Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: 2009 (22)oyepal

Øyepål 2009 - revidert

23.06.2009

Sammendrag av ICES sine anbefalinger, juni 2009:

Foreløpig anbefaling for 2010 kommer i oktober 2009
Revidert anbefalt kvote for 2009: 157 000 tonn
Foreløpig avtalt kvote for 2009: 28 250 tonn
Foreløpig (oktober 08) anbefalt kvote for 2009: 35 000 tonn
 tobis

Tobis i Nordsjøen

28.10.2008

ICES anbefaler at tobisfelt som er påvist ikke å ha kommersielt fangstbare bestander bør stenges til overvåkingsprogram har påvist at de lokale bestandene er blitt gjenoppbygd. På andre tobisfelt bør det kun tillates fiske i 2009 dersom informasjon fra tilgjengelig bestandsovervåking viser at bestanden kan gjenoppbygges til over føre-var-nivået (Bpa) i 2010.105454

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

28.10.2008

For øyepål anbefaler ICES fangster i 2009 på inntil 35 000 tonn tilsvarende en fiskedødelighet på 0,15. Dette forventes å bringe bestanden over føre-var-nivået i 2010.stim med sild

Norsk vårgytende sild

10.10.2008

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Gytebestanden i 2008 er beregnet til ca. 12 millioner tonn. 2004-årsklassen vurderes å være sterk og vil komme inn i gytebestanden i de kommende årene.  Gytebestanden i 2009 og 2010 ventes å være på samme nivå som nå.makrell ms2002 006

Makrell

10.10.2008

Gytebestanden for makrell har økt fra 1,7 millioner tonn i 2002 til 2,5 millioner tonn i 2007. Gytebestandsnivået er nå over føre-var-nivået, og bestanden er dermed klassifisert til å ha full reproduksjonsevne.  ICES mener imidlertid det er en risiko for at det fiskes for mye på denne bestanden. Grunnet den positive bestandsutviklingen anbefales det at det kan fiskes mellom 443 000 og 578 000 tonn i 2009.  Nordsjøkomponenten av makrellbestanden er fremdeles i dårlig forfatning og trenger ekstra beskyttelse.kolmule

Kolmule

10.10.2008

Etter nærmere ti år med god rekruttering, butter det kraftig for kolmulerekrutteringen. 2005- og 2006-årsklassene er omtrent de laveste som noen gang er målt, og det er ingen grunn til å tro at 2007-årsklassen er sterkere. ICES slår fast at det er for stor fiskedødelighet, altså fiskes det for mye på arten. Anbefalingen er på maks 408 000 tonn for 2009, som er mer enn en halvering i forhold til i fjor.110762lodde

Lodde i Barentshavet

10.10.2008

I 2009 er det ventet lite ungsild i Barentshavet. Dette gir på kort sikt gode rekrutteringsforhold for lodda, siden loddeyngelen er mat for ungsilda.  2006-årsklassen var den første tallrike loddeårsklassen på seks år og 2007 årsklassen er enda sterkere. 2006-årsklassen utgjør mesteparten av den modnende delen av loddebestanden som ble beregnet til 2,5 millioner tonn i september i år.  I løpet av vinteren vil store deler av loddebestanden bli nedbeiteta av torsk, men det vil være rom for en kvote på 390 000 tonn.taggmakrell2

Vestlig taggmakrell

10.10.2008

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne basert på det siste estimatet av gytebestanden. De siste årene har det vært kontinuerlig nedgang i fangstene. I 2007 var fangsten 123 000 tonn, som er den laveste på over 20 år. Det anbefales en kvote på inntil 180 000 tonn for hvert av årene 2008, 2009 og 2010.sei hode

Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland

25.06.2008

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Siden 1998 har både gytebestanden og fiskedødeligheten vært på riktig side av føre-var-grensen. ICES har nå evaluert Norge og EU sin forvaltningsplan for sei og konkluderer med at den på kort sikt er i samsvar med føre-var-tilnærmingen. Dette tilsier landinger i 2009 på 139 000 tonn.sild i stim4

Nordsjøsild

25.06.2008

Den siste gode årsklassen vi har hatt av nordsjøsild kom i 2000. Etter det har rekrutteringen vært dårlig, og ICES mener at det er risiko for at bestanden har redusert reproduksjonsevne og at fisket ikke er bærekraftig. Gytebestanden har vært under føre-var-grensen siden 2006, og ventes å være det også i 2008.hyse

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

25.06.2008

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Siden 2001 har både gytebestanden og fiskedødeligheten vært på riktig side av føre-var-grensen. Rådet fra ICES er i tråd med den vedtatte forvaltingsplanen. Det tilsier landinger i 2009 på 44 700 tonn.oyepal 350

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

25.06.2008

Gytebestanden av øyepål har full reproduksjonsevne og fiskedødeligheten er lav. Rekrutteringen har vært dårlig en periode, men 2007-årsklassen er beregnet til å være over middels.torsk a

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den engelske kanal

25.06.2008

Bestanden har redusert reproduksjonsevne. Rekrutteringen har vært dårlig siden 1997, og selv om beregnet rekruttering i 2006 (2005-årsklassen) er høyere enn de ni foregående år, er den likevel under gjennomsnittet. Gytebestanden har økt litt siden 2006, men er fortsatt under kritisk grense. Det positive er at fiskedødligheten har avtatt siden 2000 og nå er vurdert til å være bærekraftig.Sei som svømmer

Kommentarer om rådene på arktiske bestander

13.06.2008

ICES kvoteråd på arktiske bestander ble publisert 6. juni. Havforskningsinstituttet slutter seg til rådene med følgende kommentarer:torsk2

Nordøstarktisk torsk

05.06.2008

Denne bestanden har god reproduksjonsevne og beskattes bærekraftig, sier ICES. I beregningene er det lagt til grunn et overfiske på 41 000 tonn i 2007, mot 166 000 tonn i 2005. Høstingsregelen som Norge og Russland har vedtatt er evaluert til å være føre-var, men urapporterte landinger har gitt en betydelig høyere beskatning enn det regelen forutsetter.  ICES råd for 2009 er et totalt uttak på 473 000 tonn, 43 000 høyere enn vedtatt kvote for 2008.blakveite

Blåkveite

05.06.2008

Nye, tilgjengelige data endrer ikke ICES sin vurdering: Blåkveitebestanden har lagt på et lavt nivå i 25 år sjøl med fangster på mellom 15 000 og 25 000 tonn. For å styrke bestanden tilrår ICES det samme som de har gjort siden 2003: Fangstene bør ikke overstige 13 000 tonn. Med fangster på dette nivået har totalbestanden hatt en økning.31072007 008

Kysttorsk

05.06.2008

Gytebestanden er nær det laveste som er observert og rekrutteringen har vært dårlig siden 2002. Fiskedødeligheten ser ut til å ha avtatt noe i de siste årene. Det er imidlertid stor usikkerhet i fangsttallene, blant annet på grunn av et stort fritids- og turistfiske. ICES anbefaler at det ikke bør tas fangst av denne bestanden i 2009, og forutsetter en gjenoppbyggingsplan før fisket gjenåpnes.uer i korallrev

Uer

05.06.2008

Nye og oppdaterte data for uerbestandene har ikke endret ICES sine vurderinger. Begge bestandene har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 90-tallet og er nå nær et historisk lavmål. Tilrådingene er som for 2008 – det bør være forbud mot direkte fiske etter vanlig uer og mot direkte trålfiske etter snabeluer i ICES-områdene I og II. I tillegg tilrås det å holde områder stengt, vern av yngel og at bifangst holdes på et så lavt nivå som mulig.snabeluer

Snabeluer

05.06.2008

Nye og oppdaterte data for uerbestandene har ikke endret ICES sine vurderinger. Begge bestandene har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 90-tallet og er nå nær et historisk lavmål. Tilrådingene er som for 2008 – det bør være forbud mot direkte fiske etter vanlig uer og mot direkte trålfiske etter snabeluer i ICES-områdene I og II. I tillegg tilrås det å holde områder stengt, vern av yngel og at bifangst holdes på et så lavt nivå som mulig.sei hode

Nordøstarktisk sei

05.06.2008

Denne seibestanden høstes bærekraftig og en kvote i tråd med vedtatt høstingsregel vil være på 225 000 tonn. Dette er 22 000 tonn mindre enn rådet og avtalt kvote for inneværende år.hyse

Nordøstarktisk hyse

05.06.2008

ICES råd er at det kan fiskes inntil 194 000 tonn. Bestanden er i god forfatning, men for hysa som for torsken er det viktig å få redusert mengden urapporterte landinger for å redusere usikkerheten i beregningene.