold margariner og smørblandede produkter analysert både i 2014-15 og 2018 (n=2)1,50 ± 0,141,21 ± 0,32    

Tabell 5. Saltinnhold i ferdigretter, sauser og majonesbaserte salater i 2014-2015 og 2018, måleusikkerhet (± 15 %) for salt 2018, salt deklarert 2018 og analysert natriumkonsentrasjon 2018 gitt i våt vekt som mg/100 g eller som g/100 g matvare.

SamleprøveProduktSalt 2014-2015Salt 2018Salt måleusikkerhet 2018Salt deklarert 2018Natrium 2018
 FERDIGRETTERg/100 gg/100 gLavestHøyestg/100 gmg/100 g
 Pizza (Saltmål 1,0 g salt/100 g)      
182Grandiosa Original0,850,90,771,040,9360
183Big One Classic1,151,281,081,471,4510
184Grandiosa Kjøttdeig og løk0,880,850,720,980,8340
185Big One New York grilled0,78     
186Dr. Oetker Ristorante Mozzarella0,950,980,831,120,98390
187First Price pizza skinke, ost og paprika1,2310,851,150,9400
188Coop Norwegian Style ost & skinke1,13     
189Coop mozarella og skinke1,20     
190Matmesteren mozarella1,45     
 Snitt saltinnhold pizza1,07 ± 0,22 1,0 ± 0,17  1,0 ± 0,23 
 Snitt saltinnhold pizza analysert både i 2014 og 2018 (n=5)1,0 ± 0,171,0 ± 0,17    
 Pizza med salte kjøttprodukter (Saltmål 1,25 g salt/100 g)      
191Dr. Oetker Ristorante Speciale1,401,281,081,471,4510
192Take Away by Big One - Meat Lover1,231,381,171,581,3550
193Dr. Oetker Tradizionale Diavola, CALABRESE1,701,431,211,641,5570
 Snitt saltinnhold pizza med salte kjøttprodukter1,44 ± 0,241,36 ± 0,10  1,40 ± 0,10 
 Middag og lunsjretter (Saltmål 0,8 g/100 g)      
194Toro Rett i koppen Pasta bolognese12,752,7512,343,160,811100
195Toro rett i koppen Spagetti carbonara22,753,022,553,450,721200*
196Mr. Lee Kjøttsmak35,04,7534,045,460,831900
197Mr. Lee Kyllingsmak44,504,543,835,180,741800
198Fjordland Pasta med skinke og ost (erstatter Fjordland Tortellini ost og skinke)1,250,750,640,860,9300
199Fersk Ferdig tortellini ricotta & spinat1,030,930,791,061,1370
200Fersk ferdig tortellini ost1,23     
201Giovani Rana tortellini Ricotta & spinaci1,100,950,811,091,4380
202Giovani Rana ravioli 4 formaggi1,381,10,941,271,3440
203Matmesteren tortellini ricotta & spinat0,93     
204Findus Pytt i panne original0,530,650,550,751260
205Findus Pytt i panne kylling0,65     
206Findus pasta carbonara0,630,70,600,810,8280*
207Fjordland Svenske kjøttboller0,980,780,660,890,7310
208Toro Bali kyllinggryte0,981,050,891,210,7420
209Toro Bali Tandori kyllinggryte1,301,301,281,730,7600*
210Mors tradisjonelle svenske fersk & ferdig kjøttboller1,180,930,791,060,8370
 Snitt saltinnhold middag og lunsjretter (samleprøve 198-210)0,99 ± 0,270,91 ± 0,20  0,9 ± 0,2 
 Snitt saltinnhold middag og lunsjretter analysert 2014 og 2018 (samleprøve 198-210) (n=10)1,0 ± 0,240,94 ± 0,25    
 Supper (Saltmål 0,8 g salt/100 g)      
211TORO Tomatsuppe511,508,2557,019,490,753300
212TORO betasuppe66,506,565,537,480,762600
213KNORR kremet blomkål og brokkoli79,7510,078,5011,500,6874000*
214KNORR tomatsuppe med basilikum- Tomato herb86,003,2582,763,740,6381300
215COOP tomatsuppe97,758,7597,4410,06(10)93500
216First Price tomatsuppe med makaroni109,257,75106,598,910,9 (7.8)103100
 Snitt saltinnhold supper8,46 ± 2,17,42 ± 2,34  0,72 ± 0,1 
 Saus (Saltmål 0,9 g salt/100 g)      
217Toro kjøttkakesaus1111,7512,251110,4114,090,9114900**
218Toro bearnaise saus, original125,755,75124,896,610,82122300**
219Knorr bearnaise saus1310,5010,25138,7111,791,1134100
220First Price kjøttkakesaus1413,012,51410,6314,381,0 (12,0)145000
221First Price bearnaise saus159,508,5157,239,780,6 (8,5)153400
222Jacobs bearnaise (spiseklar saus)0,981,150,981,320,9460
 Snitt saltinnhold tørr saus10,1 ± 7,8 9,85 ± 2,8  0,9 ± 0,2 
 Tomatsaus/orientalsk saus (Saltmål 0,9 g salt/100 g)      
223Dolmio Bolognese Classico0,830,70,600,810,69280
224Uncle Ben’s Sweet & Sour0,430,430,360,490,42170
225Uncle Ben’s Tikka Masala0,780,680,570,780,75270
226Barilla Bolognese0,980,950,811,091380*
227First Price Sweet and Sour1,781,81,532,071,8720
228First Price pastasaus1,350,450,380,520,6180*
229Saritas (Rieber & son) Tikka masala1,631,451,231,671,6580
230Eldorado pastasaus arrabiata0,880,60,510,690,9240
231X-tra Pastasaus basilikum1,330,730,620,830,85290
 Snitt saltinnhold tomatsaus/orientalsk saus1,14 ± 0,320,87 ± 0,47  0,89 ± 0,39 
 Pesto (Saltmål 2,3 g salt/100 g)      
232Barilla pesto grønn (Genovese)5,253,753,194,313,381500
 Påleggssalater med kjøtt (Saltmål 1,3 g salt/100 g)      
233Mills Delikat Italiensk salat1,101,21,021,381480
234Salatmesteren italiensk1,01,10,941,270,6440
 Snitt saltinnhold påleggssalater med kjøtt1,05 ± 0,01,15 ±0,1  0,8 ± 0,3 
 Tilbehørsalater (Saltmål 0,7 g salt/100 g)      
235Mills Delikat klassisk potetsalat0,880,80,680,920,8320
236Salatmesteren potetsalat1,501,150,981,320,7460
237First Price potetsalat1,101,030,871,180,8410
238Denja potetsalat1,18     
 Snitt saltinnhold tilbehørsalater1,17 ± 0,260,99 ± 0,18  0,77 ± 0,1 

Tall i parentes i kolonnen salt deklarert 2018 er saltmengde i tørr vare * reanalysert fordi forskjellen mellom parallellene var >10 % ** reanalysert fordi det var stor forskjell mellom deklarert og analysert verdi. 1. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert mengde salt i spiseklar porsjon (285 g) er 2,2 g salt (vekt tørr vare 65 g) og 0,8 g salt/100 g. 2. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert mengde salt i spiseklar porsjon (290 g) er 2,1 g (vekt tørr vare er 68 g) og 0,7 g salt/100 g. 3. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert mengde salt i spiseklar porsjon (485 g) er 3,9 g (vekt tørr vare er 85 g) og 0,8 g salt/100 g. 4. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert mengde salt i spiseklar porsjon (485 g) er 3,2 g (vekt tørr vare er 85 g) og 0,7 g salt/100 g. 5. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert saltmengde i spiseklar (2,5 dl) er 1,8 g. (vekt tørr vare er 91 g) og 0,7 g salt/100 g. 6. Deklarert mengde salt i spiseklar porsjon (2,5 dl) er 1,7 g salt (vekt tørr vare er 112 g og skal tilsettes 1 l vann) og 0,7 g salt/100 g. 7. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert mengde salt i spiseklar porsjon (250 ml) er 1,7 g (vekt tørr vare er 52 g og skal tilsettes 500 ml vann) og 0,68 g salt/100 g. 8. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert mengde salt per spiseklar porsjon (250 ml) er 1,6 g (vekt tørr vare er 58 g og skal tilsettes 500 ml vann) og 0,63 g salt/100 g. 9. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert saltmengde i tørr vare er 10 g salt/100 g (vekt tørr vare er ikke oppgitt, men skal tilsettes 9 dl vann og 1 dl melk). 10. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert saltmengde i tørr vare er 7,8 g salt/100 g tørr vare. Deklarert saltmengde i spiseklar porsjon er ikke oppgitt (vekt tørr vare er 123 g og skal tilsettes 11 dl vann) og 0,9 g salt/100 g. 11. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert saltmengde per porsjon (1 dl) tilberedet saus er 0,9 g (vekt tørr vare er 45 g og skal tilsettes 5 dl vann) og 0,9 g salt /100 g. 12. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert saltmengde i spiseklar porsjon (0,5 dl) tilberedt saus er 0,41 g (vekt tørr vare er 28 g og skal tilsettes 100 g margarin/smør, 1 dl vann og 1,5 dl melk) og 0,82 g salt/100 g. 13. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert saltmengde i spiseklar porsjon (1 dl) tilberedt saus er 1,1 g. (vekt tørr vare er 20 g og skal tilsettes 100 g margarin og 2,5 dl melk) og 1,1 g salt/100 g. 14. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert saltmengde i tørr vare er 12,0 g salt/100 g og per 100 ml tilberedt saus 1,0 g (vekt tørr vare er 41 g og skal tilsettes 5 dl vann). 15. Saltinnhold analysert i tørr vare. Deklarert saltmengde per 100 g tørr vare er 8,5 g salt og per 100 ml tilberedt saus 0,6 g salt. (vekt tørr vare er 23 g og skal tilsettes 75 g margarin, 2 dl vann og 0,5 dl melk). 

 

5 - Oppsummering

Det ble i perioden 2014 til 2018 utført 540 natriumanalyser i utvalgte indikatormatvarer og 163 like produkter ble analysert både i 2014-15 og i 2018. I 2014-15 var 64 av 180 produkter (36 %) i tråd med saltmålene til Saltpartnerskapet, mens dette gjaldt for 92 av 187 (49 %) produkter i 2018. Selv om antall produkter i matvarekategoriene varierer og flere kategorier har få produkter, viser resultatene samlet sett at flere matvarer var i samsvar med Saltpartnerskapet saltmål i 2018 sammenlignet med 2014-15.

6 - Referanser

1. Helsedirektoratet. Tiltaksplan salt 2014-18. Reduksjon av saltinntaket i befolkningen. Oslo: Helsedirektoratet, 2014. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/tiltaksplan-salt-201418-reduksjon-av-saltinntaket-i-befolkningen

2. Helsedirektoratet. Salt og saltpartnerskapet. Oslo: Helsedirektoratet. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/salt-og-saltpartnerskapet

3. Helsedirektoratet. Salt og saltpartnerskapet. Veiledende saltmål i partnerskapet [Internett]. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/salt-og-saltpartnerskapet#veiledende-saltmål-i-partnerskapet

4. Helsedirektoratet. Utviklingen i norsk kosthold. Oslo: Helsedirektoratet, 2018. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-i-norsk-kosthold

5. Nordisk metodikkomitè for næringsmidler, 2007. NMKL 186, 2007: Tungmetaller – As, Cd, Hg, Pb og andre elementer. Bestemmelse med ICPMS etter syreoppslutning. Nordisk metodikkomitè for næringsmidler, Oslo, Norge.

6. Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (Matinformasjonsforskriften), https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-11-28-1497

7. Matmerking. Veiledningen til forordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne EU-veileder om tolerabelt avvik ved deklarasjon av næringsinnhold

7 - Vedlegg

Vedlegg 1

Oversikt over prøveuttak av indikatormatvarer i 2014-15 (alle matvarer).

Vedlegg 2

Oversikt over prøveuttak av indikatormatvarer i 2016 (brød og kornvarer).

Vedlegg 3

Oversikt over prøveuttak av indikatormatvarer i 2017 (kjøtt- og fiskeprodukter)

Vedlegg 4

Oversikt over prøveuttak av indikatormatvarer i 2018 (alle matvarer)

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Postboks 1870 Nordnes

5817 Bergen

Tlf: 55 23 85 00

E-post: post@hi.no

www.hi.no

Vedlegg 1-4

Vedlegg1. Oversikt over uttakav indikatormatvarer 2014-15 (alle matvaregrupper).

SamleprøveMatvareprodukt2014-2015ProdusentProduksjonsnummerPrøvetakingsdatoHoldbarhets-dato/BestførPrøvetakingsstedPrøve-taker
 BRØDOG KORNVARER      
 Fersktbrød      
1Bakersså godt norsk fjellbrød 750gBakersAS03.12.201403.12.2014-KiwiSt, Olav PlassALA
1Bakersså godt norsk fjellbrød 750gBakersAS03.12.201403.12.2014-KiwiW.M. ThranesgateALA
1Bakersså godt norsk fjellbrød 750gBakersAS04.12.201404.12.2014 KiwiPilestredetALA
2Mesterbakerengrovt & godt grovbrød 750gMesterbakeren03.12.201403.12.2014-Rema1000 ILAALA
2Mesterbakerengrovt & godt grovbrød 750gMesterbakeren03.12.201403.12.2014-Rema1000 ILAALA
2Mesterbakerengrovt & godt grovbrød 750gMesterbakeren04.12.201404.12.2014-Rema1000 SporveisgataALA
3Coopsuperbrød 750gCoop28.11.201428.11.2014-CoopVestkantenEER
3Coopsuperbrød 750gCoop01.12.201401.12.2014-CoopVestkantenEER
3Coopsuperbrød 750gCoop02.12.201402.12.2014-CoopVestkantenEER
4X-trakneippbrød 750gCoop28.11.201428.11.2014-CoopVestkantenEER
4X-trakneippbrød 750gCoop01.12.201401.12.2014-CoopVestkantenEER
4X-trakneippbrød 750gCoop02.12.201402.12.2014-CoopVestkantenEER
5FirstPrice kneipp brød 750gBakersAS28.11.201428.11.2014-MenyOasenEER
5FirstPrice kneipp brød 750gBakersAS01.12.201401.12.2014-MenyOasenEER
5FirstPrice kneipp brød 750gBakersAS02.12.201402.12.2014-MenyOasenEER
6Klausengrislet grovbrød 750gBakermesterKlausen AS08.12.201408.12.2014-MenyUnion Brygge-DrammenALA
6Klausengrislet grovbrød 750gBakermesterKlausen AS08.12.201408.12.2014-JokerDrammen TogstasjonALA
6Klausengrislet grovbrød 750gBakermesterKlausen AS08.12.201408.12.2014-KiwiStrømsø DrammenALA
7Møllerensspleisebrød 750gMøllerens28.11.201428.11.2014-CoopVestkantenEER
7Møllerensspleisebrød 750gMøllerens01.12.201401.12.2014-CoopVestkantenEER
7Møllerensspleisebrød 750gMøllerens02.12.201402.12.2014-CoopVestkantenEER
8Jegerbrød- GomanbakerietCoop25.08.201525.08.2015-Coopobs ÅsaneEER
8Jegerbrød- GomanbakerietCoop26.08.201526.08.2015-Coopobs VestkantenEER
8Jegerbrød- GomanbakerietCoop27.08.201527.08.2015-Coopobs Sartor SenterEER
9Grovt& godt havre - MesterbakerenMesterbakeren18.06.201518.06.2015-Rema1000 GodvikEER
9Grovt& godt havre - MesterbakerenMesterbakeren26.08.201526.08.2015-Rema1000 MyrholtetEER
9Grovt& godt havre - MesterbakerenMesterbakeren27.08.201527.08.2015-Rema1000 KjerreidvikenEER
10Istidbrød- MesterbakerenMesterbakeren18.06.201518.06.2015-Rema1000 GodvikEER
10Istidbrød- MesterbakerenMesterbakeren27.08.201527.08.2015-Rema1000 MyrholtetEER
10Istidbrød- MesterbakerenMesterbakeren27.08.201527.08.2015-Rema1000 KjerreidvikenEER
16Godtkjøp kneipp 750gMesterbakeren03.12.201403.12.2014-Rema1000 ILAALA
16Godtkjøp kneipp 750gMesterbakeren04.12.201404.12.2014-Rema1000ALA
16Godtkjøp kneipp 750gMesterbakeren04.12.201404.12.2014-Rema1000 SporveisgataALA
17Norgesbakerietkneipp 750gNorgesbakeriet10.12.201410.12.2014-RimiStrusshamn AskøyMKR
17Norgesbakerietkneipp 750gNorgesbakeriet10.12.201410.12.2014-RimiGågaten BergenMKR
17Norgesbakerietkneipp 750gNorgesbakeriet11.12.201411.12.2014-RimiStrusshamn AskøyMKR
18Havrebrød- GomanbakerietCoop25.08.201525.08.2015-Coopobs ÅsaneEER
18Havrebrød- GomanbakerietCoop26.08.201526.08.2015-Coopobs VestkantenEER
18Havrebrød- GomanbakerietCoop27.08.201527.08.2015-Coopobs Sartor SenterEER
19Josefinebrødet- Din bakerBakehusetAS18.06.201518.06.2015-RIMILøvåsenEER
19Josefinebrødet- Din bakerBakehusetAS19.06.201519.06.2015-RIMIGågatenEER
19Josefinebrødet- Din bakerBakehusetAS24.08.201524.08.2015-RIMIGågatenEER
 Langtidsholdbarebrødprodukter      
20Pågenkjernesunt brød 700gPågen4288.13.B1428.11.201401.12.2014MenyOasenEER
20Pågenkjernesunt brød 700gPågen4288.13.B.1428.11.201412.12.2014MenyOasenEER
20Pågenkjernesunt brød 700gPågen4288.13.B.1728.11.201405.12.2014Rema1000 KjerreidvikenEER
 Knekkebrød      
21WASAhusmanWASAS0118415526.02.201530.11.2015ObsSartorBSO
21WASAhusmanWASAS0118438523.03.201531.12.2015KiwiGodvikBSO
21WASAhusmanWASAS0118409523.03.201530.11.2015ObsSartorBSO
22RyvitarugRyvitaI4331 07:1926.02.201525.11.2015ObsSartorBSO
22RyvitarugRyvitaI15006 18:3726.02.201506.01.2016ObsSartorBSO
22RyvitarugRyvitaI4315 19:5626.02.201510.11.2015IcaSartorBSO
23Sigdalrug og speltUnitedBakeries-25.02.201514.11.2015KiwiIBSO
23Sigdalrug og speltUnitedBakeries-26.02.201527.11.2015MenySartorBSO
23Sigdalrug og speltUnitedBakeries-10.09.201509.01.2016KiwiSpelhaugenEER
24Synnøvegrovkrisp m/sesam og linfrøSynnøve14091826.02.201518.07.2015ObsSartorBSO
24Synnøvegrovkrisp m/sesam og linfrøSynnøve15010926.02.201512.01.2016IcaSartorBSO
24Synnøvegrovkrisp m/sesam og linfrøSynnøve14102426.02.201524.08.2015MenySartorBSO
25MesterbakerenknekkebrødMesterbakeren-26.02.201517.04.2015Rema1000 SartorBSO
25MesterbakerenknekkebrødMesterbakeren-23.03.201525.06.2015Rema1000 GodvikBSO
25MesterbakerenknekkebrødMesterbakeren-17.04.201507.07.2018Rema1000 GodvikBSO
 Frokostblandinger      
 Andrefrokostblandinger naturell      
32Quakerhavre fras originalQuaker-20.02.201506.10.2015BunnprisNordnesBSO
32Quakerhavre fras originalQuaker-26.02.201509.11.2015ObsSartorBSO
32Quakerhavre fras originalQuaker-26.02.201526.10.2015IcaSartorBSO
33Kelloggsall bran regularKelloggs-20.02.201521.11.2015KiwiBSO
33Kelloggsall bran regularKelloggs-25.02.201522.11.2015ObsSartorBSO
33Kelloggsall bran regularKelloggs-26.02.201508.01.2016BunnprisNordnesBSO
34Nestlécheerios havreNestlé-23.03.2015jan.16ObsSartorBSO
34Nestlécheerios havreNestlé-25.02.2015des.15KiwiBSO
34Nestlécheerios havreNestlé-26.02.2015okt.15IcaSartorBSO
35Kelloggscorn flakesKelloggs-25.02.201525.11.2015KiwiBSO
35Kelloggscorn flakesKelloggs-26.02.201526.01.2016ObsSartorBSO
35Kelloggscorn flakesKelloggs-26.02.201512.01.2016ObsSartorBSO
36365smart cornflakesIcaNorge AS-26.02.201527.01.2016IcaSartorBSO
36365smart cornflakesIcaNorge AS-23.03.201528.03.2016IcaSartorBSO
36365smart cornflakesIcaNorge AS-11.06.201516.05.2016RimiGågatenEER
37AXAhavre flakesLantmännen-20.02.201527.07.2015BunnprisNordnesBSO
37AXAhavre flakesLantmännen-26.02.201510.10.2015ObsSartorBSO
37AXAhavre flakesLantmännen-26.02.201501.08.2015IcaSartorBSO
 Andrefrokostblandinger smaksatt med kakao/sjokolade      
38NestlénesquickNestlé-20.02.201508.09.2015BunnprisNordnesBSO
38NestlénesquickNestlé-25.02.201508.09.2015KiwiBSO
38NestlénesquickNestlé-25.02.201503.01.2015KiwiBSO
 KJØTTPRODUKTER      
 Deiger      
40Gildekjøttdeig av kvernet storfekjøttGildeL518312.05.201517.05.2015Rema1000 SpelhaugenEER
40Gildekjøttdeig av kvernet storfekjøttGildeL1519112.05.201522.05.2015Rema1000 SpelhaugenEER
40Gildekjøttdeig av kvernet storfekjøttGildeL514617.04.201522.04.2015ObsSartorBSO
41Nordfjordkvernet deig av storfeNordfjord-17.04.201501.05.2015Rema1000, GodvikBSO
41Nordfjordkvernet deig av storfeNordfjord-23.04.201530.04.2015Rema1000 ÅsaneABR
41Nordfjordkvernet deig av storfeNordfjord-23.04.201502.05.2015Rema1000 ÅsaneABR
42Coopkjøttdeig av storfeCoop515176117.04.201524.04.2015ObsSartorBSO
42Coopkjøttdeig av storfeCoop515276517.04.201525.04.2015ObsSartorBSO
42Coopkjøttdeig av storfeCoop515376117.04.201526.04.2015ObsSartorBSO
 Pålegg      
43Gildekokt skinkeGildeLE446401.12.201418.12.2014BunnprisNordnesEER
43Gildekokt skinkeGildeLE447401.12.201425.12.2014RimiLøvåsEER
43Gildekokt skinkeGildeLE444401.12.201404.12.2014RimiLøvåsEER
44Nordfjordkokt skinkeNordfjord-01.12.201411.12.2014Rema1000 MyrholtetEER
44Nordfjordkokt skinkeNordfjord-01.12.201415.12.2014Rema1000 MyrholtetEER
44Nordfjordkokt skinkeNordfjord-01.12.201416.12.2014Rema1000 KjøkkelvikEER
45FirstPrice kokt skinkeNorgesGruppen18.11.201401.12.201428.12.2014KiwiOasenEER
45FirstPrice kokt skinkeNorgesGruppen06.11.201402.12.201416.12.2014MenyOasenEER
45FirstPrice kokt skinkeNorgesGruppen12.11.201402.12.201422.12.2014MenyOasenEER
46Gildeløvtynn kokt skinkeGildeLA446401.12.201412.12.2014MenyOasenEER
46Gildeløvtynn kokt skinkeGildeLA446302.12.201417.12.2014KiwiOasenEER
46Gildeløvtynn kokt skinkeGildeLA444302.12.201410.12.2014RimiLøvåsEER
48GildeservelatGildeLE445501.12.201412.12.2014BunnprisNordnesEER
48GildeservelatGildeLE444201.12.201402.12.2014RimiLøvåsEER
48GildeservelatGildeLE445302.12.201410.12.2014MenyOasenEER
49NordfjordservelatpølseNordfjord-01.12.201417.12.2014Rema1000 MyrholtetEER
49NordfjordservelatpølseNordfjord-02.12.201410.12.2014Rema1000 SartorEER
50FolketsservelatNorgesGruppen23009758102.12.201408.12.2014KiwiOasenEER
50FolketsservelatNorgesGruppen23009839702.12.201424.12.2014MenySartorEER
50FolketsservelatNorgesGruppen23009861903.12.201429.12.2014KiwiKleppestøEER
51Gildego & mager servelatGilde-01.12.201422.12.2014BunnprisNordnesEER
51Gildego & mager servelatGilde-01.12.201418.12.2014MenyOasenEER
51Gildego & mager servelatGilde-01.12.201411.12.2014MenyOasenEER
52X-traservelatCoop-02.12.201429.12.2014CoopVestkantenEER
52X-traservelatCoop-02.12.201422.12.2014CoopVestkantenEER
52X-traservelatCoop-02.12.201423.12.2014CoopVestkantenEER
55PriorkyllingfiletPriorLF445301.12.201407.12.2014BunnprisNordnesEER
55PriorkyllingfiletPriorLF444501.12.201402.12.2014RimiLøvåsEER
55PriorkyllingfiletPriorLF445501.12.201409.12.2014MenyOasenEER
56SolvingekyllingfiletSolvingeID950101.12.201412.12.2014Rema1000 KjøkkelvikEER
56SolvingekyllingfiletSolvingeID951502.12.201416.12.2014Rema1000 LynghaugsparkenEER
56SolvingekyllingfiletSolvingeID950102.12.201425.12.2014Rema1000 LynghaugsparkenEER
57CoopkyllingfiletCoop-02.12.201406.12.2014CoopVestkantenEER
57CoopkyllingfiletCoop-02.12.201414.12.2014CoopVestkantenEER
57CoopkyllingfiletCoop-02.12.201410.12.2014CoopVestkantenEER
 Leverpostei      
59Gildeekte ovnsbakt leverposteiGilde-01.12.201424.01.2015Rema1000 KjøkkelvikEER
59Gildeekte ovnsbakt leverposteiGilde-01.12.201407.02.2015MenyOasenEER
59Gildeekte ovnsbakt leverposteiGilde-02.12.201403.01.2015Rema1000 LynghaugparkenEER
60Millsovnsbakt leverposteiMills-03.12.201422.01.2015ICAKleppestøMKR
60Millsovnsbakt leverposteiMills-01.12.201416.01.2015RimiLøvåsEER
60Millsovnsbakt leverposteiMills-01.12.201415.01.2015Rema1000 MyrholtetEER
61Stabburetfersk leverposteiStabburet,Orkla430901.12.201413.02.2015MenyOasenEER
61Stabburetfersk leverposteiStabburet,Orkla427301.12.201408.01.2015Rema1000 MyrholtetEER
61Stabburetfersk leverposteiStabburet,Orkla430801.12.201412.02.2015Rema1000 MyrholtetEER
62Gildego & magerGilde,Nortura SA-01.12.201403.01.2015BunnprisNordnesEER
62Gildego & magerGilde,Nortura SA-01.12.201410.01.2015RimiLøvåsEER
62Gildego & magerGilde,Nortura SA-01.12.201412.01.2015Rema1000 MyrholtetEER
63FirstPrice ovnsbakt leverposteiUnilAS-02.12.201421.02.2015MenySartorEER
63FirstPrice ovnsbakt leverposteiUnilAS-02.12.201403.02.2015MenyOasenEER
63FirstPrice ovnsbakt leverposteiUnilAS-04.12.201412.03.2015KiwiStrandgatenEER
64FolketsleverposteiNorgesGruppen23009713801.12.201401.01.2015MenyOasenEER
64FolketsleverposteiNorgesGruppen23009802702.12.201420.01.2015KiwiOasenEER
64FolketsleverposteiNorgesGruppen23009620702.12.201415.12.2014MenyOasenEER
65Priorovnsbakt kyllingposteiPrior-17.04.201531.05.2015MenySartorBSO
65Priorovnsbakt kyllingposteiPrior-17.04.201517.05.2015ObsSartorBSO
65Priorovnsbakt kyllingposteiPrior-17.04.201507.06.2015Rema1000 GodvikBSO
66Stabburetleverpostei, hermetiskStabburet434917.04.201519.11.2019MenySartorBSO
66Stabburetleverpostei, hermetiskStabburet434317.04.201513.11.2019ObsSartorBSO
66Stabburetleverpostei, hermetiskStabburet427217.04.201503.09.2015BunnprisSartorBSO
70Stabburetkyllingpostei, hermetiskStabburet404917.04.201523.01.2019MenySartorBSO
70Stabburetkyllingpostei, hermetiskStabburet434317.04.201513.11.2019ObsSartorBSO
70Stabburetkyllingpostei, hermetiskStabburet434517.04.201515.11.2019Rema1000 GodvikBSO
71FirstPrice leverpostei, hermetiskFirstPrice-17.04.2015Juni2015KiwiGodvikBSO
71FirstPrice leverpostei, hermetiskFirstPrice-17.04.201501.12.2015KiwiGodvikBSO
71FirstPrice leverpostei, hermetiskFirstPrice-24.04.201501.02.2020Rema1000 ÅsaneABR
 Pølser      
72Gildeoriginal grillpølseGildeLl513217.04.201525.04.15MenySartorBSO
72Gildeoriginal grillpølseGildeLl513317.04.201526.04.15ObsSartorBSO
72Gildeoriginal grillpølseGildeLl513117.04.201524.04.15ObsSartorBSO
73Priorkylling/kalkun grillpølsePriorLl514217.04.201502.05.15MenySartorBSO
73Priorkylling/kalkun grillpølsePriorL517317.04.201519.04.15BunnprisSartorBSO
73Priorkylling/kalkun grillpølsePriorIJ515217.04.201509.05.15ObsSartorBSO
74NordfjordgrillpølserNordfjord-17.04.201526.04.15Rema1000 GodvikBSO
74NordfjordgrillpølserNordfjord-23.04.201501.06.15Rema1000 ÅsaneABR
74NordfjordgrillpølserNordfjord-23.04.201515.05.15Rema1000 EidsvågABR
75Solvingegrillpølse kylling og kalkunSolvinge014417.04.201506.05.15Rema1000 GodvikBSO
75Solvingegrillpølse kylling og kalkunSolvinge016117.04.201514.05.15Rema1000 GodvikBSO
75Solvingegrillpølse kylling og kalkunSolvinge16623.04.201518.05.15Rema1000 ÅsaneABR
76Gildegrillpølse go & mager-glutenfriGildeL514217.04.201504.05.15ObsSartorBSO
76Gildegrillpølse go & mager-glutenfriGildeL512517.04.201523.04.15BunnprisSartorBSO
76Gildegrillpølse go & mager-glutenfriGildeL512217.04.201520.04.15BunnprisSartorBSO
77X-tragrillpølserX-tra51435117.04.201504.05.15ObsSartorBSO
77X-tragrillpølserX-tra51425117.04.201503.05.15ObsSartorBSO
77X-tragrillpølserX-tra51355223.04.201529.04.15ObsHorisontABR
78Gildekjøttpølse røktGildeLK514217.04.201502.05.15MenySartorBSO
78Gildekjøttpølse røktGildeLK515317.04.201510.05.15ObsSartorBSO
78Gildekjøttpølse røktGildeLK514317.04.201503.05.15Rema1000 GodvikBSO
79Nordfjordrøkt kjøttpølse deltNordfjord-12.05.201531.05.15Rema1000 KjøkkelvikEER
79Nordfjordrøkt kjøttpølse deltNordfjord-18.06.201510.07.15Rema1000 GodvikEER
79Nordfjordrøkt kjøttpølse deltNordfjord-18.06.201528.06.15Rema1000 MyrholtetEER
80Gildeoriginal wienerpølseGildeL514217.04.201502.05.15MenySartorBSO
80Gildeoriginal wienerpølseGildeL515217.04.201509.05.15MenySartorBSO
80Gildeoriginal wienerpølseGildeL513317.04.201526.04.15ObsSartorBSO
81FinsbråtenwienerpølseFinsbråten007355721.05.201531.05.15Rema1000 LynghaugparkenEER
81FinsbråtenwienerpølseFinsbråten007262517.04.201530.04.15ObsSartorBSO
81FinsbråtenwienerpølseFinsbråten007277117.04.201514.05.15Rema1000 GodvikBSO
82Priorwienerpølser kylling/kalkunPriorL513317.04.201526.04.15ObsSartorBSO
82Priorwienerpølser kylling/kalkunPriorL514317.04.201503.05.15KiwiGodvikBSO
82Priorwienerpølser kylling/kalkunPriorL515317.04.201505.05.15BunnprisSartorABR
83Gildego & mager wienerpølser- glutenfriGildeL513217.04.201527.04.15ObsSartorBSO
83Gildego & mager wienerpølser- glutenfriGildeL515217.04.201511.05.15ObsSartorBSO
83Gildego & mager wienerpølser- glutenfriGildeL512417.04.201522.04.15BunnprisSartorBSO
87LeivVidar wienerpølserLeivVidar-17.04.201528.04.15MenySartorBSO
87LeivVidar wienerpølserLeivVidar-23.04.201524.04.15ObsHorisontABR
87LeivVidar wienerpølserLeivVidar-24.04.201510.05.15ObsHorisontABR
 Kjøttkaker,-boller og karbonader      
90Gildeoriginale kjøttkakerGildeL1514217.04.201506.05.2015MenySartorBSO
90Gildeoriginale kjøttkakerGildeL1513117.04.201528.04.2015ObsSartorBSO
90Gildeoriginale kjøttkakerGildeL1515312.05.201514.05.2015BunnprisSartorBSO
91Nordfjordferdigstekte kjøttkakerNordfjord-22.02.201529.05.2015Rema1000 MyrholtetEER
91Nordfjordferdigstekte kjøttkakerNordfjord-12.02.201517.05.2015Rema1000 LynghaugparkenEER
91Nordfjordferdigstekte kjøttkakerNordfjord-21.05.201505.06.2015Rema1000 LynghaugparkenEER
92FirstPrice kjøttkakerUnilAS522473311.06.201529.06.2015KiwiStrandgatenEER
92FirstPrice kjøttkakerUnilAS5155731813.04.201512.05.2015KiwiGodvikBSO
92FirstPrice kjøttkakerUnilAS5165731517.04.201519.05.2015KiwiSpelhaugenEER
94Gildekjøttboller stekt svenskeGildeL514217.04.201506.05.2015MenySartorBSO
94Gildekjøttboller stekt svenskeGildeL513417.04.201501.05.15ObsSartorBSO
94Gildekjøttboller stekt svenskeGildeL514117.04.201505.05.15Rema1000 GodvikBSO
95Coopsvenske kjøttbollerCoop5153732917.04.201510.05.15ObsSartorBSO
95Coopsvenske kjøttbollerCoop524158218.06.201510.07.15ObsSartorEER
95Coopsvenske kjøttbollerCoop523273118.06.201504.07.15CoopObs LagunenEER
96CoopkyllingbollerCoop5141734717.04.201501.05.15ObsSartorBSO
96CoopkyllingbollerCoop5161734023.04.201515.05.15CoopPrix NyborgABR
96CoopkyllingbollerCoop5233733818.06.201505.07.15ObsSartorEER
97Priorkjøttboller av kalkun og kyllingPriorL515217.04.201513.05.15MenySartorBSO
97Priorkjøttboller av kalkun og kyllingPriorL512417.04.201524.04.15BunnprisSartorBSO
97Priorkjøttboller av kalkun og kyllingPriorL515424.04.201515.05.15SparSandvikenABR
98Peppeskjøttboller spicyPeppesL3045121517.04.201509.05.15MenySartorBSO
98Peppeskjøttboller spicyPeppesL4115111517.04.201502.05.15ObsSartorBSO
98Peppeskjøttboller spicyPeppesL1115131523.04.201517.05.15Rema1000 ÅsaneABR
102GildekarbonadekakerGildeL1515317.04.201514.05.15MenySartorBSO
102GildekarbonadekakerGildeL1513317.04.201530.04.15ObsSartorBSO
102GildekarbonadekakerGildeL1517412.05.201529.05.2015KiwiOasenEER
103FolketskarbonaderNorgesGruppen-12.05.201524.05.2015MenyOasenEER
103FolketskarbonaderNorgesGruppen-12.05.201528.05.2015MenyOasenEER
103FolketskarbonaderNorgesGruppen-12.05.201520.05.2015KiwiKjerreidvikenEER
104NordfjordkarbonaderNordfjord-23.04.201529.04.2015Rema1000 ÅsaneABR
104NordfjordkarbonaderNordfjord-23.04.201515.05.2015Rema1000 ÅsaneABR
104NordfjordkarbonaderNordfjord-12.05.201523.05.2015Rema1000 LynghaugparkenEER
108Nordfjordbig beef juicyNordfjord-17.04.201525.04.15Rema1000 GodvikBSO
108Nordfjordbig beef juicyNordfjord-23.04.201501.05.15Rema1000 ÅsaneABR
108Nordfjordbig beef juicyNordfjord-23.04.201530.04.15Rema1000 SandvikenABR
 Spekepølser      
109GrilstadjubelsalamiGrilstadL15022117.04.201501.08.2015ObsSartorBSO
109GrilstadjubelsalamiGrilstadL14414117.04.201501.05.2015BunnprisSartorBSO
109GrilstadjubelsalamiGrilstadL15111012.05.201501.10.2015KiwiOasenEER
110GildespesialsalamiGildeL505217.04.201501.08.2015MenySartorBSO
110GildespesialsalamiGildeL508417.04.201502.09.2015ObsSartorBSO
110GildespesialsalamiGildeL451517.04.201502.09.2015BunnprisSartorBSO
111Tulipdansk salamiTulip-17.04.201522.07.2015ObsSartorBSO
111Tulipdansk salamiTulip-17.04.201509.06.2015BunnprisSartorBSO
111Tulipdansk salamiTulip-17.04.201507.07.2015Rema1000 GodvikBSO
112Gildego & mager salamiGildeL512417.04.201507.07.2015MenySartorBSO
112Gildego & mager salamiGildeL513417.04.201514.07.2015ObsSartorBSO
112Gildego & mager salamiGildeL508117.04.201506.06.2015Rema1000 GodvikBSO
113NordfjordkryddersalamiNordfjord-17.04.201529.10.2015Rema1000 GodvikBSO
113NordfjordkryddersalamiNordfjord-23.04.201530.10.2015Rema1000ÅsaneABR
113NordfjordkryddersalamiNordfjord-23.04.201506.11.2015Rema1000 ÅsaneABR
114FirstPrice salami dansk typeFirstPriceL15023217.04.201501.08.2015MenySartorBSO
114FirstPrice salami dansk typeFirstPriceL15024223.04.201501.08.2015BunnprisNordnesABR
114FirstPrice salami dansk typeFirstPriceL15121212.05.201501.10.2015KiwiOasenEER
 Spekeskinker      
117Strandaskinke(Grilstad)GrilstadL15105123.04.201501.12.15ObsHorisontABR
117Strandaskinke(Grilstad)GrilstadL15113423.04.201501.11.15ObsHorisontABR
117Strandaskinke(Grilstad)GrilstadL15051123.04.201501.10.15BunnprisSartorBSO
118GildespekeskinkeGildeL512112.05.201528.08.2015Rema1000 LyshovdenEER
118GildespekeskinkeGildeL512512.05.201501.09.2015KiwiKjerreidvikenEER
118GildespekeskinkeGildeL5009312.05.201509.08.2015KiwiKjerreidvikenEER
119TagaseranoskinkeTaga-17.04.201502.08.2015ObsSartorBSO
119TagaseranoskinkeTaga216217.04.201511.06.2015BunnprisSartorBSO
119TagaseranoskinkeTaga-17.04.201529.08.2015Rema1000 GodvikBSO
 FISKEPRODUKTER      
 Fiskemat,fersk og frossen      
120FiskemannenfiskepuddingUnilASL50515531210.03.201530.04.2015MenyOasenEER
120FiskemannenfiskepuddingUnilASL50615691010.03.201507.05.2015MenyOasenEER
120FiskemannenfiskepuddingUnilASL40615880310.03.201506.05.2015KiwiSpelhaugenEER
123GodehavfiskepuddingMaxMat AS1504310.03.201526.03.2015Rema1000 MyrholtetEER
123GodehavfiskepuddingMaxMat AS1504210.03.201525.03.2015Rema1000 MyrholtetEER
123GodehavfiskepuddingMaxMat AS1508523.03.201525.04.2015Rema1000 GodvikBSO
124MatmesterenfiskepuddingMatmesterenL10515410711.03.201526.04.2015RimiGågatenEER
124MatmesterenfiskepuddingMatmesterenL50815530623.03.201521.05.2015IcaSartorBSO
124MatmesterenfiskepuddingMatmesterenL41315821621.05.201524.06.2015RimiGågatenEER
125CoopfiskekakerCoop-06.02.201527.03.2015CoopX-tra BønesELE
125CoopfiskekakerCoop-06.02.201517.03.2015CoopX-tra BønesELE
125CoopfiskekakerCoop-06.02.201503.03.2015CoopX-tra BønesELE
128Lofotenhjemmelagde fiskekakerLofotenAS-06.02.201515.03.2015MenySøreideELE
128Lofotenhjemmelagde fiskekakerLofotenAS-10.02.201518.03.2015KiwiStrandgatenELE
128Lofotenhjemmelagde fiskekakerLofotenAS-10.02.201522.03.2015Lerøymat GallerietELE
130FiskemannenfiskekakerNorgesgruppen-06.02.201502.03.2015MenySøreideELE
130FiskemannenfiskekakerNorgesgruppen-06.02.201518.02.2015MenySøreideELE
130FiskemannenfiskekakerNorgesgruppen-10.02.201503.03.2015Lerøymat GallerietELE
131GodehavfiskekakerMaxMat AS1501211.02.201513.03.2015Rema1000 WergelandELE
131GodehavfiskekakerMaxMat AS1501111.02.201514.03.2015Rema1000 KrambuaELE
131GodehavfiskekakerMaxMat AS1450511.02.201524.02.2015Rema1000 WergelandELE
133Fiskemannengrove fiskekarbonaderNorgesgruppen-10.02.201523.02.2015Lerøymat GallerietELE
133Fiskemannengrove fiskekarbonaderNorgesgruppen-10.02.201511.02.2015Lerøymat GallerietELE
133Fiskemannengrove fiskekarbonaderNorgesgruppen-10.02.201503.03.2015KiwiStrandgatenELE
135GodehavfiskekarbonaderMaxMat AS1451311.02.201501.03.2015RemaKrambuaELE
135GodehavfiskekarbonaderMaxMat AS1450311.02.201522.02.2015RemaWergelandELE
135GodehavfiskekarbonaderMaxMat AS1450611.02.201525.02.2015RemaWergelandELE
136BerggrenfiskekarbonaderBerggren-10.02.201501.03.2015CoopX-tra BønesELE
136BerggrenfiskekarbonaderBerggren-10.02.201522.02.2015CoopX-tra BønesELE
136BerggrenfiskekarbonaderBerggren-10.02.201507.03.2015CoopX-tra BønesELE
 Panertefiskeprodukter      
137FindusfiskepinnerFindusL4337G28.01.2015Juni2016Rema1000 KrambuaELE
137FindusfiskepinnerFindusL4350G28.01.2015Juni2016Rema1000 KrambuaELE
137FindusfiskepinnerFindusL4349G28.01.2015Juni2016CoopX-traELE
138Findustorskefilet panertFindus4240KE28.01.2015November2015RimiTjørnhaugenELE
138Findustorskefilet panertFindus4241KE30.01.2015November2015KiwiKrambuaELE
138Findustorskefilet panertFindus4316KE02.02.2015Februar2016KiwiOasenELE
140FirstPrice panert seifiletNorgesgruppen-28.01.201503.02.2016KiwiKrambuaELE
140FirstPrice panert seifiletNorgesgruppen-28.01.201520.04.2016KiwiKrambuaELE
140FirstPrice panert seifiletNorgesgruppen-02.02.201528.04.2016KiwiOasenELE
143Lerøypankopanert seiLerøyAS-12.02.201517.02.2015KiwiStrandgatenELE
143Lerøypankopanert seiLerøyAS-16.02.201518.02.2015KiwiKrambuaELE
143Lerøypankopanert seiLerøyAS-16.02.201520.02.2015KiwiKrambuaELE
 Ferdigretter– fiskegrateng      
144Findusfamiliens fiskegratengFindusL4345AG28.01.2015Juni2016KiwiKrambuaELE
144Findusfamiliens fiskegratengFindusL4142AG28.01.2015November2015KiwiKrambuaELE
144Findusfamiliens fiskegratengFindusL4325AG28.01.2015Juni2016Rema1000 KrambuaELE
145CoopX-tra fiskegratengCoop-28.01.201525.10.2015CoopX-tra BønesELE
145CoopX-tra fiskegratengCoop-03.01.201515.11.2015CoopX-tra SolheimsvikenELE
145CoopX-tra fiskegratengCoop-03.01.201504.12.2015CoopX-tra SolheimsvikenELE
146FirstPrice fiskegratengNorgesgruppen-28.01.201513.05.2016KiwiKrambuaELE
146FirstPrice fiskegratengNorgesgruppen-28.01.201514.05.2016KiwiKrambuaELE
146FirstPrice fiskegratengNorgesgruppen-28.01.201530.10.2015KiwiKrambuaELE
148Enghavfiskegrateng m/ makaroniDomsteinAB-17.02.201518.08.2015IcaBislettALA
148Enghavfiskegrateng m/ makaroniDomsteinAB-17.02.201501.04.2016IcaBislettALA
148Enghavfiskegrateng m/ makaroniDomsteinAB-    
149IcafiskegratengIcaNorge AS-28.01.201514.05.2015RimiTjørnhaugenELE
149IcafiskegratengIcaNorge AS-30.01.201502.04.2016RimiTjørnhaugenELE
149IcafiskegratengIcaNorge AS-02.02.201504.03.2016RimiStrandgatenELE
 Fiskepålegg      
 Påleggskivet      
150Lofotenrøykt laksLofotenAS1502 095 10210.03.201523.03.2015MenyVestkantenEER
150Lofotenrøykt laksLofotenAS1502 095 10210.03.201502.04.2015MenyVestkantenEER
150Lofotenrøykt laksLofotenAS150305510623.03.201516.04.2015ObsSartorBSO
151Fiskemannenrøykt laksUnilAS6108914672810.03.201523.05.2015MenyOasenEER
151Fiskemannenrøykt laksUnilAS6108914672810.03.201530.03.2015KiwiOasenEER
151Fiskemannenrøykt laksUnilAS6109814762610.03.201506.04.2015KiwiSpelhaugenEER
153Lerøypålegg laks røkt naturellLerøy-10.03.201523.03.2015MenyOasenEER
153Lerøypålegg laks røkt naturellLerøy-10.03.201518.03.2015KiwiSpelhaugenEER
153Lerøypålegg laks røkt naturellLerøy15005723.03.201506.04.2015Rema1000GodvikBSO
154Lerøypålegg ørret naturellLerøy-17.04.201505.05.2015Rema1000 GodvikBSO
154Lerøypålegg ørret naturellLerøy-17.04.201522.04.2015Rema1000 GodvikBSO
154Lerøypålegg ørret naturellLerøy-17.04.201527.04.2015Rema1000 GodvikBSO
 Pålegghermetikk      
155StabburetlaksStabburet1429010.03.201518.04.2016MenyOasenEER
155StabburetlaksStabburet1406910.03.201510.09.2015MenyOasenEER
155StabburetlaksStabburet1335410.03.201522.06.2015KiwiOasenEER
156Stabburetmakrell i tomatStabburet1424010.03.201527.03.2017MenyOasenEER
156Stabburetmakrell i tomatStabburet1429510.03.201521.10.2017MenyOasenEER
156Stabburetmakrell i tomatStabburet1433823.03.201503.12.2017Rema1000 GodvikBSO
157KingOscars makrell i tomatKingOscars ASL430410.03.201531.10.2017MenyOasenEER
157KingOscars makrell i tomatKingOscars ASL430210.03.201529.10.2017MenyOasenEER
157KingOscars makrell i tomatKingOscars ASL316110.03.201510.06.2015KiwiSpelhaugenEER
158Coopmakrell i tomatCoopM40810.03.201502.12.2018Coopobs VestkantenEER
158Coopmakrell i tomatCoopM40810.03.201526.05.2018Coopobs VestkantenEER
158Coopmakrell i tomatCoopM40817.04.201511.04.2018ObsSartorBSO
 Konserverterognprodukter og kaviar      
159MillskaviarMills2510.03.201515.01.2016MenyOasenEER
159MillskaviarMills-10.03.201513.01.2016KiwiOasenEER
159MillskaviarMills-10.03.201512.01.2016MenyOasenEER
160KavlikaviarKavli-10.03.201510.09.2015MenyOasenEER
160KavlikaviarKavli-10.03.201511.09.2015KiwiOasenEER
160KavlikaviarKavli-10.03.201525.11.2015KiwiOasenEER
161FirstPrice kaviarUnilAS2110.03.201507.01.2016MenyOasenEER
161FirstPrice kaviarUnilAS1310.03.201527.11.2015KiwiOasenEER
161FirstPrice kaviarUnilAS-23.03.201508.01.2016KiwiGodvikBSO
 MEIERIOG SPISEFETT      
 Gulost      
163NorvegiaoriginalTINEL811.0723.03.201528.05.2015Rema1000 GodvikBSO
163NorvegiaoriginalTINEL812.1123.03.201521.05.2015Rema1000 GodvikBSO
163NorvegiaoriginalTINEL210.2723.03.201506.05.2015ObsSartorBSO
164SynnøvegulostSynnøve111520851423.03.201525.05.2015Rema1000GodvikBSO
164SynnøvegulostSynnøve111511011423.03.201519.05.2015KiwiGodvikBSO
164SynnøvegulostSynnøve111500561423.03.201504.05.2015ObsSartorBSO
165Norvegialettere, skivetTINE 23.03.201514.05.2015KiwiGodvikBSO
165Norvegialettere, skivetTINEL813.1123.03.201525.05.2015ObsSartorBSO
165Norvegialettere, skivetTINEL816:3317.04.201523.06.2015MenySartorBSO
166Synnøvelett gulostSynnøve112481071423.03.201529.05.2015Rema1000 GodvikBSO
166Synnøvelett gulostSynnøve112010261523.03.201510.06.2015Rema1000 GodvikBSO
166Synnøvelett gulostSynnøve112481111423.03.201503.06.2015KiwiGodvikBSO
 Bløtumodnet ost (naturell og smaksatt)      
167PhiladelphianaturellKraftFoods-23.03.201506.06.2015KiwiGodvikBSO
167PhiladelphianaturellKraftFoods-23.03.201511.06.2015ObsSartorBSO
167PhiladelphianaturellKraftFoods-23.03.201530.05.2015IcaSartorBSO
168Philadelphianaturell lightKraftFoods-23.03.201526.05.2015Rema1000 GodvikBSO
168Philadelphianaturell lightKraftFoods-23.03.201506.06.2015Rema1000 GodvikBSO
168Philadelphianaturell lightKraftFoods-23.03.201522.05.2015ObsSartorBSO
169Philadelphiahvitløk & urterKraftFoods-23.03.201505.06.2015Rema1000 GodvikBSO
169Philadelphiahvitløk & urterKraftFoods-23.03.201520.06.2015ObsSartorBSO
169Philadelphiahvitløk & urterKraftFoods-23.03.201509.05.2015IcaSartorBSO
170FirstPrice smøreost naturellUnilAS-23.03.201529.04.2015KiwiGodvikBSO
170FirstPrice smøreost naturellUnilAS-23.03.201501.06.2015MenySartorBSO
170FirstPrice smøreost naturellUnilAS-17.04.201519.07.2015KiwiGodvikBSO
171Reitangruppensmøreost naturellReitangrupppen21.01.201517.04.201521.07.2015Rema1000 GodvikBSO
171Reitangruppensmøreost naturellReitangrupppen27.02.201512.05.201527.08.2015Rema1000 KjerreidvikenEER
171Reitangruppensmøreost naturellReitangrupppen24.04.201521.05.201524.10.2015Rema1000 LynghaugparkenEER
 Smelteoster      
172Kavliskinkeost på tubeKavli-23.03.201517.03.2016Rema1000 GodvikBSO
172Kavliskinkeost på tubeKavli-23.03.201527.01.2016Rema1000 GodvikBSO
172Kavliskinkeost på tubeKavli-23.03.201517.03.2016KiwiGodvikBSO
173Kavlibaconost på tubeKavli-23.03.201511.05.2016Rema1000 GodvikBSO
173Kavlibaconost på tubeKavli-23.03.201502.06.2016Rema1000 GodvikBSO
173Kavlibaconost på tubeKavli-23.03.201515.03.2016KiwiGodvikBSO
174Kavliosteskiver skinkeKavli-23.03.201513.04.2015Rema1000 GodvikBSO
174Kavliosteskiver skinkeKavli-23.03.201524.05.2015Rema1000 GodvikBSO
174Kavliosteskiver skinkeKavli-12.05.201524.05.2015Rema1000 KjerreidvikenEER
175Kavlirekeost på tubeKavli-23.03.201521.01.2016Rema1000 GodvikBSO
175Kavlirekeost på tubeKavli-23.03.201512.05.2016Rema1000 GodvikBSO
175Kavlirekeost på tubeKavli-23.03.201516.03.2016KiwiGodvikBSO
176Kavlimagerost skinkeKavli-23.03.201530.01.2016Rema1000 GodvikBSO
176Kavlimagerost skinkeKavli-23.03.201511.03.2016Rema1000 GodvikBSO
176Kavlimagerost skinkeKavli-23.03.201508.04.2016KiwiGodvikBSO
 Margarinerog smørblandede produkter      
177FirstPrice bordmargarinUnilASL303617.04.201505.07.2015MenySartorBSO
177FirstPrice bordmargarinUnilASL301317.04.201513.06.2015KiwiGodvikBSO
177FirstPrice bordmargarinUnilASL335024.04.201516.05.2015KiwiNordnesABR
178FirstPrice margarin - folieUnilAS-17.04.201527.05.2015MenySartorBSO
178FirstPrice margarin - folieUnilAS-17.04.201517.05.2015KiwiGodvikBSO
178FirstPrice margarin - folieUnilAS-24.04.201516.06.2015KiwiNordnesABR
179Rema1000 plantemargarinRema1000L335017.04.201516.05.2015Rema1000 GodvikBSO
179Rema1000 plantemargarinRema1000L333124.04.201527.04.2015Rema1000 SandvikenABR
179Rema1000 plantemargarinRema1000L330324.04.201530.03.2015Rema1000 EidsvågABR
180365smart margarin i folieIcaNorge AS-17.04.201506.07.2015BunnprisSartorBSO
180365smart margarin i folieIcaNorge AS-21.05.201520.08.2015RimiGågatenEER
180365smart margarin i folieIcaNorge AS-19.06.201530.09.2015RimiGågatenEER
 Pizza      
182GrandiosaoriginalOrkla121440728.11.2014 MenyOasenEER
182GrandiosaoriginalOrkla121607828.11.2014 KiwiOasenEER
182GrandiosaoriginalOrkla12175901.12.2014 BunnprisNordnesEER
183Bigone classicOrkla12165528.11.2014 KiwiOasenEER
183Bigone classicOrkla12145601.12.2014 BunnprisNordnesEER
183Bigone classicOrkla12144001.12.2014 BunnprisNordnesEER
184Grandiosakjøttdeig og løkOrkla121385428.11.2014 MenyOasenEER
184Grandiosakjøttdeig og løkOrkla121340228.11.2014 Rema1000 KjerreidvikenEER
184Grandiosakjøttdeig og løkOrkla121758901.12.2014 MenyOasenEER
185Bigone New York grilledOrkla121664728.11.2014 CoopVestkantenEER
185Bigone New York grilledOrkla121551801.12.2014 RimiLøvåsenEER
185Bigone New York grilledOrkla121243201.12.2014 Rema1000 KjøkkelvikEER
186Dr.Oetker ristorante mozarellaDr.Oetker26,09,201428.11.2014 CoopVestkantenEER
186Dr.Oetker ristorante mozarellaDr.Oetker30,06,201401.12.2014 RimiLøvåsenEER
186Dr.Oetker ristorante mozarellaDr.Oetker23,10,201401.12.2014 Rema1000 MyrholtetEER
187FirstPrice dypfryst pizza med skinkeNorgesgruppenL42741601.12.201431.07.2015MenyOasenEER
187FirstPrice dypfryst pizza med skinkeNorgesgruppenL42742602.12.201431.07.2015KiwiOasenEER
187FirstPrice dypfryst pizza med skinkeNorgesgruppenL42611602.12.201430.06.2015SparSikthaugenEER
188CoopNorwegian style ost & skinkeCoop15.09.201428.11.2014 CoopVestkantenEER
188CoopNorwegian style ost & skinkeCoop29.09.201402.12.2014 CoopSartorEER
188CoopNorwegian style ost & skinkeCoop11.02.201402.12.2014 CoopSartorEER
189Cooppizza mozarella og skinkeCoopL25.04.1428.11.2014 CoopVestkantenEER
189Cooppizza mozarella og skinkeCoop-02.12.2014 CoopSartorEER
189Cooppizza mozarella og skinkeCoop-02.12.2014 CoopSartorEER
190MatmesterenmozarellaMatmesterenL418803.12.2014 RimiStrusshamnMKR
190MatmesterenmozarellaMatmesterenL427603.12.2014 IcaKleppestøMKR
190MatmesterenmozarellaMatmesterenL425504.12.2014 RimiGågatenMKR
191Dr.Oetker ristorante specialeDr.Oetker27101428.11.2014 KiwiOasenEER
191Dr.Oetker ristorante specialeDr.Oetker26091428.11.2014 KiwiOasenEER
191Dr.Oetker ristorante specialeDr.Oetker1091428.11.2014 KiwiOasenEER
192Takeaway by big oneOrkla121761128.11.2014 CoopVestkantenEER
192Takeaway by big oneOrkla121712128.11.2014 Rema1000 KjerreidvikenEER
192Takeaway by big oneOrkla121345101.12.2014 Rema1000 KjøkkelvikEER
193Dr.Oetker ristorante tradizionale DiavolaDr.Oetker08,09,201428.11.2014Juni15CoopVestkantenEER
193Dr.Oetker ristorante tradizionale DiavolaDr.Oetker06,10,201401.12.2014Juli15BunnprisNordnesEER
193Dr.Oetker ristorante tradizionale DiavolaDr.Oetker06.08.201401.12.2014Mai15Rema1000 MyrholtetEER
 Middagog lunsjretter      
194TOROrett i koppen pasta bologneseTORO-25.02.201507.12.2015Rema1000 MyrholtetEER
194TOROrett i koppen pasta bologneseTORO-25.02.201507.11.2015MenyVestkantenEER
194TOROrett i koppen pasta bologneseTORO-25.02.201531.12.2015MenyVestkantenEER
195TOROrett i koppen spagetti carbonaraTORO-25.02.201512.11.2015MenyVestkantenEER
195TOROrett i koppen spagetti carbonaraTORO-25.02.201513.12.2015CoopVestkantenEER
195TOROrett i koppen spagetti carbonaraTORO-25.02.201528.01.2016MenyOasenEER
196Mr.Lee kjøttsmakMrLetker-25.02.201508.02.2016Rema1000 MyrholtetEER
196Mr.Lee kjøttsmakMrLetker-25.02.201505.03.2016Rema1000 MyrholtetEER
196Mr.Lee kjøttsmakMrLetker-25.02.201512.03.2016Rema1000 MyrholtetEER
197Mr.Lee kyllingsmakMrLetker-25.02.201522.02.2016Rema1000 MyrholtetEER
197Mr.Lee kyllingsmakMrLetker-25.02.201515.02.2016JokerVestkantenEER
197Mr.Lee kyllingsmakMrLetker-25.02.201517.01.2016JokerVestkantenEER
198Fjordlandtortellini ost og skinkeFjordlandAS-26.02.201502.03.2015RimiGågatenEER
198Fjordlandtortellini ost og skinkeFjordlandAS-26.02.201503.03.2015RimiGågatenEER
199Ferskferdig tortellini ricotta & spinatFerskLA7HK325.02.201529.03.2015MenyVestkantenEER
199Ferskferdig tortellini ricotta & spinatFerskLA7HJ325.02.201505.04.2015KiwiVestkantenEER
199Ferskferdig tortellini ricotta & spinatFerskLA7HY325.02.201522.03.2015KiwiVestkantenEER
200Ferskferdig tortellini m/ostFerskLA2HY625.02.201522.03.2015MenyVestkantenEER
200Ferskferdig tortellini m/ostFerskLA2HJ625.02.201505.04.2015MenyVestkantenEER
200Ferskferdig tortellini m/ostFerskLA2HK525.02.201529.03.2015MenyOasenEER
201Giovanirana tortellini ricottae spinaciGiovanniRANAL10200825.02.201521.03.2015MenyVestkantenEER
201Giovanirana tortellini ricottae spinaciGiovanniRANAL10171325.02.201514.03.2015KjerreidvikenEER
201Giovanirana tortellini ricottae spinaciGiovanniRANAL10291325.02.201528.03.2015MenyOasenEER
202Giovanirana ravioli 4 formaggiGiovanniRANAL11031423.03.201513.06.2015MenySartorEER
202Giovanirana ravioli 4 formaggiGiovanniRANAL114001418.06.201518.07.2015MenyVestkantenEER
202Giovanirana ravioli 4 formaggiGiovanniRANAL11401418.06.201520.06.2015MenyOasenEER
203Matmesterentortellini ricotta & spinatMatmesterenL10290625.02.201528.03.2015RIMILøvåsEER
203Matmesterentortellini ricotta & spinatMatmesterenL10200326.02.201521.03.2015RIMIGågatenEER
203Matmesterentortellini ricotta & spinatMatmesterenL10540511.03.201525.04.2015RIMIGågatenEER
204Finduspytt i panne originalFindusL5009AE12:5610.03.201501.07.2016KiwiOasenEER
204Finduspytt i panne originalFindusL4346AE14:2810.03.201501.06.2016KiwiOasenEER
204Finduspytt i panne originalFindusL4309AE07:4510.03.201501.05.2016KiwiBjørgeveienEER
205FirstPrice pytt i panne kyllingUnilAS4211TN310.03.201501.07.2015KiwiOasenEER
205FirstPrice pytt i panne kyllingUnilAS4308TN310.03.201501.11.2015KiwiBjørgeveienEER
205FirstPrice pytt i panne kyllingUnilAS5029TN318.06.201501.01.2016KiwiOasenEER
206Finduspasta carbonaraFindusL5009EH10.03.201501.07.2016KiwiOasenEER
206Finduspasta carbonaraFindusL4283EF10.03.201501.04.2016MenyVestkantenEER
206Finduspasta carbonaraFindusL4251EH10.03.201501.03.2016MenyVestkantenEER
207Fjordlandsvenske kjøttbollerFjordlandAS-10.03.201514.03.2015MenyOasenEER
207Fjordlandsvenske kjøttbollerFjordlandAS-10.03.201523.03.2015MenyOasenEER
207Fjordlandsvenske kjøttbollerFjordlandAS-10.03.201516.03.2015KiwiOasenEER
208TORObali kyllinggryteTORO-10.03.201527.03.2015MenyOasenEER
208TORObali kyllinggryteTORO-10.03.201524.03.2015Rema1000 MyrholtetEER
208TORObali kyllinggryteTORO-10.03.201501.04.2015COOPObs VestkantenEER
209TORObali tandoori kyllinggryteTORO-10.03.201531.03.2015MenyOasenEER
209TORObali tandoori kyllinggryteTORO-10.03.201525.03.2015KiwiOasenEER
209TORObali tandoori kyllinggryteTORO-23.03.201506.04.2015Rema1000 GodvikBSO
210Fersk& ferdig kjøttboller MorstradisjonelleFersk& Ferdig-23.03.201506.04.2015KiwiGodvikBSO
210Fersk& ferdig kjøttbollerFersk& Ferdig-23.03.201527.03.2015MenySartorBSO
210Fersk& ferdig kjøttbollerFersk& Ferdig-17.04.201528.04.2015MenySartorBSO
 Spiseklaresupper      
211TOROtomatsuppeTOROA322025.02.201528.07.2015Rema1000 MyrholtetEER
211TOROtomatsuppeTOROA321325.02.201521.07.2015Rema1000 MyrholtetEER
211TOROtomatsuppeTOROA429525.02.201523.04.2016Rema1000 MyrholtetEER
212TORObetasuppeTOROJ431125.02.201526.10.2016Rema1000 MyrholtetEER
212TORObetasuppeTOROJ431025.02.201526.10.2016Rema1000 MyrholtetEER
212TORObetasuppeTOROJ423125.02.201502.11.2016JokerVestkantenEER
213Knorrkremet blomkål og brokkoliKnorrL42730T80323.03.2015Desember2015Rema1000 GodvikBSO
213Knorrkremet blomkål og brokkoliKnorrL43410T80323.03.2015Mars2016ObsSartorBSO
213Knorrkremet blomkål og brokkoliKnorrL42120T80323.03.2015Oktober2015Rema1000 SartorBSO
214Knorrtomatsuppe med basilikumKnorrL42410T80323.03.2015November2015Rema1000 GodvikBSO
214Knorrtomatsuppe med basilikumKnorrL40140E80323.03.2015April2015MenySartorBSO
214Knorrtomatsuppe med basilikumKnorrL43450E80317.04.2015Mars2016MenySartorBSO
215CooptomatsuppeCoop-25.02.201501.11.2016CoopVestkantenEER
215CooptomatsuppeCoop-25.02.201531.10.2016CoopVestkantenEER
215CooptomatsuppeCoop-25.02.201530.09.2016CoopVestkantenEER
216FirstPrice tomatsuppe med makaroniUnilAS-23.03.201513.04.2016KiwiGodvikBSO
216FirstPrice tomatsuppe med makaroniUnilAS-23.03.201517.01.2016MenySartorBSO
216FirstPrice tomatsuppe med makaroniUnilAS-17.04.201517.08.2016MenySartorBSO
 Tørrsaus og spiseklar saus      
217TOROkjøttkakesausTOROD430026.02.201516.10.2016OBSSartorBSO
217TOROkjøttkakesausTOROD434926.02.201501.12.2016ICASartorBSO
217TOROkjøttkakesausTOROD432226.02.201507.11.2016MenySartorBSO
218TORObearnaise sausTOROC424626.02.201501.09.2016OBSSartorBSO
218TORObearnaise sausTOROC434226.02.201504.12.2016ICASartorBSO
218TORObearnaise sausTOROC422526.02.201511.08.2016Rema1000 SartorBSO
219Knorrbearnaise sausKnorrL42970D77623.03.2015apr.16Rema1000 GodvikBSO
219Knorrbearnaise sausKnorrL43230S77623.03.2015mai.16Rema1000 SartorBSO
219Knorrbearnaise sausKnorrL50080D77621.05.2015jul.16MenyOasenEER
220FirstPrice kjøttkakesausUnilAS-26.02.201526.11.2015MenySartorBSO
220FirstPrice kjøttkakesausUnilAS-10.03.201524.01.2016MenyOasenEER
220FirstPrice kjøttkakesausUnilAS-10.03.201512.01.2015KiwiKjerreidvikenEER
221FirstPrice bearnaise sausUnilAS-26.02.201503.12.2015MenySartorBSO
221FirstPrice bearnaise sausUnilAS-21.05.201508.04.2016KiwiOasenEER
221FirstPrice bearnaise sausUnilAS-23.03.201531.01.2016KiwiGodvikBSO
222JacobbearnaiseUnilAS2554426.02.201510.06.2015MenySartorEER
222JacobbearnaiseUnilAS2479510.03.201522.04.2015MenyVestkantenEER
222JacobbearnaiseUnilAS2629023.03.201529.07.2015MenySartorBSO
 Tomatsaus/orientalsksaus      
223Dolmiobolognese classicoDolmio15:34326.02.201515.06.2016ObsSartorEER
223Dolmiobolognese classicoDolmio12:201826.02.201512.06.2016IcaSartorEER
223Dolmiobolognese classicoDolmio02:40226.02.2015 Rema1000 SartorEER
224UncleBens sweet & sourUncleBens18:2226.02.201513.07.2016ObsSartorEER
224UncleBens sweet & sourUncleBens05:30226.02.201512.05.2016ObsSartorEER
224UncleBens sweet & sourUncleBens16:30226.02.201528.07.2016ObsSartorEER
225UncleBens tikka masalaUncleBens18:07226.02.201519.05.2016ObsSartorEER
225UncleBens tikka masalaUncleBens09:53226.02.201509.04.2016ObsSartorEER
225UncleBens tikka masalaUncleBens13:30226.02.201505.12.2015IcaSartorEER
226Barillabolognese ricetta specialeBarilla66613583426.02.201523.03.2016ObsSartorEER
226Barillabolognese ricetta specialeBarilla66613694410.03.201512.07.2016MenyOasenEER
226Barillabolognese ricetta specialeBarilla66613737417.04.201524.08.2016MenySartorBSO
227FirstPrice sweet and sourUnilAS-26.02.201530.11.2015MenySartorEER
227FirstPrice sweet and sourUnilAS-10.03.201530.09.2017MenyVestkantenEER
227FirstPrice sweet and sourUnilAS-23.03.201530.11.2017KiwiGodvikBSO
228FirstPrice pastasausUnilASF432917:5126.02.201525.11.2016MenySartorEER
228FirstPrice pastasausUnilASF4319 23:0510.03.201515.11.2016KiwiKjerreidvikenEER
228FirstPrice pastasausUnilASF4320 02:0610.03.201516.11.2016MenyVestkantenEER
229Saritas(Rieber) tikka masalaSaritas424307:5326.02.201508.12.2016ObsSartorEER
229Saritas(Rieber) tikka masalaSaritas428714:4626.02.201514.10.2016ObsSartorEER
229Saritas(Rieber) tikka masalaSaritas412111:5826.02.201501.05.2016Rema1000 SartorEER
230Eldoradopastasaus arrabiataUnilASL202LM24326.02.201531.08.2016MenySartorEER
230Eldoradopastasaus arrabiataUnilASL106LT24610.03.201530.09.2018KiwiOasenEER
230Eldoradopastasaus arrabiataUnilASL105LT24617.04.201530.09.2018MenySartorBSO
231X-trapastasaus basilikumCoopF432423.03.201520.11.2016ObsSartorBSO
231X-trapastasaus basilikumCoopF432817.04.201524.11.2016ObsSartorBSO
231X-trapastasaus basilikumCoopF505712.05.201526.02.2017CoopVestkantenEER
232Barillapesto grønnBarilla1260 740 03126.02.201517.01.2016ObsSartorEER
232Barillapesto grønnBarilla1249 940 60626.02.201501.10.2015IcaSartorEER
232Barillapesto grønnBarilla1259 841 43926.02.201508.01.2016Rema1000 SartorEER
 Påleggssalatermed kjøtt      
233Delikatitaliensk salatMills-17.04.201520.05.2015MenySartorBSO
233Delikatitaliensk salatMills-12.05.201515.06.2015MenyOasenEER
234SalatmesterenitalienskSalatmesteren-17.04.201527.05.2015Rema1000 GodvikBSO
234SalatmesterenitalienskSalatmesteren-23.04.201510.06.2015Rema1000 ÅsaneABR
234SalatmesterenitalienskSalatmesteren-23.04.201513.06.2015Rema1000 ÅsaneABR
 Tilbehørsalater      
235Delikatklassisk potetsalatMills-17.04.201514.05.2015MenySartorBSO
235Delikatklassisk potetsalatMills-17.04.201513.05.2015ObsSartorBSO
235Delikatklassisk potetsalatMills-17.04.201507.05.2015BunnprisSartorBSO
236SalatmesterenpotetsalatSalatmesteren-17.04.201521.05.2015Rema1000 GodvikBSO
236SalatmesterenpotetsalatSalatmesteren-23.04.201502.06.2015Rema1000 ÅsaneABR
236SalatmesterenpotetsalatSalatmesteren-21.05.201522.06.2015Rema1000 MyrholtetEER
237FirstPrice potetsalatUnilAS-17.04.201528.05.2015MenySartorBSO
237FirstPrice potetsalatUnilAS-17.04.201511.06.2015KiwiGodvikBSO
237FirstPrice potetsalatUnilAS-12.05.201530.10.2015KiwiSpelhaugenEER
238DenjapotetsalatDenja-17.04.201512.05.2015MenySartorBSO
238DenjapotetsalatDenja-17.04.201502.06.2015MenySartorBSO
238DenjapotetsalatDenja-17.04.201509.06.2015ObsSartorBSO

-Betyr ikke oppgitt. ALA:Amandine Lamglait, EER: Edel Erdal, MKR: Marita Kristoffersen, BSO:Berit Solli. ELE:Else Leirnes


Vedlegg2. Oversikt overprøveuttak av indikatormatvarer 2016 (brød og kornvarer).

Samle-prøveMatvareprodukt2016ProdusentProduksjons-landPrøvetakings-datoHoldbarhets-datoPrøvetakingsstedPrøve-taker
 BRØDOG KORNVARER      
 Fersktbrød      
1BakersSå Godt Norsk Fjellbrød, 750gBakersBergenNorge28.11.16-KiwiLaksevåg senterKB
1BakersSå Godt Norsk Fjellbrød, 750gBakersBergenNorge29.11.16-KiwiArkenRF
1BakersSå Godt Norsk Fjellbrød, 750gBakersBergenNorge30.11.16-BunnprisNygårdsgatenMW
2MesterbakerenGrovt & Godt Grovbrød, 750gMesterbakerenBergenNorge28.11.16-Rema1000 Laksevåg senterKB
2MesterbakerenGrovt & Godt Grovbrød, 750gMesterbakerenBergenNorge29.11.16-RemaÅsane senterRF
2MesterbakerenGrovt & Godt Grovbrød, 750gMesterbakerenBergenNorge30.11.16-RemaSkjoldMW
3CoopSuperbrød, 750gGomanBakerietNorge28.11.16-CoopX-tra DamsgårdKB
3CoopSuperbrød, 750gGomanBakerietNorge29.11.16-CoopX-tra MåseskjæretRF
3CoopSuperbrød, 750gGomanBakerietNorge30.11.16-CoopObs LagunenMW
4X-traKneippbrød, 750gGomanBakerietNorge28.11.16-CoopX-tra MåseskjæretKB
4X-traKneippbrød, 750gGomanBakerietNorge29.11.16-CoopX-tra MåseskjæretRF
4X-traKneippbrød, 750 gGomanBakerietNorge30.11.16-CoopObs LagunenMW
5FirstPrice Kneipp Brød, 750gBakersBergenNorge28.11.16-KiwiLaksevåg senterKB
5FirstPrice Kneipp Brød, 750gBakersBergenNorge29.11.16-MenyÅsane senterRF
5FirstPrice Kneipp Brød, 750gBakersBergenNorge30.11.16-KiwiNesttunMW
8COOPJegerbrød - Gomanbakeriet, 750gGomanbakerietNorge28.11.16-CoopXtra DamsgårdKB
8COOPJegerbrød - Gomanbakeriet, 750gGomanbakerietNorge29.11.16-CoopObs ÅsaneRF
8COOPJegerbrød - Gomanbakeriet, 750gGomanbakerietNorge30.11.16-CoopObs LagunenMW
9MesterbakerenGrovt & godt havrebrød, 750gMesterbakerenBergenNorge28.11.16-Rema1000 Laksevåg senterKB
9MesterbakerenGrovt & godt havrebrød, 750gMesterbakerenBergenNorge29.11.16-RemaÅsane senterRF
9MesterbakerenGrovt & godt havrebrød, 750gMesterbakerenBergenNorge30.11.16-RemaSkjoldMW
10Istidbrød- MesterbakerenMesterbakerenBergenNorge28.11.16-Rema1000 Laksevåg senterKB
10Istidbrød- MesterbakerenMesterbakerenBergenNorge29.11.16-RemaÅsane senterRF
10Istidbrød- MesterbakerenMesterbakerenBergenNorge30.11.16-RemaSkjoldMW
11Bakehuset- Julius Favorittbrød, 750gBakehusetASNorge28.11.16-KiwiLaksevåg senterKB
11Bakehuset- Julius Favorittbrød, 750gBakehusetASNorge29.11.16-KiwiArkenRF
11Bakehuset- Julius Favorittbrød, 750gBakehusetASNorge30.11.16-KiwiNesttunMW
12BakehusetNaturlig Sunt Mors fullkorn, 750gBakersBergenNorge28.11.16-KiwiLaksevåg senterKB
12BakehusetNaturlig Sunt Mors fullkorn, 750gBakersBergenNorge29.11.16-KiwiArkenRF
12BakehusetNaturlig Sunt Mors fullkorn, 750gBakersBergenNorge30.11.16-KiwiNesttunMW
13Rema1000 Kneippbrød, 750gMesterbakerenBergenNorge28.11.16-Rema1000 Laksevåg senterKB
13Rema1000 Kneippbrød, 750gMesterbakerenBergenNorge29.11.16-RemaÅsane senterRF
13Rema1000 Kneippbrød, 750gMesterbakerenBergenNorge30.11.16-RemaSkjoldMW
14MesterbakerenSteinovnsbakt kneippbrød, 750gMesterbakerenBergenNorge28.11.16-Rema1000 Laksevåg senterKB
14MesterbakerenSteinovnsbakt kneippbrød, 750gMesterbakerenBergenNorge29.11.16-RemaÅsane senterMW
14MesterbakerenSteinovnsbakt kneippbrød, 750gMesterbakerenBergenNorge30.11.16-RemaSkjoldMW
 Langtidsholdbarebrødprodukter      
20Pågenkjernesunt brød, 700gPågenABSverige28.11.16BF9.12.16KiwiLaksevåg senterKB
20Pågenkjernesunt brød, 700gPågenABSverige29.11.16BF9.12.16KiwiArkenRF
20Pågenkjernesunt brød, 700gPågenABSverige30.11.16BF3.12.16MenyFantoftMW
 Knekkebrød      
21WASAHusmanBarillaSverigeSverige17.11.1630.04.17KiwiLaksevågKB
21WASAHusmanBarillaSverigeSverige15.11.1630.06.17Rema1000 SandsliKB
21WASAHusmanBarillaSverigeSverige17.11.1631.07.17KiwiLaksevågKB
22RyvitaRugJordans& Ryvita companyEngland15.11.1622.06.17Rema1000 SandsliKB
22RyvitaRugJordans& Ryvita companyEngland17.11.1619.07.17KiwiLaksevågKB
22RyvitaRugJordans& Ryvita companyEngland17.11.1615.08.17KiwiLaksevågKB
23Sigdalhelsprøtt Rug & SpeltkliSigdalBakeriNorge17.11.1608.12.17KiwiLaksevågKB
23Sigdalhelsprøtt Rug & SpeltkliSigdalBakeriNorge17.11.1622.07.17MenyBergen storsenterKB
23Sigdalhelsprøtt Rug & SpeltkliSigdalBakeriNorge18.11.1609.06.17KiwiNordnesKB
24SynnøveGrovkrispSynnøveNorge14.11.1626.03.17KiwiLaksevågKB
24SynnøveGrovkrispSynnøveNorge18.11.1602.04.17KiwiLaksevågKB
24SynnøveGrovkrispSynnøveNorge18.11.1605.08.17KiwiNordnesKB
25Mesterbakerenknekkebrød, OriginalMesterbakerenASNorge14.11.1630.12.16RemaLaksevågKB
25Mesterbakerenknekkebrød, OriginalMesterbakerenASNorge14.11.1615.02.17RemaLaksevågKB
25Mesterbakerenknekkebrød, OriginalMesterbakerenASNorge14.11.1611.02.17RemaLaksevågKB
26Sigdalhelsprøtt knekkebrød havreSigdalBakeriNorge17.11.1609.03.17KiwiLaksevågKB
26Sigdalhelsprøtt knekkebrød havreSigdalBakeriNorge17.11.1629.03.17KiwiLaksevågKB
26Sigdalhelsprøtt knekkebrød havreSigdalBakeriNorge17.11.1622.06.17MenyBergen StorsenterKB
27WASAHavreBarillaSverigeSverige14.11.1631.05.17Rema1000 LaksevågKB
27WASAHavreBarillaSverigeSverige15.11.1631.07.17Rema1000 SandsliKB
27WASAHavreBarillaSverigeSverige17.11.1631.08.17BunnprisNordnesKB
28Mesterbakerenknekkebrød, urter og havsaltMesterbakerenASNorge15.11.1627.12.16Rema1000 LaksevågKB
28Mesterbakerenknekkebrød, urter og havsaltMesterbakerenASNorge15.11.1609.02.17Rema1000 LaksevågKB
28Mesterbakerenknekkebrød, urter og havsaltMesterbakerenASNorge15.11.1620.01.17Rema1000 SandsliKB
 Frokostblandinger      
 Müsli      
29AXAFrukt Müsli 66% FullkornLantmannenCerealia ASNorge06.12.1613.07.17BunnprisDamsgårdKB
29AXAFrukt Müsli 66% FullkornLantmannenCerealia ASNorge06.12.1627.06.17BunnprisDamsgårdKB
29AXAFrukt Müsli 66% FullkornLantmannenCerealia ASNorge06.12.1613.07.17Rema1000 LaksevågKB
30VitaHjertego` Müsli nøtter 350gMillsNorge14.11.1604.04.17KiwiLaksevågKB
30VitaHjertego` Müsli nøtter 350gMillsNorge17.11.1607.03.17BunnprisDamsgårdKB
30VitaHjertego` Müsli nøtter 350gMillsNorge18.11.1601.02.17KiwiNordnesKB
 Andrefrokostblandinger naturell      
32QuakerHavre fras OriginalMillFood A/SDanmark17.11.1620.05.17CoopDanmarksplassKB
32QuakerHavre fras OriginalMillFood A/SDanmark16.11.1603.06.16CoopXtra MaaseskjæretKB
32QuakerHavre fras OriginalMillFood A/SDanmark14.11.1617.06.17Rema1000 LaksevågKB
33KelloggsAll Bran RegularKelloggcompanyIrland14.11.621.09.17Rema1000 LaksevågKB
33KelloggsAll Bran RegularKelloggcompanyIrland17.11.1611.02.17CoopXtra DamsgårdKB
33KelloggsAll Bran RegularKelloggcompanyIrland17.11.1621.08.17BunnprisDamsgårdKB
34NestléCheerios (Havre)NestléNorge14.11.1605/17Rema1000 LaksevågKB
34NestléCheerios (Havre)NestléNorge15.11.1607/17Rema1000 SandsliKB
34NestléCheerios (Havre)NestléNorge18.11.1603/17KiwiNordnesKB
35KelloggsCorn FlakesKelloggcompanyIrland14.11.1602.09.17Rema1000 LaksevågKB
35KelloggsCorn FlakesKelloggcompanyIrland17.11.1610.08.17KiwiLaksevågKB
35KelloggsCorn FlakesKelloggcompanyIrland17.11.1620.07.17CoopX-tra DanmarksplassKB
 Andrefrokostblandinger smaksatt med kakao/sjokolade      
38NestléNesquickNestléNorge14.11.607/17Rema1000 LaksevågKB
38NestléNesquickNestléNorge14.11.1608/17Rema1000 LaksevågKB
38NestléNesquickNestléNorge15.11.1606/17Rema1000 SandsliKB
39KelloggsCoco PopsKelloggcompanyIrland14.11.1627.08.17Rema1000 Laksevåg senterKB
39KelloggsCoco PopsKelloggcompanyIrland17.11.1629.08.17CoopX-tra DamsgårdKB
39KelloggsCoco PopsKelloggcompanyIrland17.11.1628.08.17CoopX-tra DanmarksplassKB

KBer Kari Bjørnevoll, RF er Ragnhild Fismen, MW er Margrethe Wold.


Vedlegg3. Oversikt overprøveuttak av indikatormatvarer 2017 (Kjøtt og fiskeprodukter).

Samle-prøveMatvareprodukt2017ProdusentProduksjonslandPrøvetakings-datoHoldbarhets-datoPrøvetakings-stedPrøve-taker
 KJØTTPRODUKTER      
 Deiger      
40Gildekjøttdeig av kvernet storfekjøttGildeNorge17.0825.08ExtraDanmarksplassKB
40Gildekjøttdeig av kvernet storfekjøttGildeNorge22.0829.08RemaKokstadKB
40Gildekjøttdeig av kvernet storfekjøttGildeNorge22.0827.08RemaKokstadKB
41NordfjordKvernet kjøttdeig av storfeNordfjordNorge21.0826.08RemaÅsaneKB
41NordfjordKvernet kjøttdeig av storfeNordfjordNorge21.0824.08RemaÅsaneKB
41NordfjordKvernet kjøttdeig av storfeNordfjordNorge22.0825.08RemaKokstadKB
42COOPkjøttdeig av storfeCoopNorge17.0809.09ExtraDanmarksplassKB
42COOPkjøttdeig av storfeCoopNorge24.0827.08ExtraMindeKB
42COOPkjøttdeig av storfeCoopNorge24.0803.09ExtraMindeKB
 Pålegg      
43GildeKokt skinke*GildeNorge21.0817.09ObsHorisontKB
43GildeKokt skinke*GildeNorge21.0812.09ObsHorisontKB
43GildeKokt skinke*GildeNorge21.0816.09ObsHorisontKB
44Nordfjordkokt skinke*NordfjordNorge22.0804.10RemaKokstadKB
44Nordfjordkokt skinke*NordfjordNorge26.0816.10RemaFjøsangerKB
44Nordfjordkokt skinke*NordfjordNorge26.0811.10RemaLaksevågKB
45FirstPrice Kokt skinkeUnilAS forNorgesgruppenNorge22.0805.09MenyDolvikenKB
45FirstPrice Kokt skinkeUnilAS for NorgesgruppenNorge22.0813.09MenyDolvikenKB
45FirstPrice Kokt skinkeUnilAS for NorgesgruppenNorge22.0820.09MenyDolvikenKB
46GildeLøvtynn Kokt skinkeGildeNorge21.0828.08ObsHorisontKB
46GildeLøvtynn Kokt skinkeGildeNorge21.0805.09ObsHorisontKB
46GildeLøvtynn Kokt skinkeGildeNorge21.0809.09ObsHorisontKB
47X-trakokt skinkeCoopNorge15.0805.09CoopBlomsterdalenKB
47X-trakokt skinkeCoopNorge15.0810.09CoopBlomsterdalenKB
47X-trakokt skinkeCoopNorge15.0811.09CoopBlomsterdalenKB
48GildeServelatGildeNorge14.0809.09KiwiLaksevågKB
48GildeServelatGildeNorge21.0810.09ObsHorisontKB
48GildeServelatGildeNorge21.0802.09ObsHorisontKB
49NordfjordServelatpølseNordfjordNorge22.0831.08RemaKokstadKB
49NordfjordServelatpølseNordfjordNorge22.0807.09RemaKokstadKB
49NordfjordServelatpølse*NordfjordNorge22.0813.09RemaKokstadKB
50FolketsservelatUnilAS for NorgesgruppenNorge14.0810.09KiwiLaksevågKB
50FolketsservelatUnilAS for NorgesgruppenNorge14.0806.09KiwiLaksevågKB
50FolketsservelatUnilAS for NorgsgruppenNorge28.0823.09KiwiKB
51GildeGo & Mager ServelatGildeNorge14.0830.08KiwiLaksevågKB
51GildeGo & Mager ServelatGildeNorge22.0807.09RemaKokstadKB
51GildeGo & Mager ServelatGildeNorge24.0811.09RemaFjøsangerKB
52X-traServelatCoopNorge21.0830.09ObsHorisontKB
52X-traServelatCoopNorge24.0823.09ExtraMindeKB
52X-traServelatCoopNorge24.0817.09ExtraMindeKB
53FirstPrice servelatNorgesgruppenASANorge14.0828.08KiwiLaksevågKB
53FirstPrice servelatNorgesgruppenASANorge14.0829.08KiwiLaksevåg senterKB
53FirstPrice servelatNorgesgruppenASANorge14.0809.09KiwiLaksevåg senterKB
54PrimaservelatRema1000Norge24.0820.09RemaFjøsangerKB
54PrimaservelatRema1000Norge22.0813.09RemaKokstadKB
54PrimaservelatRema1000Norge22.0814.09RemaKokstadKB
55PriorKyllingfiletPriorNorge14.0825.08KiwiLaksevåg senterKB
55PriorKyllingfiletPriorNorge14.0828.08KiwiLaksevåg senterKB
55PriorKyllingfiletPriorNorge14.0820.08KiwiLaksevåg senterKB
56SolvingekyllingfiletSolvingeNorge22.0804.09RemaKokstadKB
56SolvingekyllingfiletSolvingeNorge24.0802.09RemaFjøsangerKB
56SolvingekyllingfiletSolvingeNorge24.0828.09RemaFjøsangerKB
57COOPkyllingfiletCOOPNorge15.0827.08CoopBlomsterdalenKB
57COOPkyllingfiletCOOPNorge17.0831.08ExtraDanmarksplassKB
57COOPkyllingfiletCOOPNorge21.0805.09ObaHorisontKB
58Priorkalkunfilet 87 % 100g*PriorNorge14.0829.09KiwiLaksevåg senterKB
58Priorkalkunfilet 87 % 100g*PriorNorge14.0806.10KiwiLaksevåg senterKB
58Priorkalkunfilet 87 % 100gPriorNorge17.0817.09ExtraDanmarksplassKB
 Leverpostei,paté      
59Gildeekte Ovnsbakt LeverposteiGildeNorge21.0815.09.17ObsHorisontKB
59Gildeekte Ovnsbakt LeverposteiGildeNorge21.0816.09ObsHorisontKB
59Gildeekte Ovnsbakt LeverposteiGildeNorge21.0808.09ObsHorisontKB
60MillsOvnsbakt LeverposteiMillsNorge21.0817.09ObsHorisontKB
60MillsOvnsbakt LeverposteiMillsNorge21.0824.08ObsHorisontKB
60MillsOvnsbakt LeverposteiMillsNorge21.0826.08ObsHorisontKB
61StabburetFersk leverposteiStabburetNorge21.0815.10ObsHorisontKB
61StabburetFersk leverposteiStabburetNorge21.0804.10ObsHorisontKB
61StabburetFersk leverposteiStabburetNorge21.0816.09ObsHorisontKB
62GildeGo og Mager*GildeNorge21.0810.10ObsHorisontKB
62GildeGo og Mager*GildeNorge21.0805.10ObsHorisontKB
62GildeGo og MagerGildeNorge21.0825.09ObsHorisontKB
63FirstPrice ovnsbakt leverposteiUnilAS for NorgesgruppenNorge22.0805.09MenyDolvikenKB
63FirstPrice ovnsbakt leverposteiUnilAS for NorgesgruppenNorge22.0827.10MenyDolvikenKB
63FirstPrice ovnsbakt leverposteiUnilAS for NorgesgruppenNorge24.0811.11MenySlettenKB
64FolketsleverposteiUnilAS for NorgesgruppenNorge22.0814.09MenyDolvikenKB
64FolketsleverposteiUnilAS for NorgesgruppenNorge24.0817.10MenySlettenKB
64FolketsleverposteiUnilAS for NorgesgruppenNorge29.0823.10SparBlomsterdalenKB
65PriorOvnsbakt kyllingposteiPriorNorge21.0814.10ObsHorisontKB
65PriorOvnsbakt kyllingposteiPriorNorge22.0806.10MenyDolvikenKB
65PriorOvnsbakt kyllingposteiPriorNorge22.0829.09MenyDolvikenKB
66StabburetLeverpostei, hermetisk*StabburetNorge21.0801.01.22ObsHorisontKB
66StabburetLeverpostei, hermetisk*StabburetNorge22.0831.05.22MenyDolvikenKB
66StabburetLeverpostei, hermetisk*StabburetNorge22.0820.04MenyDolvikenKB
68MillsOvnsbakt baconpostei 185gMillsNorge21.0808.10ObsHorisontKB
68MillsOvnsbakt baconpostei 185gMillsNorge21.0816.09ObsHorisontKB
68MillsOvnsbakt baconpostei 185gMillsNorge21.0801.10ObsHorisontKB
69GildeOvnsbakt postei stjernebacon 180gGildeNorge21.0806.10ObsHorisontKB
69GildeOvnsbakt postei stjernebacon 180gGildeNorge21.0808.10ObsHorisontKB
69GildeOvnsbakt postei stjernebacon 180gGildeNorge22.0826.08MenyDolvikenKB
70StabburetKyllingpostei, hermetisk*StabburetNorge21.0813.02.22ObsHorisontKB
70StabburetKyllingpostei, hermetisk*StabburetNorge21.0802.01.22ObsHorisontKB
70StabburetKyllingpostei, hermetisk*StabburetNorge21.0818.08.21ObsHorisontKB
71FirstPrice Leverpostei, hermetiskUnilAS for NorgesgruppenNorge Aug.2020 KB
71FirstPrice Leverpostei, hermetiskUnilAS for NorgesgruppenNorge Sept.2021 KB
71FirstPrice Leverpostei, hermetiskUnilAS for NorgesgruppenNorge Mars2021 KB
 Pølser      
72GildeOriginal Grillpølse, 600 gGildeNorge14.0831.08KiwiLaksevåg senterKB
72GildeOriginal Grillpølse, 600 gGildeNorge14.0805.09KiwiLaksevåg senterKB
72GildeOriginal Grillpølse, 600 gGildeNorge14.0828.08KiwiLaksevåg senterKB
73PriorGrillpølse av kylling og kalkun, 600gPriorNorge21.0808.09ObsHorisontKB
73PriorGrillpølse av kylling og kalkun, 600gPriorNorge21.0812.09ObsHorisontKB
73PriorGrillpølse av kylling og kalkun, 600gPriorNorge21.0814.09ObsHorisontKB
74NordfjordGrillpølser, 560gRema/NordfjordNorge22.0828.08RemaKokstadKB
74NordfjordGrillpølser, 560gRema/74NordfjordNorge22.0801.09RemaKokstadKB
74NordfjordGrillpølser, 560gRema/NordfjordNorge29.0803.09RemaMelkeplassenKB
75SolvingeGrillpølse Kyll/kalkun, 525gSolvingeNorge22.0830.08RemaKokstadKB
75SolvingeGrillpølse Kyll/kalkun, 525gSolvingeNorge24.0819.09RemaFjøsangerKB
75SolvingeGrillpølse Kyll/kalkun, 525gSolvingeNorge 26.09 KB
76GildeGo & Mager Grillpølse, 600gGildeNorge14.0817.08KiwiLaksevåg senterKB
76GildeGo & Mager Grillpølse, 600 gGildeNorge14.0804.09KiwiLaksevåg senterKB
76GildeGo & Mager Grillpølse, 600 gGildeNorge21.0823.08ObsHorisontKB
