Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: 2015 (24)nerbilde 3ar gammel havsil

Endelig tobisråd: Anbefaler ingen økning av kvoten for 2015

02.02.2015

Havforskningsinstituttet tilrår at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen for 2015 ikke bør økes fra den foreløpige kvoten på 100 000 tonn. Et slikt uttak medfører en moderat fiskedødlighet. Det vil sikre en betydelig restbestand som vil kunne gyte neste år. Havforskningsinstituttet anbefaler videre at underområdene 1b, 2b, 3a, 3b, og 4a åpnes for et regulært fiskeri i 2015.105454

Øyepål

13.10.2014

Anbefalt kvote for 2015: Maksimum 326 000 tonnreketokt2010 foto opaulsen 99

Reke i Skagerrak og Norskerenna

09.10.2014

Anbefalt kvote 2015 (fangst): 10 900 tonn (tilsvarer landinger på 9 777 tonn)
Anbefalt kvote 2014 (fangst): 6 000 tonn
Avtalt kvote i 2014 (landinger): 9 500 tonnreker david shale

Reke i Barentshavet

08.10.2014

Anbefalt kvote 2015: 70 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 60 000 tonn
Avtalt kvote: Fisket er delvis innsattsregulertkolmule

Kolmule

29.09.2014

Anbefalt kvote 2015 (Forvaltningsplan): 839 886 tonn
Anbefalt kvote 2014: 948 950 tonn
Avtalt kvote 2014: 1 200 000 tonndsc 3444a1300

Norsk vårgytende sild

29.09.2014

Anbefalt kvote 2015 (Forvaltningsplan): 283 013 tonn
Anbefalt kvote 2014: 418 487 tonn
Avtalt kvote 2014: Ikke enighet om totalkvotetdlw 2003 69

Nordsjøtaggmakrell

29.09.2014

Anbefalt kvote 2015: mindre enn 15 200 tonn
Anbefalt kvote 2014: mindre enn 25 500 tonn
Avtalt kvote 2014: 32 000 tonn (gjelder bare EUs farvann og ICES områdene IVb,c og VIId)
 taggmakrell

Vestlig taggmakrell

29.09.2014

Anbefalt kvote 2015 (maksimalt langtidsutbytte): mindre enn 90 304 tonn
Kvote 2014 (maksimalt langtidsutbytte): mindre enn 110 546 tonn
Avtalt kvote 2014: 135 000 tonn (gjelder bare EUs farvann og EU flåte)dsc 4205

Makrell

29.09.2014

Anbefalt kvote 2015: 831 000–906 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 927 000 tonn–1.011 millioner tonn
Avtalt kvote 2014: 1.24 millioner tonn (Norge, EU og Færøyene)torsk imr

Torsk i Nordsjøen

15.08.2014

Anbefalt kvote 2015: 26 713 tonn (landinger), totalfangst 35 486 tonn
Anbefalt kvote 2014: 37 496 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2014: 33 391 tonn (landinger)hvitting de lange

Hvitting i Nordsjøen

15.08.2014

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal
Anbefalt kvote 2015: 17 190 tonn
Anbefalt kvote 2014: 21 199 tonn
Avtalt kvote 2013: 21 198 tonn

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2015: 212 tonn
Anbefalt kvote 2014: 500 tonn
Avtalt kvote 2014: 1 050 tonnrodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

15.08.2014

Nordsjøen:
Anbefalt kvote 2015: 128 376 tonn (landinger), totalfangst 179 301 tonn
Anbefalt kvote 2014: 111 631 tonn
Avtalt kvote 2014: 111 631 tonn

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2015: 6 972 tonn (landinger), totalfangst 7 232 tonn
Anbefalt kvote 2014: 8 972 tonn
Avtalt kvote 2014: 10 056 tonnsei som spiser av krill

Sei i Nordsjøen

15.08.2014

Anbefalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger), totalfangst 80 097 tonn
Anbefalt kvote 2014: 85 581 tonn
Avtalt kvote 2014: 85 581 tonnhyse r web

Hyse i Nordsjøen

15.08.2014

Anbefalt kvote 2015: 48 175 tonn (konsumfiske), totalfangst 54 580 tonn
Anbefalt kvote 2014: 45 318 tonn
Avtalt kvote 2014: 40 639 tonnblaakveite

Blåkveite

12.06.2014

Anbefalt fangst 2015: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2014: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 19 000 tonnkysttorsk

Kysttorsk nord for 62° N

03.06.2014

Anbefalt regulering 2015: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2014: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2014: 21 000 tonnsei hele

Nordøstarktisk sei

03.06.2014

Anbefalt kvote 2015: 122 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 140 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 119 000 tonntorsk2

Nordøstarktisk torsk

03.06.2014

Anbefalt kvote 2015: 894 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 993 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 993 000 tonnvanlig uer

Vanlig uer (Sebastes norvegicus) i ICES-område I og II

03.06.2014

Anbefalt TAC 2015: null fangst
Anbefalt TAC 2014: null fangst
Landinger i 2013: 5 400 tonn
 sild tett på

Nordsjøsild

03.06.2014

Anbefalt kvote 2015: 429 797 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Anbefalt kvote 2014: 470 037 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Avtalt kvote 2014: 470 037 tonn i direktefisketsnabeluer

Snabeluer (Sebastes mentella) ICES-område I og II

03.06.2014

Anbefalt TAC 2015: ikke over 30 000 tonn
Anbefalt TAC 2014: ikke over 24 000 tonn
NEAFC TAC 2014: 19 500 tonn
Norsk TAC 2014: 17 280 tonnHyse, stim

Nordøstarktisk hyse

03.06.2014

Anbefalt kvote 2015: 165 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 150 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 178 500 tonnlodde 1

Kvoteråd for lodde ved Island/Jan Mayen

07.05.2014

For sesongen 2014/2015 var ICES-rådet ein startkvote på 225 000 tonn som utgjer 50 % av predikert totalkvote på 450 000 tonn. Den endelege kvoten vil bli revidert ut frå toktinformasjon om gytebestanden som kjem fram i løpet av vinteren 2015.
 lodde barentshavet

Lodde i Barentshavet

01.01.2014

Tilrådd kvote 2015: 6 000 tonn
Tilrådd kvote 2014: 65 000 tonn
Tilrådd kvote 2013: 200 000 tonn
Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn
Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn