Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: 2017 (19)undervannsbilder sild 1

Nordsjøsild

01.06.2017

Tilrådd kvote 2018: 491 355 tonn i direktefisket (517 891 tonn totalt)
Tilrådd kvote 2017: 426 259 tonn
Avtalt kvote 2017: 481 608 tonnNærbilde av havsil

Tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone – oppdatert råd 2017

15.02.2017

Oppdatert tobisråd 15. mai 2017: Estimert total biomasse er blant de høyeste observerte i tidsserien. Gode rekrutteringen av 2016-årsklassen bidrar mest til den høye biomassen, men det er også relativt mye 3-åringer som har overlevd flere år med fiske, og som har hatt mulighet til å gyte vinteren 2016/2017. På dette grunnlag tilrår Havforskningsinstituttet at årets tobiskvote kan økes med 70 000 tonn, noe som tilsier en totalkvote på 120 000 tonn. Havforskningsinstituttet tilrår også at område 5 forblir stengt grunnet lavt biomasseestimat på Vikingbanken.hyse r web

Hyse i Nordsjøen

14.11.2016

Anbefalt kvote 2017: totalfangst maksimalt 39 461 tonn
Anbefalt kvote 2016: totalfangst maksimalt 74 854 tonn, tilsvarende maksimalt 61 930 tonn konsumfiske
Avtalt kvote 2016: 61 930 tonn (konsumfiske)Fotografi av loddefangst

Lodde i Barentshavet

10.10.2016

Tilrådd kvote 2017: 0 tonn
Tilrådd kvote 2016: 0 tonn
Avtalt kvote 2016: 0 tonnHI 000235

Hestmakrell i Nordsjøen

30.09.2016

Anbefalt kvote 2017: 18 247 tonn
Anbefalt kvote 2016: 15 200 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin kvote er 15 200 tonn)dsc 3444a1300

Norsk vårgytende sild

08.09.2016

Anbefalt kvote 2017: 646 075 tonn
Anbefalt kvote 2016: 316 876 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 376 612 tonn)kolmule

Kolmule

08.09.2016

Anbefalt kvote 2017: 1 342 330 tonn
Anbefalt kvote 2016: 776 391 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 147 000 tonn)Fotografi av makreller

Makrell

08.09.2016

Anbefalt kvote 2017: 857 185 tonn (oppdatert 26. januar 2017) 
Anbefalt kvote 2016: 773 842 tonn (oppdatert i 20. september 2016, opprinnelig råd var 667 385 tonn)
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (forventet fangst i 2016 er 1 067 828 tonn)taggmakrell

Vestlig hestmakrell

08.09.2016

Anbefalt kvote 2017: 69 186 tonn
Anbefalt kvote 2016: 126 103 tonn
Avtalt kvote 2016: ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 124 403 tonn)rodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

28.06.2016

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 158 201 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 216 345 tonn
Avtalt kvote 2016: 143 480 tonn (landinger)hvitting de lange

Hvitting i Nordsjøen

28.06.2016

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:
Anbefalt kvote 2017: Totalfangst 23 527 tonn
Anbefalt kvote 2016: 14 853 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2016: 13 678 tonn (landinger)

Skagerrak (2-års råd gitt i 2015):
Anbefalt kvote 2017: 500 tonn totalfangst, 135 tonn landinger
Anbefalt kvote 2016: 500 tonn totalfangst, 135 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 1 050 tonnsei som spiser av krill

Sei i Nordsjøen – oppdatert råd november 2016

28.06.2016

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst maksimalt 140 653 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst maksimalt 75 049 tonn, tilsvarende maksimalt 68 601 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 72 144 tonn (landinger)31072007 008

Torsk i Nordsjøen – oppdatert råd november 2016

28.06.2016

Anbefalt kvote 2017: Totalfangst maksimalt 47 359 tonn, tilsvarer landinger på maksimalt 39 651 tonn
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst maksimalt 49 259 tonn, tilsvarer maksimalt 40 419 tonn landinger
Avtalt kvote 2016: 40 419 tonn (landinger)hyse

Nordøstarktisk hyse

10.06.2016

Anbefalt kvote 2017: 233 000 tonn
Anbefalt kvote 2016: 244 000 tonn
Avtalt kvote 2016: 244 000 tonnsei hele

Nordøstarktisk sei

10.06.2016

Anbefalt kvote 2017: 150 000 tonn
Anbefalt kvote 2016: 140 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 140 000 tonnvanlig uer

Vanlig uer i ICES-område I og II

10.06.2016

Anbefalt kvote 2017–2019: null fangst
Anbefalt kvote 2014–2016: null fangst
Landinger 2015: 3 633 tonn, herav norske landinger 2 492 tonnkysttorsk

Norsk kysttorsk nord for 62° nord

10.06.2016

Anbefalt regulering 2017: følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2016: følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2016: 21 000 tonntorsk

Nordøstarktisk torsk

10.06.2016

Anbefalt kvote 2017: 805 000 tonn
Anbefalt kvote 2016: 805 000 tonn
Avtalt kvote 2016: 894 000 tonnsild i stim

Nordsjøsild

31.05.2016

Anbefalt kvote 2017: 426 259 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket
Avtalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket