Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: 2014 (22)nerbilde 3ar gammel havsil

ICES-råd for tobis i Nordsjøen, Shetland, Skagerrak og Kattegat

25.02.2014

Oppdatert råd (gitt 15. mai 2014): Havforskningsinstituttet tilrår at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen ikke bør overstige 90 000 tonn i 2014. Et slikt uttak medfører en moderat fiskedødlighet, som vil sikre en betydelig restbestand som vil gyte neste år. Havforskningsinstituttet vurderer at et slikt uttak bidrar til å sikre en økt foreløpig kvote i 2015 som er større enn årets foreløpige kvote. Basert på fordelingen av bestanden anbefaler Havforskningsinstituttet at underområdene 2a, 3b, 3c og 4b er åpne for et fiskeri i 2014.lodde 1

Kvoteråd for lodde ved Island/Jan Mayen

02.12.2013

For sesongen 2013/2014 var ICES-rådet ingen fiskeri inntil ny informasjon om bestandsstørrelsen bekrefter at gytebestanden er over 400 000 tonn. Et forskningstokt høsten 2013 skaffet til veie ny informasjon om gytebestanden, og kvoten ble satt til 160 000 tonn. Foreløpig totalkvote for norsk fiskeri er 40 869 tonn.
 110120

Øyepål

22.10.2013

Denne bestanden blir vurdert to ganger årlig av ICES. Her er det oppdaterte rådet for 2014 (juni 2014).

Anbefalt kvote for 2014: Maksimum 108 000 tonn.

Første vurdering fra ICES (oktober 2013):

Anbefalt kvote for 2014: Maksimum 216 000 tonn.lodde barentshavet

Lodde i Barentshavet

08.10.2013

Samandrag av ICES-tilrådinga (oktober 2013): 
Tilrådd kvote 2014: 15 000 tonn
Tilrådd kvote 2013: 200 000 tonn
Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn
Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn
Tilrådd kvote 2010: 360 000 tonndsc 4205

Makrell

03.10.2013

Kvoteråd 2014: Anbefalt kvote 2014: 890 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 497 000 - 542 000 tonn
Avtalt kvote 2013: Ingen internasjonal avtale (sum av nasjonale kvoter: 906 000 tonn)tdlw 2003 69

Nordsjøtaggmakrell

03.10.2013

Anbefalt kvote 2013: < 25 500 tonn
Anbefalt kvote 2012: < 25 500 tonn
Avtalt kvote 2013: Som vanlig ingen internasjonal avtaletaggmakrell

Vestlig taggmakrell

03.10.2013

Kvoteråd 2014: Anbefalt kvote 2014 (maksimalt langtidsutbytte): < 110 546 tonn
Kvote 2013 (maksimalt langtidsutbytte): <126 000 tonn
Avtalt kvote 2013: Som vanlig ingen internasjonal avtale.kolmule

Kolmule

02.10.2013

Kvoteråd 2014: Anbefalt kvote 2014 (Forvaltningsplan): 948 950 tonn
Anbefalt kvote 2013: 643 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 643 000 tonndsc 3444a1300

Norsk vårgytende sild

02.10.2013

Anbefalt kvote 2014 (Forvaltningsplan): 418 487 tonn
Anbefalt kvote 2013: 619 000 tonn
Avtalt kvote 2013: Ikke enighet om totalkvotesei som spiser av krill

Sei i Nordsjøen

28.06.2013

Anbefalt kvote 2014:   85 581 tonn
Anbefalt kvote 2013:  100 684 tonn
Avtalt kvote 2013:      100 684 tonnhvitting de lange

Hvitting i Nordsjøen

28.06.2013

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal
Anbefalt kvote 2014:  21 199 tonn
Anbefalt kvote 2013:  26 000 tonn
Avtalt kvote 2013:      36 109 tonn

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2014:  500 tonn
Anbefalt kvote 2013:  500 tonn
Avtalt kvote  2013:  1 050 tonnrodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

28.06.2013

Nordsjøen
Anbefalt kvote 2014:  111 631 tonn (landinger), totalfangst 159 584 tonn
Anbefalt kvote 2013:  97 070 tonn
Avtalt kvote 2013:      97 070 tonn
Skagerrak:
Anbefalt kvote 2014:  8 972 tonn (landinger), totalfangst 10 196 tonn
Anbefalt kvote 2013:  8 400 tonn
Avtalt kvote  2013:    9 142 tonnhyse web 1

Hyse i Nordsjøen

28.06.2013

Anbefalt kvote 2014:  40 639  tonn (konsumfiske), totalfangst 45 318 tonn
Anbefalt kvote 2013:  47 811 tonn
Avtalt kvote 2013: 47 811 tonntorsk imr

Torsk i Nordsjøen

28.06.2013

Anbefalt kvote 2014:  28 809 tonn (landinger), totalfangst 37 496 tonn
Anbefalt kvote 2013:  31 801 tonn
Avtalt kvote 2013:      31 801 tonnsild tett på

Nordsjøsild

26.06.2013

Anbefalt kvote 2014: 470 037 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Anbefalt kvote 2013: 465 750 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Avtalt kvote 2013: 478 000tonn i direktefisket
 vanlig uer

Vanlig uer (Sebastes marinus) i ICES-område I og II

06.06.2013

Anbefalt TAC 2014: null fangst
Anbefalt TAC 2013: null fangst
Landinger i 2012: 5 400 tonnblaakveite

Kvoteråd for nordøstarktisk blåkveite

06.06.2013

Anbefalt fangst 2014: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2013: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 19 000 tonnsnabeluer

Kvoteråd for snabeluer (Sebastes mentella) ICES-område I og II

06.06.2013

Anbefalt TAC 2014: ikke over 24 000 tonn
Anbefalt TAC 2013: ikke over 47 000 tonn
NEAFC TAC 2013: 19 500 tonnkysttorsk

Kvoteråd for norsk kysttorsk nord for 62° N

06.06.2013

Anbefalt regulering 2014: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2013: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2012 : 21 000 tonnsei hele

Kvoteråd for nordøstarktisk sei

06.06.2013

Anbefalt kvote 2014: 140 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 164 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 140 425 tonnHyse, stim

Kvoteråd for nordøstarktisk hyse

06.06.2013

Anbefalt kvote 2014: 150 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 238 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 200 000 tonnTorsk stim

Kvoteråd for nordøstarktisk torsk

06.06.2013

Anbefalt kvote 2014: 993 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 940 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 1 000 000 tonn