Gå til hovedinnhold

Kvoteråd

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivningen, og rådene blir kvalitetssikret av ICES.

Kvotene for de aller fleste bestandene fastsettes i de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene, Island og Grønland).

Havforskningsinstituttet (HI) gir også egne råd for en del bestander som Norge forvalter aleine (som f.eks. kongekrabbe og snøkrabbe). Rådene går direkte fra HI til Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter kvoter for disse bestandene.

Rådene for disse bestandene kommer på forsommeren:
Nord for 62. breddegrad: nordøstarktisk torsk, norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer og snabeluer.
Sør for 62. breddegrad: tobis, sei, lysing, hyse og en del andre arter.

Rådene for disse bestandene kommer om høsten:
Makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, øyepål og lodde og reker i Barentshavet. 

Rådene for torsk, sei og annen bunnfisk sør for 62. breddegrad blir noen ganger revidert om høsten. I tillegg gis det nasjonale råd for kongekrabbe, snøkrabbe og kyst-/fjordbrisling om høsten. Da gis det også råd for vågehval basert på modeller fra av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC og råd for størje fra Den internasjonale tunfiskkommisjonen ICCAT.

Slik blir et kvoteråd til

Se også ICES sitt kart over de ulike referanseområdene

Resultat: Øyepål (5)Den vesle torskefisken øyepål

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

09.10.2023

Anbefalt kvote 2024: 20 583 tonn
Anbefalt kvote 2023: 116 823 tonn
Estimert totalfangst for perioden 1. oktober 2022 – 15. september 2023: 38 490 tonn.Øyepål på sandbunn

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

07.10.2022

Anbefalt kvote nov. 2022–okt. 2023: 116 823 tonn
Anbefalt kvote nov. 2021–okt. 2022: 118 273 tonn
Estimert totalfangst nov. 2021–okt. 2022: 71 954  tonnTrisopterus esmarkii 09 2015

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

08.10.2021

Anbefalt kvote 2022*: 118 273 tonn
*Kvoterådet gjelder 1. november 2021–31. oktober 2022.
Anbefalt kvote 2021**: 254 038 tonn
**Kvoterådet gjelder 1. november 2020–31. oktober 2021Trisopterus esmarkii

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

09.10.2020

Anbefalt kvote 1. nov 2020–31. okt 2021: 254 038 tonn
Anbefalt kvote 1. nov 2019–31. okt 2020: 167 105 tonn 
Avtalt kvote 2020: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 168 053 tonn).