Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: 2013 (23)nerbilde 3ar gammel havsil

Endelig råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2013

23.05.2013

Havforskningsinstituttet har i perioden 25. april - 13. mai 2013 gjennomført et akustisk tobistokt i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ett-åringene) for å kunne beregne den total bestandsstørrelse. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med tilsvarende målinger i perioden 2007-2012, og danner grunnlaget for et endelig tobisråd for 2013 i norsk sone.tobis stikker hodet opp av sanden

Tobis i norsk økonomisk sone

06.02.2013

I henhold til målsetningen i den norske eksperimentelle forvaltningsmodellen av tobis tilrår instituttet en foreløpig kvote på inntil 20 000 tonn, og at underområdene 2a og 3a åpnes for tobisfiske i perioden 23. april–23. juni.Kongekrabbe holdes opp og vises frem av forsker som ikke er synlig i bildet.

Kongekrabbe

02.01.2013

Havforskningsinstituttet anbefaler at kongekrabbekvoten settes til 900 tonn i 2013, for å sikre lavest mulig spredning. Det innebærer at det er under 25 prosent sannsynlighet for at bestanden blir mindre enn føre-var-grensa for stengning av fisket .lodde barentshavet

Lodde i Barentshavet

09.10.2012

Tilrådd kvote 2013: 200 000 tonn
Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn
Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn
Tilrådd kvote 2010: 360 000 tonn

Den avtalte kvoten var i alle desse åra den same som den tilrådde kvoten. Fangsten har vore noko lågare enn kvoten i alle åra, fordi Russland ikkje har fiska heile kvoten sin.110120

Øyepål

05.10.2012

Anbefalt kvote for 2013 (råd presentert i juni 2013): Maksimum 457 000 tonn.
Anbefalt kvote for 2013 (foreløpig råd presentert i oktober 2012): Maksimum 393 000 tonn hvis landingene i 2012 var 101 000 tonn).

 stor og feit sild tatt i gronlandshavet foto leif nottestad

Norsk vårgytende sild

27.09.2012

Kvote 2013 (Forvaltningsplan): 619 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 833 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 833 000 tonnbilder 021

Vestlig taggmakrell

27.09.2012

Anbefalt kvote 2013 (maksimalt langtidsutbytte): < 126 000 tonn
Kvote 2012 (maksimalt langtidsutbytte): < 211 000 tonn
Avtalt kvote 2012: Som vanlig ingen internasjonal avtalemakrell reketokt2010 foto opaulsen 75

Makrell

27.09.2012

Anbefalt kvote 2013 (Forvaltningsplan): 497 000 – 542 000 tonn
Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 586 000 - 639 000 tonn
Avtalt kvote 2012: Ingen internasjonal avtale (sum av nasjonale kvoter: 939 000 tonn)taggmakrell ms2002 019

Nordsjøtaggmakrell

27.09.2012

Anbefalt kvote 2013: < 25 500 tonn
Anbefalt kvote 2012: Redusere dagens fangstnivå
Avtalt kvote 2012: Som vanlig ingen internasjonal avtalekolmule

Kolmule

27.09.2012

Anbefalt kvote 2013 (Forvaltningsplan): 643 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 391 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 391 000 tonnrodspette foto ingunn bakketeig

Raudspette i Nordsjøen

29.06.2012

Tilrådd kvote 2013: 97 070 tonn landinger
Tilrådd kvote 2012: 84 410 tonn landinger
Avtalt kvote 2012: 84 410 tonn landingerhyse r web

Hyse i Nordsjøen

29.06.2012

Tilrådd kvote 2013: 47 811 tonn landinger
Tilrådd kvote 2012: 41 575 tonn landinger
Avtalt kvote 2012: 41 575 tonn landinger

 sei

Sei i Nordsjøen

28.06.2012

Tilrådd kvote 2013: mindre enn 100 684 tonn landingar
Tilrådd kvote 2012: 87 548 tonn landingar
Avtalt kvote 2012: 79 720 tonn landingar
 
 forfra a

Torsk i Nordsjøen

28.06.2012

Tilrådd  kvote 2013: 25 441 tonn landingar
Tilrådd  kvote 2012: 31 800 tonn landingar
Avtalt kvote 2012: 31 558 tonn totalfangsthvitting

Kviting i Nordsjøen

28.06.2012

Tilrådd kvote 2013: 26 000 tonn konsumlandingar
Tilrådd kvote 2012: 24 300 tonn landingar
Avtalt kvote 2012: 18 106 tonn landingar (gjeld Nordsjøen og Skagerrak)
 sild tett på

Nordsjøsild

13.06.2012

Anbefalt kvote 2013: 465 750 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Anbefalt kvote 2012: mai 2011: 230 000 tonn i direktefisket, interim advice (november 2011): 230 000 (forvaltningsplan) til 478 400 tonn(forvaltningsplan uten 15% begrensning) i direktefisket
Avtalt kvote 2012: 405 000 tonn i direktefisket
 sei hele

Nordøstarktisk sei

05.06.2012

Anbefalt kvote 2013 (neste år): 164 000 tonn
Anbefalt kvote 2012 (inneværende år): 164 000 tonn
Avtalt kvote 2012 (inneværende år): 164 000 tonn
 kysttorsk

Norsk kysttorsk nord for 62° N

05.06.2012

Anbefalt regulering 2013: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2012: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2012 : 21 000 tonn
 105381

Nordøstarktisk blåkveite

05.06.2012

Anbefalt fangst 2013: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2012: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 18 000 tonnvanlig uer

Vanlig uer (Sebastes marinus) i ICES-område I og II

05.06.2012

Anbefalt TAC 2013: null fangst
Anbefalt TAC 2012: null direkte fiske og lavest mulig bifangst
Landinger i 2011: 5 800 tonnsnabeluer

Snabeluer (Sebastes mentella) ICES-område I og II

05.06.2012

Anbefalt TAC 2013: ikke over 47 000 tonn
Anbefalt TAC 2012: null  direkte trålfiske, lavest mulig bi-fangst
NEAFC TAC 2012: 7 500 tonntorsk

Kvoteråd for nordaustarktisk torsk

04.06.2012

Anbefalt kvote 2013: 940 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 751 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 751 000 tonn
 hyse

Nordøstarktisk hyse

04.06.2012

Anbefalt kvote 2013: 238 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 318 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 318 000 tonn