Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: 2018 (24)reketokt2010 foto opaulsen 99

Reke i Norskerenna og Skagerrak

27.04.2018

Anbefalt kvote 2018 (fangster): 8 571 tonn
Avtalt endelig kvote 2018 (landinger): 8 900 tonnnerbilde 3ar gammel havsil

Tobis: Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2018

06.02.2018

I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen for tobis tilrår Havforskningsinstituttet (HI) en foreløpig kvote i NØS på inntil 70 000 tonn i 2018, der underområdene 1b, 1c, 2a, 2c, 3a, 3b, 4b åpnes for tobisfiske i perioden 15. april–23. juni. Resultatene fra HI sitt akustiske tokt i 2018 vil bli brukt til å lage et oppdatert råd på tobis som vil foreligge 15. mai 2018.hi 001278

Tunge i Nordsjøen

15.11.2017

Anbefalt kvote 2018: 15 726 tonn
Anbefalt kvote 2017: 15 300 tonn
Avtalt kvote 2017: 16 123 tonnhi 000507

Piggvar i Nordsjøen

15.11.2017

Anbefalt kvote 2018: 4 952 tonn
Anbefalt kvote 2017: 1 995 tonn
Avtalt kvote 2017: 4 937 tonn
 Rekehode

Reke i Norskerenna og Skagerrak

03.11.2017

Anbefalt kvote 2018 (fangster): 10 475
Avtalt kvote 2018 (landinger): Ikke bestemt ennålodde nett

Lodde i Barentshavet

30.10.2017

Tilrådd kvote 2018: 205 000 tonn
Tilrådd kvote 2017: 0 tonn
Avtalt kvote 2016: 0 tonnlodde 1

Lodde ved Island/Grønland/Jan Mayen

12.10.2017

For sesongen 2017/2018 er ICES-rådet ein startkvote på 0 tonn. Denne startkvoten vil bli revidert ut frå toktinformasjon om gytebestanden som kjem fram i løpet av hausten 2017, og endeleg kvote blir sett basert på toktinformasjon vinteren 2018.105454

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

12.10.2017

Anbefalt kvote 1. november 2017 – 31. oktober 2018: 212 531 tonn
Anbefalt kvote 1. november 2016 – 31. oktober 2017: 358 471 tonn
Kvote 2017: norsk TAC 204 235 tonn, EU TAC 141 950 tonn (nov 2016 – okt 2017), totalt 346 185 tonn
Estimert fangst nov 2016 - okt 2017: 40 023 tonnmakrell ms2002 006

Makrell

29.09.2017

Anbefalt kvote 2018: 550 948 tonn
Anbefalt kvote 2017: 857 185 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 1 178 880 tonn)dsc 3444a1300

Norsk vårgytende sild

29.09.2017

Anbefalt kvote 2018: 384 197 tonn
Anbefalt kvote 2017: 437 364 tonn
Avtalt kvote 2017: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 805 142 tonn)taggmakrell

Hestmakrell i Nordsjøen

18.09.2017

Anbefalt kvote 2018: 17 517 tonn
Anbefalt kvote 2017: 18 247 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin kvote er 18 247 tonn)kolmule

Kolmule

18.09.2017

Anbefalt kvote 2018: 1 387 872 tonn
Anbefalt kvote 2017: 1 342 330 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 559 400 tonn)HI 000235

Vestlig hestmakrell

18.09.2017

Anbefalt kvote 2018: 117 070 tonn
Anbefalt kvote 2017: 69 187 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 95 500 tonn)hyse r web

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland og i Skagerrak

30.06.2017
Anbefalt kvote 2018: 48 990 tonn
Anbefalt kvote 2017: 39 461 tonn
Avtalt kvote 2017: 39 461 tonn


sei hode

Sei i Nordsjøen, Rockall, vest av Skottland, Skagerrak og Kattegat

29.06.2017
Anbefalt kvote 2018: 118 460 tonn
Anbefalt kvote 2017: 140 653 tonn
Avtalt kvote 2017: 110 691 tonn


hvitting

Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal

29.06.2017

Anbefalt kvote 2018: 26 191 tonn
Anbefalt kvote 2017: 23 527 tonn
Avtalt kvote 2017: 43 503 tonnrodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

29.06.2017

Anbefalt kvote 2018: 142 481 tonn
Anbefalt kvote 2017: 158 201 tonn
Avtalt kvote 2017: 147 556 tonn


 nifes holmen 16 TorskHaand Senneset WebCrop

Torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak

29.06.2017

Anbefalt kvote 2018: 53 058 tonn
Anbefalt kvote 2017: 47 359 tonn
Avtalt kvote 2017: 47 023 tonnhi 002002

Nordaustarktisk hyse

12.06.2017

Tilrådd kvote 2018: 202 305 tonn
Tilrådd kvote 2017: 233 000 tonn
Avtalt kvote 2017: 233 000 tonnsei

Nordøstarktisk sei

12.06.2017

Anbefalt kvote 2018: 172 500 tonn
Anbefalt kvote 2017: 150 000 tonn
Avtalt kvote 2017: 150 000 tonntorsk stim

Nordaustarktisk torsk

12.06.2017

Tilrådd kvote 2018: 712 000 tonn
Tilrådd kvote 2017: 805 000 tonn (etter at rådet frå ICES kom i juni 2016 vart forvaltningsplanen endra, og den fastsette kvoten på 890 000 tonn var i tråd med den reviderte forvaltingsplanen)
Avtalt kvote 2017: 890 000 tonnblaakveite

Nordøstarktisk blåkveite

12.06.2017

Anbefalt kvote 2018: 23 000 tonn
Anbefalt kvote 2017: 19 800 tonn
Avtalt kvote 2017: 24 000 tonnkysttorsk

Norsk kysttorsk nord for 62° breddegrad

12.06.2017

Anbefalt regulering 2018: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2017: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2017: 21 000 tonnundervannsbilder sild 1

Nordsjøsild

01.06.2017

Tilrådd kvote 2018: 491 355 tonn i direktefisket (517 891 tonn totalt)
Tilrådd kvote 2017: 426 259 tonn
Avtalt kvote 2017: 481 608 tonn