Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: 2022 (30)foto av brisling i et fat

Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord og Trondheimsfjorden

16.09.2022

Havforskningsinstituttet tilrår at fangsten av kystbrisling i 2022 ikke overstiger 240 tonn i Hardangerfjorden og 360 tonn i Sognefjorden, og at det ikke åpnes for fiske i Nordfjord. For brislingfiske i Trondheimsfjorden anbefales en kvote på 165 tonn.Tobisfangst

Tobis i Nordsjøen (endelig råd)

02.06.2022

Anbefalt kvote 2022: 95 000 tonn (endelig)
Anbefalt kvote 2021: 145 000 tonn
Anbefalt kvote 2020: 250 000 tonnDjupvannsreke

Reke i Norskerenna og Skagerrak

09.05.2022

Anbefalt endelig kvote 2022 (fangster): 7712 tonn 
Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2023 (fangster): 5882 tonn 
Avtalt endelig kvote 2022 (landinger) og midlertidig kvote første halvdel av 2023 (landinger): ikke fastsattTobis av ulik størrelse

Tobis i Nordsjøen - foreløpig råd

22.02.2022

Anbefalt kvote 2022: 60 000 tonn (foreløpig)
Anbefalt kvote 2021: 145 000 tonn
Anbefalt kvote 2020: 250 000 tonnSnøkrabbefangst på dekk

Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet

01.12.2021

Havforskningsinstituttet anbefaler at den totale fangsten i 2022 ikke overstiger 6 725 tonnReke barentshavet kvoterådbilde

Reke i Barentshavet

30.11.2021

Anbefalt kvote 2022: 140000 tonn
Anbefalt kvote 2021: 140000 tonn
Avtalt kvote 2021: Ingen felles kvote sattFoto av kongekrabbe

Kongekrabbe i norsk sone

04.11.2021

Anbefalt kvote 2022: 1845 tonn
Anbefalt kvote 2020: 1539 tonnLodde_HI-027799

Lodde i Barentshavet

12.10.2021

Tilrådd kvote 2022: 70 000 tonn
Tilrådd kvote 2021: 0 tonn
Avtalt kvote 2021: 0 tonnTrisopterus esmarkii 09 2015

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

08.10.2021

Anbefalt kvote 2022*: 118 273 tonn
*Kvoterådet gjelder 1. november 2021–31. oktober 2022.
Anbefalt kvote 2021**: 254 038 tonn
**Kvoterådet gjelder 1. november 2020–31. oktober 2021kysttorsk

Kysttorsk nord for 67°N. Revidert

04.10.2021

ICES tilrår, i tråd med MSY-tilnærmingen, at fangsten i 2022 ikke bør overstige 7 865 tonn (kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert). Samtidig anbefales utarbeiding av en ny gjenoppbyggingsplan.Hyse

Nordaustarktisk hyse. Revidert

04.10.2021

Tilrådd kvote 2022:  178 532 tonn
Tilrådd kvote 2021: 232 537 tonn
Avtalt kvote 2021: 232 537 tonnNordsjøsild fangst

Nordsjøsild

30.09.2021

Tilrådd kvote 2022: 532 183 tonn i direktefisket (532 183 tonn totalt) 
Tilrådd kvote 2021: 359 367 tonn i direktefisket (365 792 tonn totalt)
Avtalt kvote 2021: 356 357 tonn i direktefisket
 Makrell

Makrell

30.09.2021

Anbefalt kvote 2022:794 920
Gjeldende kvote 2021: 852 284Tagg- eller hestmakrell

Vestlig hestmakrell

30.09.2021

Anbefalt kvote 2022: 71 138 tonn
Anbefalt kvote 2021: 81 376 tonn
Avtalt kvote 2021: Ikke internasjonal enighet om totalkvote.
 nvgsild

Norsk vårgytende sild

30.09.2021

Anbefalt kvote 2022: 598 588 tonn
Anbefalt kvote 2021: 651 033 tonn
Avtalt kvote 2021: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 881 097 tonn)HI 000285

Kolmule

30.09.2021

Anbefalt kvote 2022: 752 736 tonn
Anbefalt kvote 2021: 929 292 tonn
Avtalt kvote 2021: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 242 727 tonn)
 Torsk, profil, nett

Torsk i Nordsjøen, østlige Engelske kanal og Skagerrak

30.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 14 276 tonn
Anbefalt kvote 2021: 14 755 tonn
Avtalt kvote 2021:  15 911 tonn (sum over alle områder)Merluccius merluccius 06 12 2012 13

Lysing i Nordsjøen, Det keltiske havet og nordlige Biscayabukten

30.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 75 052 tonn
Anbefalt kvote 2021: 102 888 tonn (revidert fra 98 657 tonn i juni 2021)
Avtalt kvote 2021: ingen avtalt kvotehyse

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak

30.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 128 708 tonn
Anbefalt kvote 2021: 69 280 tonn
Avtalt kvote 2021: 50 182 tonn (sum over alle områder)sei som spiser av krill

Sei i Nordsjøen, ved Rockall, v. av Skottland, i Skagerrak og Kattegat

30.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 49 614 tonn
Anbefalt kvote 2021: 65 687 tonn
Avtalt kvote 2021: 65 687 tonn (sum over alle områder)rodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

30.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 142 508 tonn
Anbefalt kvote 2021: 167 785 tonn (oppdatert fra 162 607 tonn i mai 2021)
Avtalt kvote 2021: 162 607 tonn (sum over alle områder)Hvitting HI 007335

Hvitting i Nordsjøen og den østlige engelske kanal

30.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 88 426 tonn
Anbefalt kvote 2021: 22 082 tonn
Avtalt kvote 2021: 28 021 tonn (sum over alle områder)torsk

Nordøstarktisk torsk

15.06.2021

Tilrådd kvote 2022: 708 480 tonn
Tilrådd kvote 2021: 885 600 tonn
Avtalt kvote 2021: 885 600 tonnBlåkveite HI 032009

Nordøstarktisk blåkveite

15.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 19 094 tonn
Anbefalt kvote 2021: 23 000 tonn
Avtalt kvote 2021: 27 000 tonn
Anbefalt kvote 2023: 18 494sei nordaustarktisk kvoterådbilde

Nordøstarktisk sei

15.06.2021

Anbefalt kvote 2022: 197 212 tonn
Anbefalt kvote 2021: 197 779 tonn
Avtalt kvote 2021: 197 779 tonnNordaustarktisk hyse

Nordøstarktisk hyse

15.06.2021

Tilrådd kvote 2022: 180 003  tonn
Tilrådd kvote 2021: 232 537 tonn
Avtalt kvote 2021: 232 537 tonnBrisling (Sprattus sprattus)

Brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

13.04.2021

Tilrådd kvote juli 2021-juni 2022: 106 715 tonn
Tilrådd kvote juli 2020-juni 2021: 207 807 tonn
Avtalt kvote juli 2020-juni 2021: 207 807 tonn