Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: Kystbrisling (5)En haug med Kystbrisling som ligg i eit kar.

Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord

04.09.2023

Havforskningsinstituttet tilrår at fangsten av kystbrisling i 2023 ikke overstiger 240 tonn i Hardangerfjorden og 360 tonn i Sognefjorden, og at det ikke åpnes for fiske i Nordfjord. foto av brisling i et fat

Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord og Trondheimsfjorden

16.09.2022

Havforskningsinstituttet tilrår at fangsten av kystbrisling i 2022 ikke overstiger 240 tonn i Hardangerfjorden og 360 tonn i Sognefjorden, og at det ikke åpnes for fiske i Nordfjord. For brislingfiske i Trondheimsfjorden anbefales en kvote på 165 tonn.Sprattus sprattus 08 05 a

Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord og Trondheimsfjorden

22.08.2021

Havforskningsinstituttet gir råd om at fangsten av kystbrisling i 2021 begrenses til 240 tonn i Hardangerfjorden og 360 tonn i Sognefjorden. For Nordfjord og Trondheimsfjorden er rådet at det ikke åpnes for fiske.Fotografi av stim med brisling

Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord og Trondheimsfjorden

27.08.2020

Havforskningsinstituttet gir råd om at fangsten av kystbrisling i 2020 i Hardangerfjorden, Sognefjorden og Nordfjord begrenses til: 240 tonn i Hardangerfjorden, 360 tonn i Sognefjorden og 80 tonn for Nordfjord. Det gis også råd om at det i områder som ikke overvåkes, også settes en fangstbegrensning dersom et fiske av betydning starter, som for eksempel i Trondheimsfjorden i 2018 og 2019.Brislingstim

Kystbrisling i Hardanger, Sognefjorden og Nordfjord

16.09.2019

Havforskningsinstituttet gir råd om at det ikke bør åpnes for et fiskeri i Sognefjorden og at fangsten i Hardangerfjorden og Nordfjord begrenses til 240 tonn i Hardangerfjorden og 80 tonn for Nordfjord. Andre kystområder er ikke dekket av tokt, og råd kan derfor ikke gis.