Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: Kysttorsk – nord for 62°N (11)Kysttorsk som svømmer

Kysttorsk nord for 67°N

09.06.2023

ICES tilrår, i tråd med den norske forvaltningsplanen, at fangsten i 2024 ikke bør overstige 27.989 tonn (kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert).

(Revisjon 23 mai 2024: Det ble oppdaget en teknisk feil i den matematiske modellen forskerne bruker for å utarbeide kvoterådet for kysttorsk. Feilen er rettet, og ICES har revidert kvoterådet fra 26.612 tonn til 27.989 tonn i 2024.)kysttorsk

Kysttorsk mellom 62 og 67°N

09.06.2023

Anbefalt kvote 2024: 9 136 tonn
Anbefalt kvote 2023: 9 136 tonnkysttorsk

Kysttorsk nord for 67°N. Revidert

04.10.2021

ICES tilrår, i tråd med MSY-tilnærmingen, at fangsten i 2022 ikke bør overstige 7 865 tonn (kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert). Samtidig anbefales utarbeiding av en ny gjenoppbyggingsplan.kysttorsk nord for 62N kvoterådbilde

Norsk kysttorsk nord for 62. breiddegrad

09.04.2019

Tilrådd regulering 2019: Følg gjenoppbyggingsplanen
Tilrådd regulering 2018: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2018: 21 000 tonn