77X-traGrillpølser, 1 kgCoopNorge 02.09 KB
77X-traGrillpølser, 1 kgCoopNorge 29.08 KB
77X-traGrillpølser, 1 kgCoopNorge 22.08 KB
78GildeRøkt Kjøttpølse, 900gGildeNorge14.0805.09KiwiLaksevåg senterKB
78GildeRøkt Kjøttpølse, 900gGildeNorge21.0818.09ObsHorisontKB
78GildeRøkt Kjøttpølse, 900gGildeNorge24.0811.09MenySlettenKB
79NordfjordKjøttpølseNordfjordNorge24.0812.09RemaFjøsangerKB
79NordfjordKjøttpølseNordfjordNorge29.0808.09RemaMelkeplassenKB
79Nordfjord KjøttpølseNordfjordNorge 12.09 KB
80GildeOriginal Wienerpølser, 520gGildeNorge21.0813.09RemaÅsaneKB
80GildeOriginal Wienerpølser, 520gGildeNorge24.0819.09RemaFjøsangerKB
80GildeOriginal Wienerpølser, 520gGildeNorge24.0820.09RemaFjøsangerKB
81FinsbråtenWienerpølser, 560gFinsbråtenNorge14.0825.08KiwiLaksevåg senterKB
81FinsbråtenWienerpølser, 560gFinsbråtenNorge24.0801.09MenySlettenKB
81FinsbråtenWienerpølser, 560gFinsbråtenNorge24.0815.09MenySlettenKB
82PriorWienerpølser kylling og kalkun, 460gPriorNorge22.0825.08MenyDolvikenKB
82PriorWienerpølser kylling og kalkun, 460gPriorNorge22.0808.09MenyDolvikenKB
82PriorWienerpølser kylling og kalkun, 460gPriorNorge24.0813.09MenySlettenKB
83GildeGo & Mager Wienerpølser, 520gGildeNorge14.0824.08KiwiLaksevåg senterKB
83GildeGo & Mager Wienerpølser, 520gGildeNorge22.0829.08MeyDolvikenKB
83GildeGo & Mager Wienerpølser, 520gGildeNorge24.0807.04MenySlettenKB
84X-trawienerpølser 1,6 kgCoopNorge 01.09 KB
84X-trawienerpølser 1,6 kgCoopNorge 28.08 KB
84X-trawienerpølser 1,6 kgCoopNorge21.0807.09ObsHorisontKB
85Primagrillpølse Godt kjøp 900gRema1000/NordfjordNorge21.0828.08RemaÅsaneKB
85Primagrillpølse Godt kjøp 900gRema1000/NordfjordNorge21.0827.08RemaÅsaneKB
85Primagrillpølse Godt kjøp 900gRema1000/NordfjordNorge22.0804.09RemaKokstadKB
86Gildeostegrill 480gGildeNorge21.0831.08ObsHorisontKB
86Gildeostegrill 480gGildeNorge14.0801.09KiwiLaksevåg senterKB
86Gildeostegrill 480gGildeNorge21.0830.08ObsHorisontKB
87LeivVidar Wienerpølser, 495gLeivVidarNorge 24.09 KB
87LeivVidar Wienerpølser, 495gLeivVidarNorge 03.10 KB
87LeivVidar Wienerpølser, 495gLeivVidarNorge 14.10 KB
88GildefavorittwienerGildeNorge24.0821.09RemaFjøsangerKB
88GildefavorittwienerGildeNorge29.0825.10RemaMelkeplassenKB
88GildefavorittwienerGildeNorge29.0818.10RemaMelkeplassenKB
 Kjøttkaker,-boller og karbonader      
89CoopkjøttkakerCoopNorge21.0804.09ObsHorisontKB
89CoopkjøttkakerCoopNorge21.0809.09ObsHorisontKB
89CoopkjøttkakerCoopNorge21.0819.09ObsHorisontKB
90Gildeoriginale kjøttkakerGildeNorge22.0807.09MenyDolvikenKB
90Gildeoriginale kjøttkakerGildeNorge24.0813.09MenySlettenKB
90Gildeoriginale kjøttkakerGildeNorge28.0815.09KiwiKB
91Nordfjordferdigstekte kjøttkakerNordfjordNorge22.0828.09RemaKokstadKB
91Nordfjordferdigstekte kjøttkakerNordfjordNorge24.0826.08RemaFjøsangerKB
91Nordfjordferdigstekte kjøttkakerNordfjordNorge24.0807.09RemaFjøsangerKB
92FirstPrice KjøttkakerUnilAS for NorgesgruppenNorge26.0808.09KiwiKB
92FirstPrice KjøttkakerUnilfor NorgesgruppenNorge26.0819.09KiwiKB
92FirstPrice KjøttkakerUnilAS for NorgesgruppenNorge26.0819.09KiwiKB
94GildeKjøttboller stekt svenskeGildeNorge21.0819.09ObsHorisontKB
94GildeKjøttboller stekt svenskeGildeNorge21.0813.09ObsHorisontKB
94GildeKjøttboller stekt svenskeGildeNorge24.0805.09RemaFjøsangerKB
95COOPsvenske kjøttbollerCoopNorge17.0810.09ExtraDanmarksplassKB
95COOPsvenske kjøttbollerCoopNorge21.08 ObsHorisontKB
95COOPsvenske kjøttbollerCoopNorge27.0817.09CoopMindeKB
96CoopKyllingbollerCoopNorge15.0828.08ExtraDanmarksplassKB
96CoopKyllingbollerCoopNorge21.0804.09ObsHorisontKB
96CoopKyllingbollerCoopNorge21.0808.09ObsHorisontKB
97Priorkjøttboller av kalkun og kyllingPriorNorge29.0820.09SparBlomsterdalenKB
97Priorkjøttboller av kalkun og kyllingPriorNorge27.0815.09CoopMindeKB
97Priorkjøttboller av kalkun og kyllingPriorNorge29.0813.10SparBlomsterdalenKB
98Peppeskjøttboller spicyPeppesPizza  28.09 KB
98Peppeskjøttboller spicyPeppesPizza  12.09 KB
98Peppeskjøttboller spicyPeppesPizza  10.10 KB
99Folketskjøttboller, svenske 600gFolkets,NorgesgruppenNorge22.0825.08MenyDolvikenKB
99Folketskjøttboller, svenske 600gFolkets,NorgesgruppenNorge22.0815.09MenyDolvikenKB
99Folketskjøttboller, svenske 600gFolkets,NorgesgruppenNorge22.0812.09MenyDolvikenKB
100Nordfjordsvenske kjøttbollerRema1000Norge22.0809.09RemaKokstadKB
100Nordfjordsvenske kjøttbollerRema1000Norge24.0809.09RemaFjøsangerKB
100Nordfjordsvenske kjøttbollerRema1000Norge28.0813.09RemaMelkeplassenKB
101Rema1000 kjøttboller m/grønnsakerRema1000Norge24.0813.09RemaFjøsangerKB
101Rema1000 kjøttboller m/grønnsakerRema1000Norge29.0910.09RemaMelkeplassenKB
101Rema1000 kjøttboller m/grønnsakerRema1000Norge24.0813.09RemaMelkeplassenKB
102GildekarbonaderGildeNorge22.0808.09MenyDolvikenKB
102GildekarbonaderGildeNorge22.0814.09MenyDolvikenKB
102GildekarbonaderGildeNorge 16.09 KB
104PrimaKarbonaderNordfjordNorge21.0807.09RemaÅsaneKB
104PrimaKarbonaderNordfjordNorge21.0809.09RemaÅsaneKB
104PrimaKarbonaderNordfjordNorge24.0808.09RemaFjøsangerKB
105X-traKarbonader, 1 kgCoopNorge15.0804.09CoopBlomsterdalenKB
105X-traKarbonader, 1 kgCoopNorge15.0808.09CoopBlomsterdalenKB
105X-traKarbonader, 1 kgCoop 21.0803.09ObsHorisontKB
106FirstPrice karbonadekakerUnilAS for NorgesgruppenNorge24.0811.09MenySlettenKB
106FirstPrice karbonadekakerUnilAS for NorgesgruppenNorge22.0829.08MenyDolvikenKB
106FirstPrice karbonadekakerUnilAS for Norgesgruppen 28.0823.09KiwiKB
108NordfjordBig Beef JuicyNordfjordNorge24.0801.09RemaFjøsangerKB
108NordfjordBig Beef JuicyNordfjordNorge28.0806.09RemaLaksevågKB
108NordfjordBig Beef JuicyNordfjordNorge29.0805.09RemaMelkeplassenKB
 Spekepølser      
109GrilstadJubelsalami, 175gGrilstadNorge21.0801.01.RemaÅsaneKB
109GrilstadJubelsalami, 175gGrilstadNorge21.0801.02ObsHorisontKB
109GrilstadJubelsalami, 175gGrilstadNorge28.0801.03CoopMaaseskjæretKB
110GildeSpesialsalami, 130gGildeNorge21.0816.01.18ObsHorisontKB
110GildeSpesialsalami, 130gGildeNorge21.0803.01.18ObsHorisontKB
110GildeSpesialsalami, 130gGildeNorge21.0807.02.18ObsHorisontKB
111TulipDansk salami, 250gTulipDanmark14.0825.09.17KiwiLaksevågKB
111TulipDansk salami, 250gTulipDanmark15.0804.11.17CoopBlomsterdalenKB
111TulipDansk salami, 250gTulipDanmark21.0801.11.17ObsHorisontKB
112GildeGo og Mager salami, 130gGildeNorge21.0801.11.17ObsHorisontKB
112GildeGo og Mager salami, 130gGildeNorge21.0818.11.17ObsHorisontKB
112GildeGo og Mager salami, 130gGildeNorge21.0818.10.17ObsHorisontKB
113Nordfjordkryddersalami, 150gNordfjordNorge24.0803.03.18RemaFjøsangerKB
113Nordfjordkryddersalami, 150gNordfjordNorge28.0801.02.18RemaLaksevåg senterKB
113Nordfjordkryddersalami, 150gNordfjordNorge28.0803.03.18RemaLaksevåg senterKB
114FirstPrice salami Dansk type, 250gFirstPriceNorge22.0801.02.18MenyDolvikenKB
114FirstPrice salami Dansk type, 250gFirstPriceNorge22.0801.12.17MenyDolvikenKB
114FirstPrice salami Dansk type, 250gFirstPriceNorge22.0801.02.18MenyDolvikenKB
115Gildefavoritt salami, skiver 150gGildeNorge22.0824.12MenyDolvikenKB
115Gildefavoritt salami, skiver 150gGildeNorge14.0801.01.18KiwiLaksevågKB
115Gildefavoritt salami, skiver 150gGildeNorge21.0823.02.18ObsHorisontKB
116GildeSalami Siliana 130gGildeNorge21.0805.11.17ObsHorisontKB
116GildeSalami Siliana 130gGildeNorge21.0825.10.17ObsHorisontKB
116GildeSalami Siliana 130gGildeNorge22.0812.11.17MenyDolvikenKB
 Spekeskinker      
117Strandaskinke(Grilstad), 70gGrilstadNorge21.0801.05.18RemaÅsaneKB
117Strandaskinke(Grilstad), 70gGrilstadNorge21.0801.05.18RemaÅsaneKB
117Strandaskinke(Grilstad), 70gGrilstadNorge21.0801.06.18ObsHorisontKB
118Gildespekeskinke, bit u/benGildeNorge21.0802.10.17ObsHorisontKB
118Gildespekeskinke, bit u/benGildeNorge21.0820.04.18ObsHorisontKB
118Gildespekeskinke, bit u/benGildeNorge--  
119TagaSeranoskinkeTagaEstland21.0822.11.17RemaÅsaneKB
119TagaSeranoskinkeTagaEstland21.0815.10RemaÅsaneKB
 TagaSeranoskinkeTagaEstland24.0816.12RemaFjøsangerKB
 FISKEPRODUKTER      
 Fiskemat,fersk og frossen      
120FiskemannenfiskepuddingNorgesgruppenNorge22.0812.10MenyDolvikenKB
120FiskemannenfiskepuddingNorgesgruppenNorge22.0808.11MenySlettenKB
120FiskemannenfiskepuddingNorgesgruppenNorge24.0826.10MenySlettenKB
122FirstPrice fiskepudding pølse 650gNorgesgruppenNorge22.0828.09MenyDolvikenKB
122FirstPrice fiskepudding pølse 650gNorgesgruppenNorge24.0808.11MenySlettenKB
122FirstPrice fiskepudding pølse 650gNorgesgruppenNorge24.0805.10MenySlettenKB
123GodehavfiskepuddingMaxMat,RemaNorge27.0812.10 KB
123GodehavfiskepuddingMaxMat,RemaNorge24.0806.10 KB
123GodehavfiskepuddingMaxMat,RemaNorge27.0819.09 KB
125CoopfiskekakerCOOPNorge24.0805.09ExtraMindeKB
125CoopfiskekakerCOOPNorge28.0811.09CoopMaaseskjæretKB
125CoopfiskekakerCOOPNorge05.1005.10CoopMaaseskjæretKB
126FirstPrice fiskekaker 700gNorgesgruppenNorge22.0830.10MenyDolvikenKB
126FirstPrice fiskekaker 700gNorgesgruppenNorge29.0808.11SparBlomsterdalenKB
126FirstPrice fiskekaker 700gNorgesgruppenNorge22.0807.11MenyDolvikenKB
127X-trafiskekakerCoopNorge15.0829.08CoopBlomsterdalenKB
127X-trafiskekakerCoopNorge17.0810.09ExtraDanmarksplassKB
127X-trafiskekakerCoopNorge24.0817.09ExtraMindeKB
128Lofotenhjemmelagde fiskekakerLofotenNorge21.0803.10ObsHorisontKB
128Lofotenhjemmelagde fiskekakerLofotenNorge22.0812.09MenyDolvikenKB
128Lofotenhjemmelagde fiskekakerLofotenNorge24.0808.10MenySlettenKB
130FiskemannenfiskekakerNorgesgruppenNorge22.0811.09MenyDolvikenKB
130FiskemannenfiskekakerNorgesgruppenNorge22.0827.09MenyDolvikenKB
130FiskemannenfiskekakerNorgesgruppenNorge22.0920.10MenyDolvikenKB
131Godehavfiskekaker FiskerietMaxMat,RemaNorge24.0806.09RemaFjøsangerKB
131Godehavfiskekaker FiskerietMaxMat,RemaNorge24.0808.09RemaFjøsangerKB
131Godehavfiskekaker FiskerietMaxMat,RemaNorge24.0814.09RemaFjøsangerKB
133FiskemannenGrove fiskekarbonaderNorgesgruppenNorge24.0827.09MenySlettenKB
133FiskemannenGrove fiskekarbonaderNorgesgruppenNorge24.0811.09MenySlettenKB
133FiskemannenGrove fiskekarbonaderNorgesgruppenNorge   KB
135GodehavfiskekarbonadeMaxMat,RemaNorge24.0816.09RemaFjøsangerKB
135GodehavfiskekarbonaderMaxMat,RemaNorge24.0822.09RemaFjøsangerKB
135GodehavfiskekarbonaderMaxMat,RemaNorge24.0808.09RemaFjøsangerKB
136BerggrenfiskekarbonaderBerggrenNorge17.0804.09ExtraDanmarksplassKB
136BerggrenfiskekarbonaderBerggrenNorge24.0808.10ExtraDanmarksplassKB
136BerggrenfiskekarbonaderBerggrenNorge24.0811.10ExtraDanmarksplassKB
 Panertefiskeprodukter      
137FindusFiskepinnerFindusFrankrike 122018 KB
137FindusFiskepinnerFindusFrankrike21.08092018RemaÅsaneKB
137FindusFiskepinnerFindusFrankrike24.08122018RemaFjøsangerKB
138FindusTorskefilet panertFindusPolen17.08012018ExtraDanmarksplassKB
138FindusTorskefilet panertFindusPolen21.08072018ObsHorisontKB
138FindusTorskefilet panertFindusPolen22.08042018MenyDolvikenKB
139FirstPrice fiskepinnerNorgesgruppen 22.0803.10MenyDolvikenKB
139FirstPrice fiskepinnerNorgesgruppen 28.0826.10KiwiKB
139FirstPrice fiskepinnerNorgesgruppen 29.0827.10SparBlomsterdalenKB
140FirstPrice panert seifiletNorgesgruppen 24.0811.12.18MenySlettenKB
140FirstPrice panert seifiletNorgesgruppen 29.0821.09.18SparBlomsterdalenKB
140FirstPrice panert seifiletNorgesgruppen  11.12.18 KB
141COOPfiskepinnerCoop 18.0802.09.18CoopBlomsterdalenKB
141COOPfiskepinnerCoop 28.0829.12.18CoopMaaseskjæretKB
141COOPfiskepinnerCoop --  
142LerøyfiskepinnerLerøy 15.0819.05.18CoopBlomsterdalenKB
142LerøyfiskepinnerLerøy 17.0829.07.18CoopDanmarksplassKB
142LerøyfiskepinnerLerøy 24.0816.06.18ExtraMindeKB
 Ferdigretter– fiskegrateng      
144FindusFamiliens fiskegratengFindusNorge17.0811.2018ExtraDanmarksplassKB
144FindusFamiliens fiskegratengFindusNorge21.0812.2018RemaÅsaneKB
144FindusFamiliens fiskegratengFindusNorge21.0810.2018RemaÅsaneKB
145CoopX-tra FiskegratengCoopSverige14.0819.04.18ExtraBlomsterdalenKB
145CoopX-tra FiskegratengCoopSverige17.0831.04.18ExtraDanmarksplassKB
145CoopX-tra FiskegratengCoopSverige21.0814.04.18ObsHorisontKB
146Firstprice fiskegrateng m/ makaroniNorgesgruppen 22.0805.09MenyDolvikenKB
146Firstprice fiskegrateng m/ makaroniNorgesgruppen 22.0807.11MenyDolvikenKB
146Firstprice fiskegrateng m/ makaroniNorgesgruppen 22.0826.09MenyDolvikenKB
147Findusgod gammeldags fiskegratengFindusNorge17.0801.2019ExtraDanmarksplassKB
147Findusgod gammeldags fiskegratengFindusNorge22.0809.2018MenyDolvikenKB
147Findusgod gammeldags fiskegratengFindusNorge22.0810.2018MenyDolvikenKB
 Fiskepålegg      
 Påleggskivet      
150Lofotenrøykt laksLofotenNorge25.0811.09MenySlettenKB
150Lofotenrøykt laksLofotenNorge24.0815.09MenySlettenKB
150Lofotenrøykt laksLofotenNorge17.0829.08ExtraDanmarksplassKB
151Fiskemannenrøykt laksNorgesgruppenNorge22.0821.09MenyDolvikenKB
151Fiskemannenrøykt laksNorgesgruppenNorge22.0804.09MenyDolvikenKB
151Fiskemannenrøykt laksNorgesgruppenNorge24.0805.09MenySlettenKB
152Godehavørret røkt skivet 350gRema1000Norge24.0816.09RemaFjøsangerKB
152Godehavørret røkt skivet 350gRema1000Norge24.0812.09RemaFjøsangerKB
152Godehavørret røkt skivet 350gRema1000Norge24.0818.09RemaFjøsangerKB
153Lerøypålegg Laks røkt NaturellLerøyNorge27.0806.09SparBlomsterdalenKB
153Lerøypålegg Laks røkt NaturellLerøyNorge29.0813.09SparBlomsterdalenKB
153Lerøypålegg Laks røkt NaturellLerøyNorge29.0807.09 KB
154Lerøypålegg Øret NaturellLerøyNorge27.0820.09SparBlomsterdalenKB
154Lerøypålegg Øret NaturellLerøyNorge29.0813.09SparBlomsterdalenKB
154Lerøypålegg Øret NaturellLerøyNorge27.0807.09SparBlomsterdalenKB
 Pålegghermetikk      
155StabburetLaksStabburetSverige15.0809.12.19CoopBlomsterdalenKB
155StabburetLaksStabburetSverige17.0818.05.19ExtraBlomsterdalenKB
155StabburetLaksStabburetSverige22.0829.03.19MenyDolvikenKB
156StabburetMakrell i tomatStabburetSverige15.0830.03.20CoopBlomsterdalenKB
156StabburetMakrell i tomatStabburetSverige17.0821.05.20ExtraBlomsterdalenKB
156StabburetMakrell i tomatStabburetSverige21.0828.05.20ObsHorisontKB
157KingOscar makrell i tomatKingOscarSverige15.0809.12.19CoopBlomsterdaleKB
157KingOscar makrell i tomatKingOscarSverige17.0812.12.19CoopBlomsterdalenKB
157KingOscar makrell i tomatKingOscarSverige21.0808.12.19ObsHorisontKB
158COOPMakrell i tomatCOOPNorge15.08101.06.21CoopBlomsterdalenKB
158COOPMakrell i tomatCOOPNorge21.0831.03.21ObsHorisontKB
158COOPMakrell i tomatCOOPNorge28.0802.04.21CoopMaaseskjæretKB
 Konserverterognprodukter og kaviar      
159MillskaviarMillsNorge17.0801.12.18ExtraDanmarksplassKB
159MillskaviarMillsNorge21.0807.03.18ObsHorisontKB
159MillskaviarMillsNorge21.0826.06.18ObsHorisontKB
160KavlikaviarKavliNorge17.0818.03ExtraDanmarksplassKB
160KavlikaviarKavliNorge21.0826.03ObsHorisontKB
160KavlikaviarKavliNorge22.0819.03RemaKokstadKB
161FirstPrice kaviarNorgesgruppenSverige22.0804.05.18MenyDolvikenKB
161FirstPrice kaviarNorgesgruppenSverige24.0827.05.18MenySlettenKB
161FirstPrice kaviarNorgesgruppenSverige24.0827.05.18MenySlettenKB
162Rema1000 kaviarRema1000Sverige21.0801.07.18RemaÅsaneKB
162Rema1000 kaviarRema1000Sverige21.0830.06.18RemaÅsaneKB
162Rema1000 kaviarRema1000Sverige21.0801.07.18RemaÅsaneKB

KB: Kari Bjørnevoll.


Vedlegg4. Oversikt over uttakav indikatormatvarer 2018 (alle matvaregrupper).

Samle-prøvePrøvemengdetatt ut Matvareprodukt2018ProdusentProduksjons-landPrøvetakings-datoHoldbarhets-dato/batchPrøvetakings-stedPrøve-taker
  BRØDOG KORNVARER      
  Fersktbrød      
1150gBakehusetSå Godt Norsk Fjellbrød, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/22/2018 BunnprisNordnesNST
1150gBakehusetSå Godt Norsk Fjellbrød, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/23/2018 MenyOasenEER
1150gBakehusetSå Godt Norsk Fjellbrød, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/24/2018 MenyOasenEER
2150gMesterbakerenGrovt & Godt Grovbrød, 750gMesterbakeren,Rema 1000Norge10/22/2018 Rema1000 NordnesNST
2150gMesterbakerenGrovt & Godt Grovbrød, 750gMesterbakeren,Rema 1000Norge10/23/2018 Rema1000 NordnesVMU
2150gMesterbakerenGrovt & Godt Grovbrød, 750gMesterbakeren,Rema 1000Norge10/24/2018 Rema1000 LynghaugparkenEER
3150gCoopSuper-brød, 750gCOOPNorge10/22/2018 XEkstra GågatenVMU
3150gCoopSuper-brød, 750gCOOPNorge10/23/2018 XEkstra LøvåsEER
3150gCoopSuper-brød, 750gCOOPNorge10/24/2018 XEkstra LøvåsEER
4150gX-TraKneippbrød, 750gCOOPNorge10/22/2018 XEkstra GågatenVMU
4150gX-TraKneippbrød, 750gCOOPNorge10/23/2018 XEkstra LøvåsEER
4150gX-TraKneippbrød, 750gCOOPNorge10/24/2018 XEkstra LøvåsEER
5150gFirstPrice Kneipp Brød, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/23/2018 MenyOasenEER
5150gFirstPrice Kneipp Brød, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/24/2018 MenyOasenEER
5150gFirstPrice Kneipp Brød, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/25/2018 XEkstra GågatenEER
6150gKlausenGrislet Grovbrød, 750gBakemesterKlausenNorge03.12.2018 CoopMega, StoroAOAA
6150gKlausenGrislet Grovbrød, 750gBakemesterKlausenNorge04.12.2018 CoopMega, StoroAOAA
6150gKlausenGrislet Grovbrød, 750gBakemesterKlausenNorge05.12.2018 CoopMega, StoroAOAA
7150gMøllerensSpleisebrød, 750gNorgesmølleneASNorge11/6/2018 XEkstra GågatenEER
7150gMøllerensSpleisebrød, 750gNorgesmølleneASNorge11/7/2018 XEkstra GågatenEER
7150gMøllerensSpleisebrød, 750gNorgesmølleneASNorge11/8/2018 XEkstra GågatenEER
8150gJegerbrødGomanbakerietCOOPNorge10/22/2018 XEkstra GågatenVMU
8150gJegerbrødGomanbakerietCOOPNorge10/24/2018 XEkstra LøvåsEER
8150gJegerbrødGomanbakerietCOOPNorge10/26/2018 MenyOasenEER
9150gGrovt& godt Havre – MesterbakerenMesterbakeren,Rema 1000Norge10/22/2018 Rema1000 NordnesEER
9150gGrovt& godt Havre – MesterbakerenMesterbakeren,Rema 1000Norge10/23/2018 Rema1000 MyrholtetEER
9150gGrovt& godt Havre – MesterbakerenMesterbakeren,Rema 1000Norge10/24/2018 Rema1000 LynghaugparkenEER
10150gIstidbrød– MesterbakerenMesterbakeren,Rema 1000Norge10/22/2018 Rema1000 NordnesEER
10150gIstidbrød– MesterbakerenMesterbakeren,Rema 1000Norge10/23/2018 Rema1000 MyrholtetEER
10150gIstidbrød– MesterbakerenMesterbakeren,Rema 1000Norge10/24/2018 Rema1000 LynghaugparkenEER
11150gBakehusetJulius Favorittbrød, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/23/2018 MenyOasenEER
11150gBakehusetJulius Favorittbrød, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/24/2018 MenyOasenEER
11150gBakehusetJulius Favorittbrød, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/26/2018 MenyOasenEER
12150gBakehusetNaturlig sunt Mors Fullkorn, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/23/2018 MenyOasenEER
12150gBakehusetNaturlig sunt Mors Fullkorn, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/24/2018 MenyOasenEER
12150gBakehusetNaturlig sunt Mors Fullkorn, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/26/2018 MenyOasenEER
13150gRema1000 kneippbrød, 750gMesterbakeren,Rema 1000Norge10/23/2018 Rema1000 MyrholtetEER
13150gRema1000 kneippbrød, 750gMesterbakeren,Rema 1000Norge10/24/2018 Rema1000 LynghaugparkenEER
13150gRema1000 kneippbrød, 750gMesterbakeren,Rema 1000Norge10/25/2018 Rema1000 Laksevåg senterEER
14150gMesterbakerenSteinovnsbakt kneippbrød, 750gMesterbakeren,Rema 1000Norge10/22/2018 Rema1000 NordnesEER
14150gMesterbakerenSteinovnsbakt kneippbrød, 750gMesterbakeren,Rema 1000Norge10/23/2018 Rema1000 MyrholtetEER
14150gMesterbakerenSteinovnsbakt kneippbrød, 750gMesterbakeren,Rema 1000Norge10/24/2018 Rema1000 LynghaugparkenEER
15150gBakehusetHverdagsbrød Grovt, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/23/2018 MenyOasenEER
15150gBakehusetHverdagsbrød Grovt, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/24/2018 MenyOasenEER
15150gBakehusetHverdagsbrød Grovt, 750gBakehuset,NorgesgruppenNorge10/29/2018 MenyOasenEER
  Langtidsholdbarebrødprodukter      
20150gPågenKjernesunt Brød, 700gPågenASSverige10/22/20188198.L1B.B.21/29.10.2018Rema1000 NordnesEER
20150gPågenKjernesunt Brød, 700gPågenASSverige10/23/20188267.L13.B.15/02.11.2018Rema1000 MyrholtetEER
20150gPågenKjernesunt Brød, 700gPågenASSverige10/30/20188241.L13.B.17/05.11.2018KIWIBjørgeveienEER
  Knekkebrød      
21100gav 260gWASAHusmanWasa,BarillaSverige10/22/2018S01186178/30.06.2019Rema1000 NordnesEER
21100gav 260gWASAHusmanWasa,BarillaSverige10/22/2018SO1176568/ 31.07. 2019XEkstra GågatenEER
21100gav 260gWASAHusmanWasa,BarillaSverige10/24/2018SO1166078/31.05.2019KIWIOasenEER
22150gav 400gRyvitaRug, Dark RyeTheJordans & Ryvita CompanyUK10/22/201828221/06.08.2019Rema1000 NordnesEER
22150gav 400gRyvitaRug, Dark RyeTheJordans & Ryvita CompanyUK10/23/201828137/16.05.2018KIWISpelhaugenEER
22150gav 400gRyvitaRug, Dark RyeTheJordans & Ryvita CompanyUK10/24/201828131/08.05.2019Rema1000 LynghaugparkenEER
23100gav 220gSigdalRug & SpeltkliSigdalbakeriNorge10/23/20182/7/2019KIWISpelhaugenEER
23100gav 220gSigdalRug & SpeltkliSigdalbakeriNorge10/23/20183/28/2019KIWISpelhaugenEER
23100gav 220gSigdalRug & SpeltkliSigdalbakeriNorge10/23/20184/5/2019Rema1000 MyrholtetEER
2475gav 170gSynnøveGrovkrisp med sesam og linfrøSynnøveFindenNorge10/22/20189/14/2019XEkstra GågatenEER
2475gav 170gSynnøveGrovkrisp med sesam og linfrøSynnøveFindenNorge10/23/20187/6/2019Rema1000 MyrholtetEER
2475gav 170gSynnøveGrovkrisp med sesam og linfrøSynnøveFindenNorge10/23/20188/10/2019KIWISpelhaugenEER
25100gav 230gMesterbakerenknekkebrød, originalMesterbakeren,Rema 1000Norge10/22/201812/1/2018Rema1000 NordnesEER
25100gav 230gMesterbakerenknekkebrød, originalMesterbakeren,Rema 1000Norge10/23/201812/13/2018Rema1000 MyrholtetEER
25100gav 230gMesterbakerenknekkebrød, originalMesterbakeren,Rema 1000Norge10/23/201812/4/2018Rema1000 MyrholtetEER
26100gav 220gSigdalhelsprøtt knekkebrød havreSigdalbakeriNorge10/23/20185/16/2019KIWISpelhaugenEER
26100gav 220gSigdalhelsprøtt knekkebrød havreSigdalbakeriNorge10/23/20186/6/2019KIWISpelhaugenEER
26100gav 220gSigdalhelsprøtt knekkebrød havreSigdalbakeriNorge10/30/20182/9/2018KIWIBjørgeveienEER
27100gav 300gWasaHavreWasa,BarillaSverige10/22/2018SO1155828/31.07.2019Rema1000 NordnesEER
27100gav 300gWasaHavreWasa,BarillaSverige10/22/2018SO1156588/30.09.2019XEkstra GågatenEER
27100gav 300gWasaHavreWasa,BarillaSverige10/23/2018SO1156298/31.08.2019KIWISpelhaugenEER
22100gav 230gMesterbakerenknekkebrød, urter og havsaltMesterbakeren,Rema 1000Norge10/22/201812/6/2018Rema1000 NordnesEER
22100gav 230gMesterbakerenknekkebrød, urter og havsaltMesterbakeren,Rema 1000Norge10/24/201811/16/2018Rema1000 LynghaugparkenEER
22100gav 230gMesterbakerenknekkebrød, urter og havsaltMesterbakeren,Rema 1000Norge10/24/201812/5/2018Rema1000 LynghaugparkenEER
  Frokostblandinger      
  Müsli      
29300gav 700gAXAFrukt MusliLantmannenCerealia ASNorge10/22/20185/16/2019BunnpisNordnesEER
29300gav 700gAXAFrukt MusliLantmannenCerealia ASNorge10/22/20185/30/2019BunnpisNordnesEER
29300gav 700gAXAFrukt MusliLantmannenCerealia ASNorge10/22/20184/3/2019KIWISpelhaugenEER
  Andrefrokostblandinger naturell      
31200gav 500gQuakercrusli frokostQuaker,Orkla FoodsNorge11/29/2018240819234CKIWISpelhaugenEER
31200gav 500gQuakercrusli frokostQuaker,Orkla FoodsNorge11/29/2018100819219AJokerVestkantenEER
31200gav 500gQuakercrusli frokostQuaker,Orkla FoodsNorge11/29/2018240819235ARema1000 SartorEER
32150gav 450gQuakerHavre fras OriginalQuaker,Orkla FoodsNorge10/22/20181/5/2019Rema1000 NordnesEER
32150gav 450gQuakerHavre fras OriginalQuaker,Orkla FoodsNorge10/22/20185/25/2019BunnpisNordnesEER
32150gav 450gQuakerHavre fras OriginalQuaker,Orkla FoodsNorge10/24/20186/1/2019KIWIOasenEER
28200gav 500gKelloggsAll Bran RegularKellogg EU10/22/2018L5/14.03.2019BunnpisNordnesEER
33200gav 500gKelloggsAll Bran RegularKellogg EU10/22/2018L8/21.08.2019XEkstra GågatenEER
33200gav 500gKelloggsAll Bran RegularKellogg EU10/23/2018L4/15.07.2018KIWISpelhaugenEER
34100gav 375gNestléCheerios (Havre)Nestlé 10/22/2018P2B281300953/04.2019Rema1000 NordnesEER
34100gav 375gNestléCheerios (Havre)Nestlé 10/23/201882120453P2B1/06.2019KIWISpelhaugenEER
34100gav 375gNestléCheerios (Havre)Nestlé 10/24/2018806090953P3B1/02.2019KIWIOasenEER
35250gav 600gKelloggsCorn FlakesKellogg Irland10/22/2018L81880348401445/07.07. 2019BunnpisNordnesEER
35250gav 600gKelloggsCorn FlakesKellogg Irland10/22/2018L8098034840 0038/08.04. 2019BunnpisNordnesEER
35250gav 600gKelloggsCorn FlakesKellogg Irland10/22/2018L8225034850 2239/13.08. 2019XEkstra GågatenEER
  Andrefrokostblandinger smakssatt med kakao/sjokolade      
38200gav 500gNestléNesquick frokostblandingNestlé 10/22/2018L82370968002772/08. 2019BunnpisNordnesEER
38200gav 500gNestléNesquick frokostblandingNestlé 10/23/2018L73320969183324/11. 2018Rema1000 MyrholtetEER
38200gav 500gNestléNesquick frokostblandingNestlé 10/23/2018L8181096812362/06.2019MenyOasenEER
39150gav 375gKelloggsCoco PopsKellogg EU10/22/20187/8/2019BunnpisNordnesEER
39150gav 375gKelloggsCoco PopsKellogg EU10/23/20188/16/2019Rema1000 MyrholtetEER
39150gav 375gKelloggsCoco PopsKellogg EU10/23/20189/20/2019MenyOasenEER
  KJØTTPRODUKTER      
  Deiger      
40200gav 400gGildekjøttdeig av kvernet storfekjøtt med saltGildeNorge11/29/2018L8463/06.12.2018Rema1000 SartorEER
40200gav 400gGildekjøttdeig av kvernet storfekjøtt med saltGildeNorge11/29/2018L8462/05.12.2018Rema1000 SartorEER
40200gav 400gGildekjøttdeig av kvernet storfekjøtt med saltGildeNorge11/29/2018L8461/07.12.2018OBSSartorEER
41200gav 600gNordfjordKvernet kjøttdeig av storfe med saltNordfjord,Rema 1000Norge11/29/201812/6/2018Rema1000 GodvikEER
41200gav 600gNordfjordKvernet kjøttdeig av storfe med saltNordfjord,Rema 1000Norge11/29/201812/7/2018Rema1000 SartorEER
41200gav 600gNordfjordKvernet kjøttdeig av storfe med saltNordfjord,Rema 1000Norge11/29/201812/8/2018Rema1000 GodvikEER
  Pålegg      
43200gav 720gGildeKokt skinkeGildeNorge10/22/2018LE8402/11.11. 2018XEkstra gågatenVMU
43200gav 720gGildeKokt skinkeGildeNorge10/22/2018LE8412/18.11. 2019XEkstra gågatenVMU
43200gav 720gGildeKokt skinkeGildeNorge10/29/2018LE8415/21.11. 2018XEkstra gågatenEER
4450gNordfjordkokt skinkeNordfjord,Rema 1000Norge10/23/201811/2/2018Rema1000 MyrholtetEER
4450gNordfjordkokt skinkeNordfjord,Rema 1000Norge10/23/201811/6/2018Rema1000 MyrholtetEER
4450gNordfjordkokt skinkeNordfjord,Rema 1000Norge10/23/201811/19/2018Rema1000 MyrholtetEER
45120gFirstPrice Kokt skinkeUNIL,NorgesgruppenNorge10/23/20188404201/13.11.2018KiwiSpelhaugenEER
45120gFirstPrice Kokt skinkeUNIL,NorgesgruppenNorge10/23/20188405202/14.11.2018KiwiSpelhaugenEER
45120gFirstPrice Kokt skinkeUNIL,NorgesgruppenNorge10/23/20188412201/18.11.2018MenyOasenEER
4650gGildeLøvtynn Kokt skinkeGildeNorge10/22/2018LA8413/19.11.2018XEkstra GågatenVMU
4650gGildeLøvtynn Kokt skinkeGildeNorge10/23/2018LA8405/14.11.2019Rema1000 MyrholtetEER
4650gGildeLøvtynn Kokt skinkeGildeNorge10/24/2018LA8402/11.11.2020XEkstra LøvåsEER
4755gX-trakokt skinke, COOPCOOPNorge10/22/20188404202/13.11.2018XEkstra GågatenVMU
4755gX-trakokt skinke, COOPCOOPNorge10/22/20188412202/18.11.2018XEkstra GågatenVMU
4755gX-trakokt skinke, COOPCOOPNorge10/24/20188413202/19.11.2018XEkstra LøvåsEER
4875gGildeServelatGildeNorge10/22/2018LE8402/11.11.2018XEkstra GågatenVMU
4875gGildeServelatGildeNorge10/23/2018LE83821/28.10.2018Rema1000 MyrholtetEER
4875gGildeServelatGildeNorge10/29/2018LE8422/25.11.2018XEkstra GågatenEER
49100gNordfjordServelatpølseNordfjord,Rema 1000Norge11/7/201811/20/2018Rema1000 TollbodenEER
49100gNordfjordServelatpølseNordfjord,Rema 1000Norge11/12/201812/3/2018Rema1000SøreideEER
49100gNordfjordServelatpølseNordfjord,Rema 1000Norge11/22/201812/11/2018Rema100 MyrholtetEER
5080gFolketsservelat, magerNorgesgruppenNorge10/24/201823100336/26.10.2018KIWIOasenEER
5080gFolketsservelat, magerNorgesgruppenNorge10/24/201823100938/19.11.2018KIWIOasenEER
5080gFolketsservelat, magerNorgesgruppenNorge10/29/201823101143/26.11.2018XEkstra GågatenEER
5155gGildeGo & Mager ServelatGildeNorge10/23/2018LE8384/25.10.2018MenyOasenEER
5155gGildeGo & Mager ServelatGildeNorge10/24/2018LC8411/12.11.2018Rema1000 LynghaugEER
5155gGildeGo & Mager ServelatGildeNorge10/24/2018EL8393/31.10.2018KIWIOasenEER
5260gX-traServelatCOOPNorge10/22/20188414204/20.11.2018XEkstra GågatenVMU
5260gX-traServelatCOOPNorge10/24/20188404204/13.11.2018XEkstra LøvåsEER
5260gX-traServelatCOOPNorge10/24/20188393203/05.11.2018XEkstra LøvåsEER
5360gFirstPrice servelatUNIL,NorgesgruppenNorge10/23/20188392202/04.11.2018MenyOasenEER
5360gFirstPrice servelatUNIL,NorgesgruppenNorge10/23/20188412203/18.11.2018MenyOasenEER
5360gFirstPrice servelatUNIL,NorgesgruppenNorge10/24/20188405201/14.11.2018KIWIOasenEER
54100gPrimaservelatRema1000Norge11/30/201811/21/2018Rema1000 KjøkkelvikEER
54100gPrimaservelatRema1000Norge11/30/201811/12/2018Rema1000 KjøkkelvikEER
54100gPrimaservelatRema1000Norge11/30/201811/15/2018Rema1000 KjøkkelvikEER
5555gPriorKyllingfilet, påleggPriorNorge10/22/2018FL8413/11.11.2018XEkstra GågatenEER
5555gPriorKyllingfilet, påleggPriorNorge10/23/2018FL8412/10.11.2018KIWISpelhaugenEER
5555gPriorKyllingfilet, påleggPriorNorge10/24/2018FL8411/09.11.2018XEkstra LøvåsEER
5650gSolvingekyllingfilet, påleggSolvingeNorge10/23/20183720/15.11.2018Rema1000 MyrholtetEER
5650gSolvingekyllingfilet, påleggSolvingeNorge10/24/20183727/19.11.2018Rema1000 TemahusetEER
5650gSolvingekyllingfilet, påleggSolvingeNorge10/24/20183698/31.10.2018OBSVestkantenEER
57100gCOOPkyllingfilet, påleggCOOPNorge10/30/20188417163/23.11.2018OBSVestkantenEER
57100gCOOPkyllingfilet, påleggCOOPNorge11/29/201824.12.201OBSSartorEER
57100gCOOPkyllingfilet, påleggCOOPNorge3/12/20188443161/10.12.1 8XEkstra NyborgLDA
5855gPriorkalkunfilet 87%, 100g, påleggPriorNorge10/22/2018FL8402/03.11.2018XEkstra GågatenVMU
5855gPriorkalkunfilet 87%, 100g, påleggPriorNorge10/22/2018FL8414/12.11.2018XEkstra GågatenVMU
5855gPriorkalkunfilet 87%, 100g, påleggPriorNorge10/23/2018FL8412/10.11.2018KIWISpelhaugenEER
  Leverpostei,paté      
59HelepakkenGildeekte Ovnsbakt LeverposteiGildeNorge10/22/201812/8/2018BunnprisNordnesEER
59HelepakkenGildeekte Ovnsbakt LeverposteiGildeNorge10/22/201812/7/2018XEkstra GågatenEER
59HelepakkenGildeekte Ovnsbakt LeverposteiGildeNorge10/23/201812/16/2018KIWISpelhaugenEER
60HelepakkenMillsOvnsbakt LeverposteiMillsNorge10/22/201811/15/2018BunnprisNordnesEER
60HelepakkenMillsOvnsbakt LeverposteiMillsNorge10/22/201811/29/2018Rema1000 NordnesEER
60HelepakkenMillsOvnsbakt LeverposteiMillsNorge10/22/201811/1/2018Rema1000 NordnesEER
61HelepakkenStabburetFersk leverposteiStabburet,OrklaNorge10/22/20188256/22.12.2018Rema1000 NordnesEER
61HelepakkenStabburetFersk leverposteiStabburet,OrklaNorge10/22/20180241/07.12.2018XEkstra GågatenEER
61HelepakkenStabburetFersk leverposteiStabburet,OrklaNorge10/23/20188270/05.01.2019Rema1000 MyrholtetEER
62HelepakkenGildeGo og MagerGildeNorge11/1/201812/5/2018KIWIStrandgatenEER
62HelepakkenGildeGo og MagerGildeNorge10/22/201811/21/2018BunnprisNordnesEER
62HelepakkenGildeGo og MagerGildeNorge10/22/201811/12/2018BunnprisNordnesEER
63HelepakkenFirstPrice ovnsbakt leverposteiUNIL,NorgesgruppenNorge10/24/20184395398/26.01.2019KIWIOasenEER
63HelepakkenFirstPrice ovnsbakt leverposteiUNIL,NorgesgruppenNorge10/24/20181332338/11.12.2018BunnprisSmibergetEER
63HelepakkenFirstPrice ovnsbakt leverposteiUNIL,NorgesgruppenNorge10/30/20182413418/07.02.2019KIWIBjørgeveienEER
64HelepakkenFolketsleverposteiNorgesgruppenNorge10/22/201823040912/13.11.2018BunnprisNordnesEER
64HelepakkenFolketsleverposteiNorgesgruppenNorge10/22/201823100030/12.11.2018BunnprisNordnesEER
64HelepakkenFolketsleverposteiNorgesgruppenNorge10/23/201823100920/17.12.2018KIWISpelhaugenEER
65HelepakkenPriorOvnsbakt kyllingposteiPriorNorge10/22/201811/19/2018XEkstra GågatenEER
65HelepakkenPriorOvnsbakt kyllingposteiPriorNorge10/22/201812/1/2018XEkstra GågatenEER
65HelepakkenPriorOvnsbakt kyllingposteiPriorNorge10/22/201812/30/2018XEkstra GågatenEER
66HelepakkenStabburetLeverposteiStabburet,OrklaNorge10/22/201811/18/2022Rema1000, NordnesEER
66HelepakkenStabburetLeverposteiStabburet,OrklaNorge10/22/201812/30/2020Rema1000, NordnesEER
66HelepakkenStabburetLeverposteiStabburet,OrklaNorge10/22/20186/14/2023BunnprisNordnesEER
67HelepakkenGildefersk& ferdig leverpostei, 150gGildeNorge10/24/201812/23/2018Rema1000 LynghaugparkenEER
67HelepakkenGildefersk& ferdig leverpostei, 150gGildeNorge10/24/201812/9/2018XEkstra LøvåsEER
67HelepakkenGildefersk& ferdig leverpostei, 150gGildeNorge10/24/201812/20/2018XEkstra LøvåsEER
68HelepakkenMillsovnsbakt baconpostei, MillsStabburet,OrklaNorge10/22/201811/3/2018Rema1000 NordnesEER
68HelepakkenMillsovnsbakt baconpostei, MillsStabburet,OrklaNorge10/22/201812/31/2018Rema1000 NordnesEER
69HelepakkenGildeovnsbakt postei stjernebaconGildeNorge11/29/201812/26/2018Rema1000 LynghaugparkenEER
69HelepakkenGildeovnsbakt postei stjernebaconGildeNorge11/29/201812/9/2018XEkstra LøvåsEER
69HelepakkenGildeovnsbakt postei stjernebaconGildeNorge11/29/201812/20/2018XEkstra LøvåsEER
70HelepakkenStabburetKyllingpostei, hermetiskStabburet,OrklaNorge10/23/20187349/19.11.2022KIWISpelhaugenEER
70HelepakkenStabburetKyllingpostei, hermetiskStabburet,OrklaNorge10/22/20188136/20.04.2023BunnprisNordnesEER
70HelepakkenStabburetKyllingpostei, hermetiskStabburet,OrklaNorge10/22/20188069/11.02.2023BunnprisNordnesEER
  Pølser      
72300GildeOriginal GrillpølseGildeNorge10/23/2018LI8405/09.11. 2018KIWISpelhaugenEER
72300GildeOriginal GrillpølseGildeNorge10/23/2018LJ8401/5.11. 2018REMA1000 MyrholtetEER
72300GildeOriginal GrillpølseGildeNorge10/23/2018LI8412/13.11. 2018REMA1000 MyrholtetEER
73300PriorKylling/Kalkun GrillpølsePriorNorge10/22/2018LI8405/09.11. 2018Bunnpris-NordnesEER
73300PriorKylling/Kalkun GrillpølsePriorNorge10/22/2018LI8401/6.11. 2018XEkstra GågatenEER
73300PriorKylling/Kalkun GrillpølsePriorNorge10/22/2018LI8392/30.11. 2018XEkstra GågatenEER
74300NordfjordGrillpølser (Pølsemakerens)NordfjordNorge10/24/201811/3/2018Rema1000 TemahusetEER
74300NordfjordGrillpølser (Pølsemakerens)NordfjordNorge10/24/201811/6/2018REMA1000 MyrholtetEER
74300NordfjordGrillpølser (Pølsemakerens)NordfjordNorge10/24/201811/5/2018REMA1000 MyrholtetEER
75200gav 525gSolvingeGrillpølse Kylling/kalkunSolvingeNorge11/14/20183730/10.12.2018Rema1000 Åsane senterNST
75200gav 525gSolvingeGrillpølse Kylling/kalkunSolvingeNorge11/14/20183793/11.12.2018Rema1000 Åsane senterNST
75200gav 525gSolvingeGrillpølse Kylling/kalkunSolvingeNorge11/14/20183803/16.12.2018Rema1000 Åsane senterNST
76300gGildeGrillpølse Go & MagerGildeNorge10/22/2018L18405/08.11.18BunnprisNordnesEER
76300gGildeGrillpølse Go & MagerGildeNorge10/23/2018L8383/24.10.18REMA1000 MyrholtetEER
76300gGildeGrillpølse Go & MagerGildeNorge10/23/2018L8415/16.11.2018REMA1000 MyrholtetEER
77300gX-traGrillpølserCOOPNorge10/24/201811/3/2018XEkstra LøvåsEER
77300gX-traGrillpølserCOOPNorge10/24/201811/13/2018XEkstra LøvåsEER
77300gX-traGrillpølserCOOPNorge10/24/201811/10/2018XEkstra VestkantenEER
78300gGildeKjøttpølse Røkt (nytt navn "Kjøttpølse original")GildeNorge10/22/2018L8394/01.11.2018BunnprisNordnesEER
78300gGildeKjøttpølse Røkt (nytt navn "Kjøttpølse original")GildeNorge10/22/2018L8401/05.11.2018XEkstra GågatenEER
78300gGildeKjøttpølse Røkt (nytt navn "Kjøttpølse original")GildeNorge10/23/2018L8403/07.11.2018REMA1000 MyrholtetEER
79300gNordfjordGodt Kjøp Kjøttpølse delt (nytt navn «Nordfjord kjøttpølse»)NordfjordNorge10/30/201811/6/2018Rema1000 KjerreidvikenEER
79300gNordfjordGodt Kjøp Kjøttpølse delt (nytt navn «Nordfjord kjøttpølse»)NordfjordNorge10/30/201811/10/2018Rema1000 KjerreidvikenEER
79300gNordfjordGodt Kjøp Kjøttpølse delt (nytt navn «Nordfjord kjøttpølse»)NordfjordNorge10/30/201811/24/2018Rema1000 KjerreidvikenEER
80300gGildeOriginal WienerpølserGildeNorge10/22/2018L8404/08.11.2018XEkstra GågatenEER
80300gGildeOriginal WienerpølserGildeNorge10/22/201811/5/2018XEkstra GågatenEER
80300gGildeOriginal WienerpølserGildeNorge10/23/2018L8413/14.11.2018REMA1000 MyrholtetEER
81300gFinsbråtenWienerpølserFinsbråtenNorge10/23/201810/30/2018KIWISpelhaugenEER
81300gFinsbråtenWienerpølserFinsbråtenNorge10/23/201811/3/2018MenyOasenEER
81300gFinsbråtenWienerpølserFinsbråtenNorge10/23/201810/29/2018MenyOasenEER
82300gPriorWienerpølser Kylling/KalkunPriorNorge10/22/2018L8395/02.11.2018BunnprisNordnesEER
82300gPriorWienerpølser Kylling/KalkunPriorNorge10/22/2018L8385/26.10.2018XEkstra GågatenEER
82300gPriorWienerpølser Kylling/KalkunPriorNorge10/23/2018L8401/05.11.2018KIWISpelhaugenEER
83300gGildeGo & Mager WienerpølserGildeNorge10/22/2018L8402/06.11.2018XEkstra GågatenEER
83300gGildeGo & Mager WienerpølserGildeNorge10/22/2018L8394/01.11.2018Rema1000 MyrholtetEER
83300gGildeGo & Mager WienerpølserGildeNorge10/23/2018L8415/16.11.2018KIWISpelhaugenEER
84300gX-trawienerpølse, 1,6kgCoopNorge10/29/20188394103/01.11.2018XEkstra GågatenEER
84300gX-trawienerpølse, 1,6kgCoopNorge10/30/20188392104/30.10.2018COOPOBS VestkantenEER
84300gX-trawienerpølse, 1,6kgCoopNorge10/30/20188413104/14.11.2018COOPOBS VestkantenEER
85280av 900gPrimagrillpølse, Best pris 900gNordfjord,Rema 1000Norge11/29/201812/10/2018Rema1000 SartorEER
85280av 900gPrimagrillpølse, Best pris 900gNordfjord,Rema 1000Norge11/29/201812/18/2018Rema1000 SartorEER
85280av 900gPrimagrillpølse, Best pris 900gNordfjord,Rema 1000Norge12/11/201812/23/2018Rema1000, AskøyMRK
86140gav 480gGildeostegrill 480gGildeNorge11/29/2018L8452/11.12.2018JokerVestkantenEER
86140gav 480gGildeostegrill 480gGildeNorge11/29/2018L8463/19.12.2018JokerVestkantenEER
86140gav 480gGildeostegrill 480gGildeNorge11/29/2018L8455/14.12.2018MenySartorEER
87400gav 1,6 kgLeivVidar WienerpølserLeivVidarNorge11/29/201812/9/2018OBSSartorEER
87400gav 1,6 kgLeivVidar WienerpølserLeivVidarNorge11/29/201812/21/2018OBSSartorEER
87400gav 1,6 kgLeivVidar WienerpølserLeivVidarNorge 1/4/2019Rema1000, AskøyMRK
88300gGildefavorittwienerGildeNorge11/12/2018L8441/03.12.2018Rema1000 SøreideEER
88300gGildefavorittwienerGildeNorge11/12/2018L8435/30.11.2018Rema1000 SøreideEER
88300gGildefavorittwienerGildeNorge11/29/201812/26/2018Rema1000 SartorEER
  Kjøttkaker,- boller og karbonader      
89200gav 720gCOOPkjøttkakerCOOPNorge11/29/2018L8463712/16.12.2018OBSSartorEER
89200gav 720gCOOPkjøttkakerCOOPNorge11/29/2018L8465711/18.12.2018OBSVestkantenEER
89200gav 720gCOOPkjøttkakerCOOPNorge3/12/20188473712/23.12.2018XEkstra NyborgLDA
90300gGildeoriginale kjøttkakerGildeNorge10/22/2018L18393/01.11. 2018XEkstra GågatenEER
90300gGildeoriginale kjøttkakerGildeNorge10/23/2018L18414/16.11. 2018Rema1000 MyrholtetEER
90300gGildeoriginale kjøttkakerGildeNorge10/23/2018L18415/17.11.2018MenyOasenEER
91300gNordfjordferdigstekte kjøttkaker XXLNordfjord,Rema 1000Norge10/30/201811/9/2018Rema1000 KjerreidvikenEER
91300gNordfjordferdigstekte kjøttkaker XXLNordfjord,Rema 1000Norge10/30/201811/17/2018Rema1000 KjerreidvikenEER
91300gNordfjordferdigstekte kjøttkaker XXLNordfjord,Rema 1000Norge10/30/201811/21/2018Rema1000 KjerreidvikenEER
93300gav 600gFirstPrice KjøttbollerUNIL,NorgesgruppenNorge11/29/20188446582/05.12.2018KIWISpelhaugenEER
93300gav 600gFirstPrice KjøttbollerUNIL,NorgesgruppenNorge11/29/20188464583/17.12.2018MenysartorEER
93300gav 600gFirstPrice KjøttbollerUNIL,NorgesgruppenNorge11/29/20188451585/07.12.2018MenyVestkantenEER
94300gGildeKjøttboller stekt svenskeGildeNorge10/22/2018L18403/08.11. 2018XEkstra GågatenEER
94300gGildeKjøttboller stekt svenskeGildeNorge10/23/2018L18411/13.11. 2018Rema1000 MyrholtetEER
94300gGildeKjøttboller stekt svenskeGildeNorge10/23/2018L18416/15.11. 2018KiwiSpelhaugenEER
95200gCOOPsvenske kjøttbollerCOOPNorge11/29/201810/30/2018XEkstra GågatenEER
95200gCOOPsvenske kjøttbollerCOOPNorge10/24/201811/10/2018XEkstra LøvåsEER
95200gCOOPsvenske kjøttbollerCOOPNorge10/30/201811/17/2018XEkstra VadmyraEER
96300gCOOPKyllingbollerCOOPNorge10/23/201811/12/2018XEkstra LøvåsEER
96300gCOOPKyllingbollerCOOPNorge10/23/201811/9/2018XEkstra LøvåsEER
96300gCOOPKyllingbollerCOOPNorge10/24/201811/18/2018XEkstra VestkantenEER
97200gav 640gPriorkjøttboller av kalkun og kyllingPriorNorge11/13/2018L18432/28.11.2018MenyGullgruvenNST
97200gav 640gPriorkjøttboller av kalkun og kyllingPriorNorge11/14/2018L18444/07.12.2018MenyÅsane senterNST
97200gav 640gPriorkjøttboller av kalkun og kyllingPriorNorge11/14/2018L18434/30.11.2018MenyÅsane senterNST
98HelepakkenPeppeskjøttbollerPeppespizzaNorge11/29/2018L34514618/01.01.2019MenyVestkantenEER
98HelepakkenPeppeskjøttbollerPeppespizzaNorge11/29/2018L34414518/25.12.2018MenyVestkantenEER
98HelepakkenPeppeskjøttbollerPeppespizzaNorge11/29/2018L44614718/08.01.2019Rema1000 GodvikEER
99175gav 600gFolketskjøttboller, svenske 600gFolkets,NorgesgruppenNorge11/29/2018843581/16.12.2018JokervestkantenEER
99175gav 600gFolketskjøttboller, svenske 600gFolkets,NorgesgruppenNorge11/29/20188462581/15.12.2018MenySartorEER
99175gav 600gFolketskjøttboller, svenske 600gFolkets,NorgesgruppenNorge11/29/20188471581/21.12.2018MenyGullgruvenLDA
101150gav 500gRema1000 kjøttboller m/grønnsakerRema1000Norge17/12/201812/25/2018Rema1000, åsane senterLDA
101150gav 500gRema1000 kjøttboller m/grønnsakerRema1000Norge17/12/201812/19/2018Rema1000, EidsvågLDA
101150gav 500gRema1000 kjøttboller m/grønnsakerRema1000Norge17/12/201812/22/2018Rema1000, EidsvågLDA
102300GildekarbonaderGildeNorge10/24/2018L18414/16.11.2018Rema1000 LynghaugparkenEER
102300GildekarbonaderGildeNorge10/23/2018L18391/30.10.2018KIWISpelhaugenEER
102300GildekarbonaderGildeNorge10/24/201811/20/2018Rema1000 LynghaugparkenEER
104300PrimaKarbonader (erstatter Nordfjord karbonader i 2014)Rema1000Norge10/24/201811/7/2018Rema1000 LynghaugparkenEER
104300PrimaKarbonader (erstatter Nordfjord karbonader i 2014)Rema1000Norge10/24/201810/28/2018Rema1000 MyrholtetEER
104300PrimaKarbonader (erstatter Nordfjord karbonader i 2014)Rema1000Norge10/24/201811/11/2018Rema1000 MyrholtetEER
105200gX-trakarbonader, 1 kgCOOPNorge10/22/20181/29/2019XEkstra GågatenEER
105200gX-trakarbonader, 1 kgCOOPNorge10/29/20188423589/12.11.2018XEkstra GågatenEER
105200gX-trakarbonader, 1 kgCOOPNorge10/30/20188421585/16.11.2018XEkstra VadmyraEER
106400gav 800gFirstPricekarbonaderUNIL,NorgesgruppenNorge11/26/201812/16/2018KiwiSpelhaugenEER
106400gav 800gFirstPricekarbonaderUNIL,NorgesgruppenNorge11/28/201812/8/2018KIWIHetlevikåsenEER
106400gav 800gFirstPricekarbonaderUNIL,NorgesgruppenNorge11/12/201811/30/2018MenyOasenEER
107HelepakkenMenykarbonade 200gMeny/NorgesgruppenNorge12/17/201812/29/2018MenyGullgruvenLDA
107HelepakkenMenykarbonade 200gMeny/NorgesgruppenNorge1/14/20191/29/2019MenyGullgruvenLDA
107HelepakkenMenykarbonade 200gMeny/NorgesgruppenNorge1/14/20191/20/2019MenyGullgruvenLDA
108180gav 360gNordfjordBig Beef JuicyNordfjord,Rema 1000Norge11/29/201812/7/2018Rema1000 SartorEER
108180gav 360gNordfjordBig Beef JuicyNordfjord,Rema 1000Norge11/29/201812/12/2018Rema1000 SartorEER
108180gav 360gNordfjordBig Beef JuicyNordfjord,Rema 1000Norge12/20/201812/29/2018Rema1000 LynghaugparkenEER
  Spekepølser      
10945gav 100gGrilstadJubelsalamiGrilstadNorge10/22/2018L182744/01.02.2019Rema1000 NordnesVMU
10945gav 100gGrilstadJubelsalamiGrilstadNorge10/22/2018L183834/01.04.2019Rema1000 NordnesVMU
10945gav 100gGrilstadJubelsalamiGrilstadNorge10/22/2018L182934/01.02.2019BunnprisNordnesNST
11050gav 130gGildeSpesialsalamiGildeNorge10/22/2018L8292/28.01.2018Rema1000 NordnesVMU
11050gav 130gGildeSpesialsalamiGildeNorge10/22/2018L8344/06.03.2019Rema1000 NordnesVMU
11050gav 130gGildeSpesialsalamiGildeNorge10/22/2018L8333/26.02.2019BunnprisNordnesNST
111100gav 250gTulipDansk salamiTulipNorge10/22/201812/18/2018Rema1000 NordnesVMU
111100gav 250gTulipDansk salamiTulipNorge10/22/201812/8/2018XEkstra GågatenVMU
111100gav 250gTulipDansk salamiTulipNorge10/23/20181/17/2018Rema1000 MyrholtetEER
11250gav 130gGildeGo og Mager salamiGildeNorge10/22/2018L8343/10.12.2018Rema1000 NordnesVMU
11250gav 130gGildeGo og Mager salamiGildeNorge10/22/2018L8363/24.12.2018Rema1000 NordnesVMU
11250gav 130gGildeGo og Mager salamiGildeNorge10/22/2018L8374/01.01.2019XEkstra GågatenVMU
11370gav 150gNordfjordkryddersalamiNordfjordNorge10/23/20184/10/2019Rema1000 MyrholtetEER
11370gav 150gNordfjordkryddersalamiNordfjordNorge10/22/20182/2/2019Rema1000 NordnesVMU
11370gav 150gNordfjordkryddersalamiNordfjordNorge10/22/201810/24/2018Rema1000 NordnesVMU
114100gav 250gFirstPrice salami Dansk typeUNIL,NorgesgruppenNorge10/23/2018L183242/01.03.2019MenyOasenEER
114100gav 250gFirstPrice salami Dansk typeUNIL,NorgesgruppenNorge10/23/2018L183922/01.04.2019KIWISpelhaugenEER
114100gav 250gFirstPrice salami Dansk typeUNIL,NorgesgruppenNorge11/1/2018L182742/01.02.2019KIWI StrandgatenEER
11550gav 130gGildesalami Siliana, GildeGildeNorge10/22/2018L8393/25.12.2018Rema1000 NordnesVMU
11550gav 130gGildesalami Siliana, GildeGildeNorge10/23/2018L8394/26.12.2018KIWISpelhaugenEER
11550gav 130gGildesalami Siliana, GildeGildeNorge10/23/2018L8415/10.01.2019MenyOasenVMU
  Spekeskinker      
11740gav 70gStrandaskinke(Grilstad)GrilstadNorge10/22/2018L183744/01.06.2019Rema1000 NordnesVMU
11740gav 70gStrandaskinke(Grilstad)GrilstadNorge10/22/2018L181111/01.12.2018Rema1000 NordnesVMU
11740gav 70gStrandaskinke(Grilstad)GrilstadNorge10/22/2018L183954/01.06.2019XEkstra GågatenVMU
11840gav 80gGildeFamiliens spekeskinkeGildeNorge10/22/2018L8295/01.01.2019Rema1000 NordnesVMU
11840gav 80gGildeFamiliens spekeskinkeGildeNorge10/22/2018L8315/15.01.2019Rema1000 NordnesVMU
11840gav 80gGildeFamiliens spekeskinkeGildeNorge10/24/2018L8325/22.01.2019MenyOasenEER
11920gav 50gTagaSeranoskinkeTaga,Rema 1000Spania10/22/2018CP-J5-12003/19.02.2019Rema1000 NordnesVMU
11920gav 50gTagaSeranoskinkeTaga,Rema 1000Spania10/22/2018CP-J5-12003/23.02. 2019XEkstra GågatenVMU
11920gav 50gTagaSeranoskinkeTaga,Rema 1000Spania10/23/2018CP-J5-12003/11.02.2019Rema1000 MyrholtetEER
  FISKEPRODUKTER      
  Fiskemat,fersk og frossen      
120440gav 800gFiskemannenfiskepuddingUnil,NorgesgruppenNorge11/12/20181/7/2019MenyDolvikenEER
120440gav 800gFiskemannenfiskepuddingUnil,NorgesgruppenNorge11/12/201812/4/2018KIWISøreideEER
120440gav 800gFiskemannenfiskepuddingUnil,NorgesgruppenNorge11/12/20181/10/2019MenyOasenEER
121150gav 340 gFiskepuddingSnabb, best pris (erstatter Godehav fiskepudding)SjøfriskNorge, Rema 1000Norge11/22/201823101809/05.02.2019Rema1000 LynghaugparkenEER
121150gav 340 gFiskepuddingSnabb, best pris (erstatter Godehav fiskepudding)SjøfriskNorge, Rema 1000Norge11/22/201818101806/31.01.2019Rema1000 LynghaugparkenEER
121150gav 340 gFiskepuddingSnabb, best pris (erstatter Godehav fiskepudding)SjøfriskNorge, Rema 1000Norge12/17/2018301001810/12.02.2019Rema1000 Åsane senterLDA
122250gFirstPrice fiskepudding pølse 650gUnil,NorgesgruppenNorge11/6/20183-3418-7405/20.11.2018KIWIStrandgatenVMU
122250gFirstPrice fiskepudding pølse 650gUnil,NorgesgruppenNorge11/6/20185-4018-7409/03.01.2019KIWIStrandgatenVMU
122250gFirstPrice fiskepudding pølse 650gUnil,NorgesgruppenNorge11/6/20181-3818-4103/16.12.2018KIWIStrandgatenVMU
125260gav 400gCoopfiskekakerCOOPNorge10/30/201812101803/14.12.2018OBSVestkantenEER
125260gav 400gCoopfiskekakerCOOPNorge10/30/201802101806/04.12.2018OBSVestkantenEER
125260gav 400gCoopfiskekakerCOOPNorge10/30/201822101808/24.12.2018OBSVestkantenEER
126350gav 700gFirstPrice fiskekaker 700gUNIL,NorgesgruppenNorge11/6/2018184214132/13.01.2019KIWIStrandgatenVMU
126350gav 700gFirstPrice fiskekaker 700gUNIL,NorgesgruppenNorge11/6/2018184222233/14.01.2019KIWIStrandgatenVMU
126350gav 700gFirstPrice fiskekaker 700gUNIL,NorgesgruppenNorge11/12/20181841122733/07.01.2019MenyDolvikenEER
127400gav 950 gX-trafiskekakerCOOPNorge10/30/201811/30/2018OBSVestkantenEER
127400gav 950 gX-trafiskekakerCOOPNorge10/30/201811/26/2018OBSVestkantenEER
127400gav 950 gX-trafiskekakerCOOPNorge11/6/201811/23/2018XEkstra GågatenNST
128260g av 450 gLofotenhjemmelagde fiskekakerLofotenNorge10/30/20181810105202/04.12.2018OBSVestkantenEER
128260g av 450 gLofotenhjemmelagde fiskekakerLofotenNorge10/30/20181810035201/27.11.2018OBSVestkantenEER
128260g av 450 gLofotenhjemmelagde fiskekakerLofotenNorge10/30/20181809275203/21.11.2018OBSVestkantenEER
129250gav 520gBestpris fiskekaker (erstatter Gode hav fiskekaker)SjøfriskNorge AS, Rema 1000Norge12/17/20182/8/2019Rema1000 Åsane senterLDA
129250gav 520gBestpris fiskekaker (erstatter Gode hav fiskekaker)SjøfriskNorge AS, Rema 1000Norge12/17/20182/5/2019Rema1000 Åsane senterLDA
129250gav 520gBestpris fiskekaker (erstatter Gode hav fiskekaker)SjøfriskNorge AS, Rema 1000Norge12/17/20181/29/2019Rema1000 Åsane senterLDA
130240g av 400gFiskemannenfiskekakerUnil,NorgesgruppenNorge11/12/201818101446/29.11.2018KIWISøreideEER
130240g av 400gFiskemannenfiskekakerUnil,NorgesgruppenNorge11/12/201816101058/27.11.2018KIWISøreideEER
130240g av 400gFiskemannenfiskekakerUnil,NorgesgruppenNorge11/12/201830102311/11.12.2018MenyOasenEER
132250gav 1000gXXL,Rema 1000 fiskekarbonader, erstatter Godehav fiskekarbonaderRema1000Norge12/17/201804121811/13.01.2019Rema1000 Åsane senterLDA
132250gav 1000gXXL,Rema 1000 fiskekarbonader, erstatter Godehav fiskekarbonaderRema1000Norge12/17/201813111813/23.12.2019Rema1000 Åsane senterLDA
132250gav 1000gXXL,Rema 1000 fiskekarbonader, erstatter Godehav fiskekarbonaderRema1000Norge12/20/201822111819/01.01.2019Rema1000 LynhaugparkenEER
133240g av 480gFiskemannenGrove fiskeburgereUnil,NorgesgruppenNorge11/22/2018181020136/29.11.2018KIWISpelhaugenEER
133240g av 480gFiskemannenGrove fiskekburgereUnil,NorgesgruppenNorge11/12/201818102011/29.11.2018KIWISøreideEER
133240g av 480gFiskemannenGrove fiskeburgereUnil,NorgesgruppenNorge11/12/201824102258/05.12.2018MenyOasenEER
134250gav 500 gLofotburger86% Torsk og hyseCOOP/MenyNorge17/12/20181811275206/08.01.2019OBSHorisontLDA
134250gav 500 gLofotburger86% Torsk og hyseCOOP/MenyNorge17/12/20181811265204/07.01.2019MenyGullgruvenLDA
134250gav 500 gLofotburger86% Torsk og hyseCOOP/MenyNorge12/17/20181811095204/21.12.2018MenyGullgruvenLDA
  Panertefiskeprodukter      
137250gav 750gFindusfiskepinnerFindusFrankrike11/6/2018L824704 00G/03.2020XEkstra GågatenNST
137250gav 750gFindusfiskepinnerFindusFrankrike11/6/2018L8-158-D4-00G/12.2019KIWIStrandgatenVMU
137250gav 750gFindusfiskepinnerFindusFrankrike11/6/2018L8-124-D4-00G/11.2019KIWIStrandgatenVMU
138150gav 400gFindustorskefilet panertFindus 11/6/201880030KE/04.2019XEkstra GågatenNST
138150gav 400gFindustorskefilet panertFindus 11/6/2018816712A12/30.09.2018XEkstra GågatenNST
138150gav 400gFindustorskefilet panertFindus 4/12/20188078KE 11:17/06.2019CoopPrix UlsetLDA
139200av 750gFirstPrice fiskepinnerUNIL,NorgesgruppenEstland11/6/2018L111018/11.04.2020KIWISpelhaugenEER
139200av 750gFirstPrice fiskepinnerUNIL,NorgesgruppenEstland11/6/2018L270918/27.03.2019KIWISpelhaugenEER
139200av 750gFirstPrice fiskepinnerUNIL,NorgesgruppenEstland11/6/2018L130918/13.03.2020KIWISpelhaugenEER
140200av 800gFirstPrice panert seifiletUNIL,Norgesgruppen Sverige 10/30/2019KIWISpelhaugenEER
140200av 800gFirstPrice panert seifiletUNIL,Norgesgruppen Sverige 3/10/2020KIWISpelhaugenEER
140200av 800gFirstPrice panert seifiletUNIL,Norgesgruppen Sverige 12/19/2019KIWISpelhaugenEER
141200g av 900gXtrafiskepinner (erstatter COOP Fiskepinner)COOP 12/17/201819042018/19.10.2019COOPPrix UlsetLDA
141200g av 900gXtrafiskepinnerCOOP 12/17/201812092018/12.03.2020COOPPrix UlsetLDA
141200g av 900gXtrafiskepinnerCOOP 12/17/201819072018/19.01.2020COOPPrix UlsetLDA
142150gav 450gLerøyfiskepinnerLerøySeafood 11/29/2018L8314/03.05.2020OBSSartorEER
142150gav 450gLerøyfiskepinnerLerøySeafood 3/12/2018L8209/19.01.2020XEkstra NyborgLDA
142150gav 450gLerøyfiskepinnerLerøySeafood 4/12/2018L8250/29.02.2020XEkstra HaukedalenLDA
  Ferdigretter- fiskegrateng      
144250gav 1000gFindusFamiliens fiskegratengFindus 11/6/2018Mar-20XEkstra GågatenNST
144250gav 1000gFindusFamiliens fiskegratengFindus 11/6/2018Feb-20KIWIStrandgatenNST
144250gav 1000gFindusFamiliens fiskegratengFindus 11/6/2018Dec-19BunnprisNordnesNST
145200gav 400gCoopXtra FiskegratengCOOPSverige11/6/20181/5/2019XEkstra GågatenNST
145200gav 400gCoopXtra FiskegratengCOOPSverige11/6/20187/8/2019XEkstra GågatenNST
145200gav 400gCoopXtra FiskegratengCOOPSverige11/6/20186/23/2019XEkstra GågatenNST
146200gav 450gFirstPrice fiskegrateng m/ makaroniUNIL,NorgesgruppenSverige11/6/20181/3/2020XEkstra GågatenNST
146200gav 450gFirstPrice fiskegrateng m/ makaroniUNIL,NorgesgruppenSverige11/6/20183/31/2020BunnprisNordnesNST
146200gav 450gFirstPrice fiskegrateng m/ makaroniUNIL,NorgesgruppenSverige11/6/201810/29/2019KIWIStrandgatenVMU
147280g av 540gFindusgod gammeldags fiskegratengFindus Norge11/6/2018Mar-20XEkstra GågatenNST
147280g av 540gFindusgod gammeldags fiskegratengFindus Norge11/6/2018Dec-19XEkstra GågatenNST
147280g av 540gFindusgod gammeldags fiskegratengFindus Norge11/6/2018Nov-19BunnprisNordnesNST
  Fiskepålegg      
  Påleggskivet      
150100gLofotenrøykt laks, i skiverLofotenNorge11/6/20181810175303/28.11.2018XtraGågatenNST
150100gLofotenrøykt laks, i skiverLofotenNorge11/6/20181810155105/26.11.2018KIWIStrandgatenVMU
150100gLofotenrøykt laks, i skiverLofotenNorge11/6/20181810225104/03.12.2018KIWIStrandgatenVMU
151100gFiskemannenrøykt laks, i skiverFiskemannenNorge11/6/2018L221018/03.12.2018KIWIStrandgatenVMU
151100gFiskemannenrøykt laks, i skiverFiskemannenNorge11/6/2018L171018/28.11.2018KIWIStrandgatenVMU
151100gFiskemannenrøykt laks, i skiverFiskemannenNorge11/6/2018L181018/29.11.2018KIWIStrandgatenVMU
152150gav 350gGodehavørret røkt skivet 350gRema1000, MAXMAT ASNorge11/12/20188423/1.12.2018Rema1000 SøreideEER
152150gav 350gGodehavørret røkt skivet 350gRema1000, MAXMAT ASNorge11/12/20188413/24.11.2018Rema1000 MyrholtetEER
152150gav 350gGodehavørret røkt skivet 350gRema1000, MAXMAT ASNorge11/22/20188435/09.12.2018Rema1000 KjerreidvikenEER
  Pålegghermetikk      
155HeleboksenStabburetLaksStabburetSverige10/30/2018L17278/04.10.2020Rema1000 KjerreidvikenEER
155HeleboksenStabburetLaksStabburetSverige10/30/2018L18068/08.03.2021Rema1000 KjerreidvikenEER
155HeleboksenStabburetLaksStabburetSverige10/30/2018L17153/01.06.2020KIWIBjørgeveienEER
156HeleboksenStabburetMakrell i tomatStabburetSverige10/30/2018L18253/09.09.2021Rema1000 KjerreidvikenEER
156HeleboksenStabburetMakrell i tomatStabburetSverige10/30/2018L18095/04.04.2021Rema1000 KjerreidvikenEER
156HeleboksenStabburetMakrell i tomatStabburetSverige10/30/2018L18171/19.06.2021KIWIBjørgeveienEER
157HeleboksenKingOscar Makrell i tomatKingOscar 12/20/20181368413-03/06.2021BunnprisNordnesEER
157HeleboksenKingOscar Makrell i tomatKingOscar 12/20/20181366432-03/04.2021Rema1000 LynghaugparkenEER
157HeleboksenKingOscar Makrell i tomatKingOscar 12/20/20181369581-03/08.2021Rema1000 LynghaugparkenEER
158HeleboksenCOOPMakrell i tomatCOOPNorge11/22/201810/8/2022XEkstra LøvåsNST
158HeleboksenCOOPMakrell i tomatCOOPNorge11/29/20189/19/2022OBSVestkantenEER
158HeleboksenCOOPMakrell i tomatCOOPNorge11/29/20189/21/2022OBSVestkantenEER
  Konserverterognprodukter og kaviar      
159100gav 185gMillskaviarMillsNorge10/30/20189/18/2019KIWIBjørgeveienEER
159100gav 185gMillskaviarMillsNorge10/30/20189/20/2019KIWIBjørgeveienEER
159100gav 185gMillskaviarMillsNorge11/6/20189/27/2019XtraGågatenNST
160100gav 190gKavlikaviarKavliNorge10/30/20185/27/2019Rema1000 KjerreidvikenEER
160100gav 190gKavlikaviarKavliNorge10/30/20183/24/2019Rema1000 KjerreidvikenEER
160100gav 190gKavlikaviarKavliNorge10/30/20185/21/2019KIWIBjørgeveienEER
161100gav 190gFirstPrice kaviarUNIL,NorgesgruppenSverige10/30/201814/29.06.2019KIWIBjørgeveienEER
161100gav 190gFirstPrice kaviarUNIL,NorgesgruppenSverige11/6/201820/28.06.2019BunnprisNordnesNST
161100gav 190gFirstPrice kaviarUNIL,NorgesgruppenSverige11/12/201818/01.09.2019MenyDolvikenEER
16275g av 185gRema1000 kaviarRema1000Sverige10/30/201818/17.08.2019Rema1000 KjerreidvikenEER
16275g av 185gRema1000 kaviarRema1000Sverige11/22/201819/06.09.2019Rema1000 KjerreidvikenEER
16275g av 185gRema1000 kaviarRema1000Sverige11/22/201812/06.09.2019Rema1000 KjerreidvikenEER
  MEIERIOG SPISEFETT      
  Gulost      
163200gav 500gNorvegiaOriginalTineNorge10/22/20181/1/2019XEkstra GågatenEER
163200gav 500gNorvegiaOriginalTineNorge10/23/201812/31/2018KIWISpelhaugenEER
163200gav 500gNorvegiaOriginalTineNorge10/23/20181/4/2019KIWISpelhaugenEER
164200gav 480gSynnøveGulostSynnøveFindenNorge10/22/20181113003418/29.01.2019XEkstra GågatenEER
164200gav 480gSynnøveGulostSynnøveFindenNorge10/24/20181112805418/19.01.2019Rema1000 LynhaugparkenEER
164200gav 480gSynnøveGulostSynnøveFindenNorge10/23/20181112006318/04.12.2018MenyOasenEER
165200gav 500gNorvegiaLettereTineNorge10/30/201812/11/2018Rema1000 KjerreidvikenEER
165200gav 500gNorvegiaLettereTineNorge10/30/201811/14/2018Rema1000 KjøkkelvikEER
165200gav 500gNorvegiaLettereTineNorge11/6/201811/26/2018Rema1000 NordnesEER
166200gav 450gSynnøveLett GulostSynnøveFindenNorge10/30/20181122108218/22.01.2019Rema1000 KjerreidvikenEER
166200gav 450gSynnøveLett GulostSynnøveFindenNorge10/30/20181122107718/01.02.2019Rema1000 KjerreidvikenEER
166200gav 450gSynnøveLett GulostSynnøveFindenNorge10/30/20181121704818/26.12.2018KIWIBjørgeveienEER
  Bløtumodnet ost (naturell og smaksatt)      
167100gav 200gPhiladelphiaNaturellKraftFoodsDanmark10/22/201811/7/2018XEkstra GågatenEER
167100gav 200gPhiladelphiaNaturellKraftFoodsDanmark10/22/20181/2/2019XEkstra GågatenEER
167100gav 200gPhiladelphiaNaturellKraftFoodsDanmark10/24/20181/16/2019Rema1000 LynhaugparkenEER
168100gav 200gPhiladelphiaNaturell LightKraftFoodsDanmark10/24/2018F1C20:08 04.01.2019Rema1000 LynhaugparkenEER
168100gav 200gPhiladelphiaNaturell LightKraftFoodsDanmark10/23/2018F2F19/09.01.2019KIWISpelhaugenEER
168100gav 200gPhiladelphiaNaturell LightKraftFoodsDanmark10/24/2018F4F12/ 15.01.2019Rema1000 LynhaugparkenEER
169100gav 200gPhiladelphiaHvitløk & UrterKraftFoodsDanmark10/23/2018P30.08.2018/E28.12.2018KIWISpelhaugenEER
169100gav 200gPhiladelphiaHvitløk & UrterKraftFoodsDanmark11/6/2018F4A05:35/12.01.2018XEkstra GågatenEER
169100gav 200gPhiladelphiaHvitløk & UrterKraftFoodsDanmark10/24/2018F4C04:38 11:01.2019Rema1000 LynhaugparkenEER
170100gav 150gFirstPrice Smøreost naturellUNIL,NorgesgruppenEstland10/23/201812/4/2018KIWISpelhaugenEER
170100gav 150gFirstPrice Smøreost naturellUNIL,NorgesgruppenEstland10/23/20181/10/2019KIWISpelhaugenEER
170100gav 150gFirstPrice Smøreost naturellUNIL,NorgesgruppenEstland11/12/20182/21/2019KIWISøreideEER
  Smelteoster      
171100gav 175gKavliskinkeost på tubeKavliNorge10/22/201812/16/2019XEkstra GågatenEER
171100gav 175gKavliskinkeost på tubeKavliNorge10/22/20184/9/2019XEkstra GågatenEER
171100gav 175gKavliskinkeost på tubeKavliNorge10/23/201811/15/2019KIWISpelhaugenEER
172100gav 175gKavlibaconost på tubeKavliNorge10/22/201811/14/2019XEkstra GågatenEER
172100gav 175gKavlibaconost på tubeKavliNorge10/30/201811/28/2018Rema1000 KjerreidvikenEER
172100gav 175gKavlibaconost på tubeKavliNorge10/24/201812/24/2019Rema1000 LynghaugparkenEER
175100gav 175gKavlirekeost på tubeKavliNorge10/22/201811/8/2019XEkstra GågatenEER
175100gav 175gKavlirekeost på tubeKavliNorge10/24/201812/11/2019Rema1000 LynghaugparkenEER
175100gav 175gKavlirekeost på tubeKavliNorge10/22/201811/20/2019Rema1000 LynghaugparkenEER
176100gav 175gKavliMagerost Skinke på tubeKavliNorge11/6/201811/25/2019KIWIStrandgatenEER
176100gav 175gKavliMagerost Skinke på tubeKavliNorge10/23/201812/18/2019KIWISpelhaugenEER
176100gav 175gKavliMagerost Skinke på tubeKavliNorge10/30/201812/24/2019Rema1000 KjerreidvikenEER
  Margarinerog smørblandede produkter      
177200gav 500gFirstPrice margarin – folieUNIL,NorgesgruppenDanmark11/6/201812/26/2018KIWIStrandgatenEER
177200gav 500gFirstPrice margarin – folieUNIL,NorgesgruppenDanmark11/6/20181/16/2019KIWIStrandgatenEER
177200gav 500gFirstPrice margarin – folieUNIL,NorgesgruppenDanmark11/12/20182/6/2019KIWISøreideEER
179150gav 400gRema1000 PlantemargarinRema1000Danmark11/6/2018L3204/23.12.-2018Rema1000 NordnesEER
179150gav 400gRema1000 PlantemargarinRema1000Danmark11/12/2018L3268/25.02.-2019Rema1000 SøreideEER
179150gav 400gRema1000 PlantemargarinRema1000Danmark11/12/2018L3225/13.01.-2019Rema1000 MyrholtetEER
181100gav 250gBremyktFjordlandNorge11/6/2018321-256-003-17:31/11.12.2018XEkstra GågatenEER
181100gav 250gBremyktFjordlandNorge11/6/2018321-241-0004-11:02/26.11.2018KIWIStrandgatenEER
181100gav 250gBremyktFjordlandNorge11/6/2018321-282-0002-9:28/06.01.2019KIWIStrandgatenEER
  FERDIGRETTER      
  Pizza      
182140gav 575gGrandiosaOriginalOrklafoodsNorge11/12/20181554502L1/28.06.2019Rema1000 SøreideEER
182140gav 575gGrandiosaOriginalOrklafoodsNorge11/12/20181525318L3/17.03.2019KIWISøreideEER
182140gav 575gGrandiosaOriginalOrklafoodsNorge11/12/20181501176/15.12.2018MenyOasenEER
183130gav 560gBigOne ClassicOrklafoodsNorge11/12/20181552718L2/23.06.2019Rema1000 SøreideEER
183130gav 560gBigOne ClassicOrklafoodsNorge11/12/20181553918L2/01.07.2019MenyDolvikenEER
183130gav 560gBigOne ClassicOrklafoodsNorge11/12/20181553915L2/30.06.2019KIWISøreideEER
184130gav 520gGrandiosaKjøttdeig og løkOrklafoodsNorge11/12/20181553916L3/30.06.2019Rema1000 SøreideEER
184130gav 520gGrandiosaKjøttdeig og løkOrklafoodsNorge11/22/20181558733L3/26.07.2019KIWISpelhaugenEER
184130gav 520gGrandiosaKjøttdeig og løkOrklafoodsNorge11/22/20181552983L3/17.06.2019KIWISpelhaugenEER
186167gav 670gDr.Oetker Ristorante MozzarellaDr.OetkerTyskland11/12/201826031814/12.2018Rema1000 SøreideEER
186167gav 670gDr.Oetker Ristorante MozzarellaDr.OetkerTyskland11/12/201805091812/06.2019KIWISøreideEER
186167gav 670gDr.Oetker Ristorante MozzarellaDr.OetkerTyskland11/12/2018270818/05.2019MenyOasenEER
187200gFirstPrice pizza med skinke, ost og paprikaUNIL,NorgesgruppenTjekkia11/12/20189/1/2019MenyDolvikenEER
187200gFirstPrice pizza med skinke, ost og paprikaUNIL,NorgesgruppenTjekkia11/12/20189/13/2019KIWISøreideEER
187200gFirstPrice pizza med skinke, ost og paprikaUNIL,NorgesgruppenTjekkia11/29/201811/1/2019MenySartorEER
191175gDr.Oetker Ristorante SpecialeDr.OetkerTyskland11/12/2018050418/01.19Rema1000 SøreideEER
191175gDr.Oetker Ristorante SpecialeDr.OetkerTyskland11/12/2018050318/12.18Rema1000 SøreideEER
191175gDr.Oetker Ristorante SpecialeDr.OetkerTyskland11/12/2018151018/07.19KIWISøreideEER
192150gav 600gTakeAway by Big One - Meat LoverOrklafoodsNorge11/12/2018155392417/02.07.2019KIWISøreideEER
192150gav 600gTakeAway by Big One - Meat LoverOrklafoodsNorge11/12/20181552977L3/18.06.2019KIWISøreideEER
192150gav 600gTakeAway by Big One - Meat LoverOrklafoodsNorge11/22/20181553924/02.07.2019KIWISpelhaugenEER
193175gDr.Oetker Tradizionale Diavola CalabreseDr.Oetker Tyskland11/12/201819091815/06.2019MenyDolvikenEER
193175gDr.Oetker Tradizionale Diavola CalabreseDr.Oetker Tyskland11/12/201801021815/11.2018KIWISøreideEER
193175gDr.Oetker Tradizionale Diavola CalabreseDr.OetkerTyskland11/22/201817101815/07.2019Rema1000 KjerreidvikenEER
  Middagog lunsjretter      
19465g(hele pakken)ToroRett i koppen Pasta bologneseToro,Orkla foods 11/6/20181503-825/01.09.2019Rema1000 NordnesVMU
19465g(hele pakken)ToroRett i koppen Pasta bologneseToro,Orkla foods 11/6/20181503-8127/02.05. 2019Rema1000 NordnesVMU
19465g(hele pakken)ToroRett i koppen Pasta bologneseToro,Orkla foods 11/6/20181503-8163/07.06.2019Rema1000 NordnesVMU
19565g(hele pakken)Tororett i koppen Spagetti carbonaraToro,Orkla foods 11/29/201815038282 12:07/03. 10.2019OBSVestkantenEER
19565g(hele pakken)Tororett i koppen Spagetti carbonaraToro,Orkla foods 3/12/20181503823307 07:45/15.08. 2019XEkstra NyborgLDA
19565g(hele pakken)Tororett i koppen Spagetti carbonaraToro,Orkla foods 1/10/20191503812208:19/27. 04.2019MenyOasenEER
19685g(hele pakken)Mr.Lee KjøttsmakMr.Lee, Orkla foods 11/6/201828-Jun-19XEkstra GågatenEER
19685g(hele pakken)Mr.Lee KjøttsmakMr.Lee, Orkla foods 11/6/201827-Jun-19KIWIStrandgt.EER
19685g(hele pakken)Mr.Lee KjøttsmakMr.Lee, Orkla foods 11/6/201820-Jun-19KIWIStrandgt.EER
19785g(hele pakken)Mr.Lee KyllingsmakMr.Lee, Orkla foods 11/6/201823-Jul-19XEkstra GågatenEER
19785g(hele pakken)Mr.Lee KyllingsmakMr.Lee, Orkla foods 11/6/201820-Aug-19XEkstra GågatenEER
19785g(hele pakken)Mr.Lee KyllingsmakMr.Lee, Orkla foods 11/22/201821-Aug-19Rema1000 KjerreidvikenEER
198150gav 350gFjordlandPasta med skinke og ost (erstatter Fjordland Tortellini ost ogskinke)FjordlandNorge11/6/201826-Nov-18XtraGågatenEER
198150gav 350gFjordlandPasta med skinke og ost (erstatter Fjordland Tortellini ost ogskinke)FjordlandNorge11/6/201812-Nov-18Rema1000 NordnesEER
198150gav 350gFjordlandPasta med skinke og ost (erstatter Fjordland Tortellini ost ogskinke)FjordlandNorge11/12/201819-Nov-18KIWISøreideEER
199130gav 250gFerskFerdig tortellini ricotta & spinatUNIL,NorgesgruppenItalia4/12/2018LASUK521:02 A/30.12.2018KiwiHylkjeLDA
199130gav 250gFerskFerdig tortellini ricotta & spinatUNIL,NorgesgruppenItalia4/12/2018LASUJ4 16:26/ 06.01.2019MenyGullgruvenLDA
199130gav 250gFerskFerdig tortellini ricotta & spinatUNIL,NorgesgruppenItalia4/12/2018LASVW4 17:08/13.01. 2019MenyGullgruvenLDA
201170av 250 gGiovaniRana tortellini Ricotta & spinaciGiovaniRana, Meny/ Norgesgruppen.Italia11/26/2018L128613/07.12.2018LerøyMat GallerietEER
201170av 250 gGiovaniRana tortellini Ricotta & spinaciGiovaniRana, Meny/ Norgesgruppen.Italia11/26/2018L129913/21.12.2018LerøyMat GallerietEER
201170av 250 gGiovaniRana tortellini Ricotta & spinaciGiovaniRana, Meny/ Norgesgruppen.Italia11/29/2018L127813/30.11.2018MenyVestkantenEER
202170av 250 gGiovaniRana ravioli 4 formaggiGiovaniRana Meny/ Norgesgruppen.Italia11/12/2018L128208/07.12.2018MenyOasenEER
202170av 250 gGiovaniRana ravioli 4 formaggiGiovaniRana Meny/ Norgesgruppen.Italia11/26/2018L128003/30.11.2018LerøyMat GallerietEER
202170av 250 gGiovaniRana ravioli 4 formaggiGiovaniRana Meny/ Norgesgruppen.Italia11/26/2018L128209/14.12.2018LerøyMat GallerietEER
204200gFindusPytt i panne originalFindusNorge11/6/2018L82620E00A/03.2020KIWIStrandgatenEER
204200gFindusPytt i panne originalFindusNorge11/6/2018L82410E00A/02.2020Rema1000 StrandgatenVMU
204200gFindusPytt i panne originalFindusNorge11/6/2018L81650E00A/12.2019Rema1000 StrandgatenVMU
206200av 600gFinduspasta carbonaraFindus 11/6/2018L82610J00A/03.2020KIWIStrandgatenEER
206200av 600gFinduspasta carbonaraFindus 11/6/2018L82770E00A/03.2020BunnprisNordnesEER
206200av 600gFinduspasta carbonaraFindus 11/12/2018L82490J00A/02.2020KIWISøreideEER
207helepk. ca. 400gFjordlandSvenske kjøttbollerFjordlandNorge11/6/201820-Nov-18XEkstra GågatenEER
207helepk. ca. 400gFjordlandSvenske kjøttbollerFjordlandNorge11/6/201813-Nov-18KIWIStrandgatenEER
207helepk. ca. 400gFjordlandSvenske kjøttbollerFjordlandNorge11/12/201826-Nov-18KIWISøreideEER
208helepakken + krydder (2g)ToroBali kyllinggryteToro,Orkla foodsNorge11/6/201812/4/2018XEkstra GågatenEER
208helepakken + krydder (2g)ToroBali kyllinggryteToro,Orkla foodsNorge11/6/201811/27/2018Rema1000 NordnesEER
208helepakken + krydder (2g)ToroBali kyllinggryteToro,Orkla foodsNorge11/12/201812/10/2018MenyoasenEER
209helepakken + krydder (2g)ToroTandoori kyllinggryteToro,Orkla foodsNorge11/6/201811/26/2018Rema1000 NordnesVMU
209helepakken + krydder (2g)ToroTandoori kyllinggryteToro,Orkla foodsNorge11/12/201812/4/2018Rema100 SøreideEER
209helepakken + krydder (2g)ToroTandoori kyllinggryteToro,Orkla foodsNorge11/12/201811/21/2018MenyDolvikenEER
210HelepakkenMorstradisjonelle Svenske Fersk & Ferdig kjøttbollerUNIL,NorgesgruppenNorge11/26/201812/15/2018KIWIStrandgt.EER
210HelepakkenMorstradisjonelle Svenske Fersk & Ferdig kjøttbollerUNIL,NorgesgruppenNorge11/26/201812/9/2018KIWIStrandgt.EER
210HelepakkenMorstradisjonelle Svenske Fersk & Ferdig kjøttbollerUNIL,NorgesgruppenNorge11/29/201812/16/2018KIWISpelhaugenEER
  Spiseklaresupper      
21140gTOROTomatsuppeToro,Orkla foodsNorge10/22/20183101-8178/16.06.2020Rema1000 NordnesVMU
21140gTOROTomatsuppeToro,Orkla foodsNorge10/22/20183101-8118/13.04.2020Rema1000 NordnesVMU
21140gTOROTomatsuppeToro,Orkla foodsNorge10/22/20183101-8178/16.06.2020Rema1000 NordnesVMU
 HelepakkenTORObetasuppeToro,Orkla foodsNorge10/22/20183105-8172/10.06.2020Rema1000 NordnesVMU
212HelepakkenTORObetasuppeToro,Orkla foodsNorge10/22/20183105-8127/23.04.2020Rema1000 NordnesVMU
212HelepakkenTORObetasuppeToro,Orkla foodsNorge10/22/20183105-8243/19.08.2020BunnprisNordnesNST
212HelepakkenKNORRkremet blomkål og brokkoliKnorr,Unilever 10/22/2018L82210V776/08.2019BunnprisNordnesNST
213HelepakkenKNORRkremet blomkål og brokkoliKnorr,Unilever 10/22/2018L82220V776/08.2019XEkstra GågatenVMU
213HelepakkenKNORRkremet blomkål og brokkoliKnorr,Unilever 3/12/2018L82540D77608:33/ 09/2019XEkstra NyborgLDA
213HelepakkenKNORRtomatsuppe med basilikumKnorr,Unilever 10/22/2018L82220V776/08.2019BunnprisNordnesNST
214HelepakkenKNORRtomatsuppe med basilikumKnorr,Unilever 3/12/2018L82580V77604:37/09.2019XEkstra NyborgLDA
214HelepakkenKNORRtomatsuppe med basilikumKnorr,Unilever 1/9/2019L82910C776:1:02/10.2019KIWIStrandgatenEER
214HelepakkenCOOPtomatsuppeCOOPItalia10/22/20186/15/2020XEkstra GågatenVMU
215HelepakkenCOOPtomatsuppeCOOPItalia10/22/20184/17/2020XEkstra GågatenVMU
215HelepakkenCOOPtomatsuppeCOOPItalia11/22/20184/14/2019XEkstra LøvåsEER
2151pose a 123gFirstPrice tomatsuppe med makaroniUNIL,NorgesgruppenTyskland/Tjekkia10/22/2018L552492407 2019BunnprisNordnesNST
2161pose a 123gFirstPrice tomatsuppe med makaroniUNIL,NorgesgruppenTyskland/Tjekkia10/30/2018L540812904 2019KIWIKjerreidvikenEER
2161pose a 123gFirstPrice tomatsuppe med makaroniUNIL,NorgesgruppenTyskland/Tjekkia10/30/2018L558641708 2019KIWIKjerreidvikenEER
  Tørrsaus og spiseklar saus      
21730gav 45gTorokjøttkakesausToro,Orkla foodsNorge10/22/20183104-8100/30.03.2020Rema1000 NordnesVMU
21730gav 45gTorokjøttkakesausToro,Orkla foodsNorge10/22/20183104-8031/21.01.2020Rema1000 NordnesVMU
21730gav 45gTorokjøttkakesausToro,Orkla foodsNorge10/22/20183104-8183/21.06.2020BunnprisNordnesNST
218HelepakkenTorobearnaise sausToro,Orkla foodsNorge10/22/20183103-8150/22.08.2019Rema1000 NordnesVMU
218HelepakkenTorobearnaise sausToro,Orkla foodsNorge10/22/20183103-8078/12.06.2019Rema1000 NordnesVMU
218HelepakkenTorobearnaise sausToro,Orkla foodsNorge10/22/20183103-7306/31.10.2019BunnprisNordnesNST
219HelepakkenKnorrbearnaise sausKnorr,Unilever 10/22/2018L71370V776/11.2018BunnprisNordnesNST
219HelepakkenKnorrbearnaise sausKnorr,Unilever 10/22/2018L7195OD776/01.2019BunnprisNordnesNST
219HelepakkenKnorrbearnaise sausKnorr,Unilever 10/22/2018L8072OD776/09.2019XEkstra GågatenVMU
2201posea 40gFirstPrice kjøttkakesausUNIL,NorgesgruppenTyskland/Tjekkia10/22/2018L561551910 2019BunnprisNordnesNST
2201posea 40gFirstPrice kjøttkakesausUNIL,NorgesgruppenTyskland/Tjekkia10/23/2018L561581212 2019KIWISpelhaugenEER
2201posea 40gFirstPrice kjøttkakesausUNIL,NorgesgruppenTyskland/Tjekkia10/30/2018L567541101 2020KIWIKjerreidvikEER
2211posea 23gFirstPrice bearnaise sausUNIL,NorgesgruppenTyskland/Tjekkia10/22/2018L540830708 2019BunnprisNordnesNST
2211posea 23gFirstPrice bearnaise sausUNIL,NorgesgruppenTyskland/Tjekkia10/23/2018L561561412 2019KIWISpelhaugenEER
2211posea 23gFirstPrice bearnaise sausUNIL,NorgesgruppenTyskland/Tjekkia10/23/2018L567530401 2020KIWISpelhaugenEER
222100gJacobsbearnaiseUNIL,NorgesgruppenNorge10/23/201818072001/182320.07.2019KIWISpelhaugenEER
222100gJacobsbearnaiseUNIL,NorgesgruppenNorge11/12/201818071701/044917.07.2019MenyDolvikenEER
222100gJacobsbearnaiseUNIL,NorgesgruppenNorge11/12/201830.05.1820:2830.05.2019MenyOasenEER
  Tomatsaus/orientalsksaus      
223HeleglassetDolmioBolognese ClassicoDolmioEU10/22/20181/26/2020BunnprisNordnesNST
223HeleglassetDolmioBolognese ClassicoDolmioEU10/22/20182/17/2020BunnprisNordnesNST
223HeleglassetDolmioBolognese ClassicoDolmioEU10/22/20181/19/2020XEkstra GågatenVMU
224HeleglassetUncleBen’s Sweet & SourUncleBenEU10/22/201803:26-2/30.07.2019Rema1000 NordnesVMU
224HeleglassetUncleBen’s Sweet & SourUncleBenEU10/22/201817:12-2/22.02.2020Rema1000 NordnesVMU
224HeleglassetUncleBen’s Sweet & SourUncleBenEU10/22/201808:45-2/23.07.2019BunnprisNordnesNST
225200gav 450gUncleBen’s Tikka MasalaUncleBenEU10/22/201823:19-2/19.07.2019Rema1000 NordnesVMU
225200gav 450gUncleBen’s Tikka MasalaUncleBenEU10/22/201807:10-2/26.10.2019Rema1000 NordnesVMU
225200gav 450gUncleBen’s Tikka MasalaUncleBenEU10/22/201809:05-2/22.09.2019Rema1000 NordnesVMU
226HeleglassetBarillaBologneseBarillaItalia10/22/2018I34134888/19.12.2019XEkstra GågatenVMU
226HeleglassetBarillaBologneseBarillaItalia10/30/2018I34135078/07.01.2020XEkstra VadmyraEER
226HeleglassetBarillaBologneseBarillaItalia1/10/2018134134878/18.12.2019XEkstra LøvåsEER
227HeleglassetFirstPrice Sweet and SourUNIL,NorgesgruppenBelgia10/22/2018L2347-04;33CO3968/31.12.2020BunnprisNordnesNST
227HeleglassetFirstPrice Sweet and SourUNIL,NorgesgruppenBelgia10/22/2018LYO53/23:43/CO3968/28.02.2021BunnprisNordnesNST
227HeleglassetFirstPrice Sweet and SourUNIL,NorgesgruppenBelgia10/23/20185/31/2021KIWISpelhaugenEER
228HeleglassetFirstPrice pastasausUNIL,NorgesgruppenItalia11/29/2018LA30FD/30.01.2021MenySartorEER
228HeleglassetFirstPrice pastasausUNIL,NorgesgruppenItalia10/30/2018LA030FD4BA44/ 30.01. 2021KIWIBjørgeveienEER
228HeleglassetFirstPrice pastasausUNIL,NorgesgruppenItalia11/6/2018LA239FD4BA44/27.08. 2021XEkstra GågatenEER
229HeleglassetSaritas(Rieber & son) Tikka masalaSaritas,Orkla foods 10/22/20188144/24.05.2020Rema1000 StrandgatenVMU
229HeleglassetSaritas(Rieber & son) Tikka masalaSaritas,Orkla foods 10/22/20188036/05.02.2020Rema1000 StrandgatenVMU
229HeleglassetSaritas(Rieber & son) Tikka masalaSaritas,Orkla foods 10/22/20188261/18.09.2020XEkstra GågatenVMU
230HeleglassetEldoradopastasaus arrabiataUNIL,NorgesgruppenItalia10/23/201820LA071/31.08.2021KIWISpelhaugenEER
230HeleglassetEldoradopastasaus arrabiataUNIL,NorgesgruppenItalia10/30/2018LI23LB226/31.08.2021KIWIKjerreidvikenEER
230HeleglassetEldoradopastasaus arrabiataUNIL,NorgesgruppenItalia11/12/201813LA071/31.08.2021MenyDolvikenEER
231300gav 690 gX-traPastasaus basilikumCOOPDanmark10/22/2018LY166-19:27I0337I/ 30.06.2020XEkstra GågatenVMU
231300gav 690 gX-traPastasaus basilikumCOOPDanmark3/12/2018LY228-01:3510237T/ 31.08.2020XEkstra NyborgLDA
232100gav 190gBarillapesto alla GenoveseBarillaItalia10/22/2018125188-1256(IB5)/20.10.2019Rema1000 StrandgatenVMU
232100gav 190gBarillapesto alla GenoveseBarillaItalia10/22/2018125908-1551(IB5)/31.12.2019Rema1000 StrandgatenVMU
232100gav 190gBarillapesto alla GenoveseBarillaItalia10/22/2018124888-1041(IB5)/20.09.2019BunnprisNordnesNST
  Påleggssalatermed kjøtt      
233100av 400 gDelikatItaliensk salatMillsNorge11/6/201808D/29.11.2018XEkstra GågatenNST
233100av 400 gDelikatItaliensk salatMillsNorge11/6/201809G/14.12.2018XEkstra GågatenNST
233100av 400 gDelikatItaliensk salatMillsNorge11/6/201808B/11.12.18XEkstra GågatenNST
234200gav 500gSalatmesterenitalienskSalatmesterenNorge11/12/201811/27/2018Rema1000 SøreideEER
234200gav 500gSalatmesterenitalienskSalatmesterenNorge11/12/201812/3/2018Rema1000 MyrholtetEER
234200gav 500gSalatmesterenitalienskSalatmesterenNorge11/22/201812/25/2018Rema1000 MyrholtetEER
  Tilbehørsalater      
235100gDelikatklassisk potetsalatMillsNorge11/6/201809A/17.12.2018KIWIStrandgatenNST
235100gDelikatklassisk potetsalatMillsNorge11/6/201801D/26.11.2018BunnprisNordnesNST
235100gDelikatklassisk potetsalatMillsNorge11/12/201809B/24.12.2018MenyOasenEER
236100av 400 gSalatmesterenpotetsalatSalatmesterenNorge11/12/201812/3/2018Rema1000 MyrholtetEER
236100av 400 gSalatmesterenpotetsalatSalatmesterenNorge11/22/201812/31/2018Rema1000 MyrholtetEER
236100av 400 gSalatmesterenpotetsalatSalatmesterenNorge11/22/201811/27/2018Rema1000 MyrholtetEER
237250gav 750gFirstPrice potetsalatUNIL,NorgesgruppenNorge11/6/20188411/17.12.2018KIWIStrandgatenNST
237250gav 750gFirstPrice potetsalatUNIL,NorgesgruppenNorge11/6/20188383/28.11.2018BunnprisNordnesNST
237250gav 750gFirstPrice potetsalatUNIL,NorgesgruppenNorge11/22/20188444/10.01.2019KIWISpelhaugenEER

AOAA: Anne Kathrine Owren Aarum, EER: Edel Erdal, MKR: MaritaKristoffersen, LDA: Lisbeth Dahl, NST: Nina Steinsvik, VMU: VivianKrakeli.

55